WSK – Wewnętrzny System Kontroli

Certyfikat WSK

Wdrażanie WSK

Szkolenie WSK

Wewnętrzny System Kontroli Obrotu WSK wymagania

Koncesja MSWiA


Wewnętrzny System Kontroli

Firma Pakuła Consulting posiada największe doświadczenie w Polsce w zakresie systemu WSK. Certyfikat WSK przygotowujemy na najwyższym poziome, szybko i skutecznie. Zapewniamy porady prawne WSK, doradztwo i szkolenia z Wewnętrznego Systemu Kontroli, w tym Rozporządzenia PE i Rady EU nr 428/2009 dot. kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu produktów podwójnego zastosowania Dual Use. Odpowiadamy na wszystkie pytania WSK, np. jeżeli jako spedycja zlecamy przewoźnikowi transport uzbrojenia z Polski do Czech, to czy przewoźnik musi mieć certyfikat WSK? Piszemy ekspertyzy prawne WSK. Realizujemy wytyczne dotyczące nowego układu ewidencjonowania obrotu towarami o znaczeniu strategicznym WSK.

Pomagamy uzyskać koncesję MSWiA na obrót specjalny oraz prowadzimy konsultacje w zakresie kodów eECCD, ECCN, CCATS - National/European Export Control Classification Defence and Space / U.S. Export Control Jurisdiction / EAR / ITAR


Naszym klientem w zakresie WSK był m.in.:


Klienci WSK

Jak uzyskać Certyfikat WSK?

Certyfikat WSK można uzyskać po pozytywnej certyfikacji wdrożonego Wewnętrznego Systemu Kontroli, obejmującego m.in. procedury WSK, księgę WSK i symulację działań WSK. Należy też posiadać aktualny wykaz aktów prawnych WSK. Dla małych firm certyfikacja WSK kosztuje ok. 3500 zł + VAT. Certyfikat WSK jest ważny 3 lata pod warunkiem przeprowadzenia corocznej kontroli (tzw. auditu nadzoru WSK), który kosztuje ok. 3500 zł + VAT/ rok. Sumaryczny koszt posiadania certyfikatu WSK w okresie 3 lat wynosi ok. 10-12 tys. zł + VAT.

Do powyższych kosztów należy doliczyć koszt wdrożenia WSK i szkoleń WSK, którymi zajmuje się nasza firma.

Certyfikat WSK Benski Certyfikacja WSK Kolba Certyfikacja WSK Villanova Szkolenie WSK

Wdrażanie WSK

Prowadzimy wdrożenie WSK "pod klucz". Piszemy procedury WSK, podręcznik WSK, zakładamy ewidencję WSK, prowadzimy szkolenia WSK z podstaw WSK, szkolenie dla Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu, audytorów wewnętrznych WSK i klasyfikacji towarów. Załatwiamy wszystkie sprawy formalne z jednostką certyfikacyjną. Jesteśmy obecni na certyfikacji WSK, jako Państwa reprezentant.

Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny konsultacji, potwierdzony licznymi referencjami. Opracowujemy przydatne materiały szkoleniowe a uczestnikom szkoleń wystawiamy stosowne certyfikaty imienne. Mamy 100% zdawalność.


Szkolenie WSK

Prowadzimy otwarte jak i zamknięte szkolenia WSK. Mamy najlepszą opinią na rynku. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1000 osób w zakresie WSK. Tematyka szkoleń WSK obejmuje: podstawy kontroli obrotu WSK, klasyfikację towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, politykę kontroli obrotu WSK, role, zadania i odpowiedzialności osób uczestniczących w wewnętrznym systemie kontroli, w tym pełnomocnika ds. WSK, klasyfikatora WSK, audytora WSK, sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów, rodzaje zezwoleń, w tym indywidualne i generalne, sankcje karne, analizy klienta, analiza ryzyka, aktualne sankcje i embarga, ewidencję obrotu WSK, wypełnianie wniosków do Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz sprawozdawczość do ministerstwa.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat imienny akceptowalny przez jednostkę certyfikacyjną lub kontrolną.

Zapraszamy do zakładek tematycznych:


Wewnętrzny System Kontroli Obrotu WSK wymagania

Wymagania systemu WSK dotyczą firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania Dual-Use oraz uzbrojeniem Munitions List. Podstawą WSK jest znajomość prawa, właściwa klasyfikacja towarów i usług oraz prawidłowa ewidencja WSK. WSK dotyczy też usług poza granicami kraju lub na rzecz firm zagranicznych, np. serwisu, remontu, pośrednictwa, itd. Znaczna część obrotu WSK wymaga zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.


WSK w transporcie i spedycji

Transport uzbrojenia wymaga od przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ kraju, z którego dokonywany jest transfer wewnątrzunijny. Zezwolenie musi uzyskać podmiot zlecający transport i dostarczyć je przewoźnikowi. Podmiot zlecający transport może również skorzystać z krajowych zezwoleń generalnych. Przyjmując zlecenie przewozu międzynarodowego należy upewnić się co do wymagań:

 • dla broni palnej i amunicji, wymagana jest zgoda przewozowa wydawana przez Policję
 • dla uzbrojenia wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki wymagane jest zezwolenie, przy wywozie lub transferze wewnątrzunijnym z Polski (obecnie Ministerstwo Rozwoju Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego)
 • dla towaru podwójnego zastosowania może być wymagane zezwolenie przy transferze wewnątrzunijnym z Polski. Dotyczy to towarów z załącznika IV Rozporządzenia 428/2009
 • przy wywozie poza UE wymagane jest zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Rozwoju lub europejskie zezwolenie generalne.

Firmy spedycyjne muszą wdrożyć i stosować procedury wewnętrznego system kontroli, prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać certyfikat WSK w sytuacji, gdy:

 • występują przed organami celnymi w roli eksportera lub uzbrojenia
 • organizują lub wykonują przewóz pomiędzy 2 krajami trzecimi. Taki rodzaj działalności dla jest usługą pośrednictwa i wymaga ewidencji WSK, przy czym DU jest wyłączone z obrotu
 • organizują lub wykonują przewóz uzbrojenia, pomiędzy 2 krajami, z których żaden nie jest Polską. Taki rodzaj działalności dla uzbrojenia jest usługą pośrednictwa i wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Rozwoju i wpisu do ewidencji WSK.

Firm transportowych nie obejmują wymagania w rozumieniu przepisów WSK:

 • Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (Tekst jednolity Dz.U z 2020 poz. 509 ze zm.) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. UE 2021 r. L206/1 z p. zm.) ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania tekst skonsolidowany z 07.01.2022, poza dwoma wyjątkami:
  1. pośrednictwo, czyli transport lub organizacja transportu, jeśli dokonywany jest z kraju A do kraju B gdzie ani A ani B nie jest Polską.
  2. tranzyt, czyli transport lub organizacja transportu z kraju A do kraju B przez Polskę, gdzie przynajmniej jeden kraj jest poza UE.

W przypadku A) i B), firma transportowa jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Firma transportowa jest zobowiązana prowadzić ewidencję WSK zawsze, kiedy jest uczestnikiem obrotu w rozumieniu ww. przepisów. Zezwolenia dotyczą obrotu towarami strategicznymi i się o nie występuje składając wniosek zezwolenia na obrót uzbrojeniem. Ilości towarów są zawsze określone w zezwoleniu, które uzyskuje właściciel lub podmiot upoważniony do dysponowania towarem. Generalna jest zasada - jedna transakcja - jedno zezwolenie (ale jedna transakcja może być realizowana w kilku transzach). Wydanie zezwolenia trwa 30 dni. Wydawane zezwolenia na obrót dla uzbrojenia podzielone są na 3 rodzaje:

Indywidualne (ważne do 1 roku)

 • Wywóz,
 • Przywóz,
 • Tranzyt,
 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Pomoc techniczna,
 • Usługa pośrednictwa,

Globalne (do 3 lat)

 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Pomoc techniczna
 • Usługa pośrednictwa

Krajowe Zezwolenie Generalne

 • Wywóz (U2, U3, U5, U6, U7)
 • Transfer wewnątrzunijny (U1, U3 oraz U5, U7)
 • Usługa pośrednictwa, przywóz i tranzyt (obecnie brak)
 • Pomoc techniczna (U4, U5).

WSK w telekomunikacji i informatyce

Towary podwójnego zastosowania z branży IT i telekomunikacyjnej to towary, które zostały zaprojektowane do zastosowań cywilnych, ale mogą zostać wykorzystane do celów militarnych. Obrót międzynarodowy towarów Dual-Use podlega kontroli we wszystkich krajach będących sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Wymagane jest zgłoszenie do ABW zamiaru przywozu lub transferu wewnątrzunijnego do Polski towarów dla telekomunikacji poz. 5A001a lub 5A001b4 oraz wszystkich towarów (w tym oprogramowania) dla ochrony informacji: routery kryptograficzne, karty wi-fi, switche, analizatory sieci oraz sprzęt tempest. Należy prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać dowód o przekazaniu odbiorcy informacji o ograniczeniach eksportowych. W przypadku uzbrojenia Ustawa WSK dotyczy grupy LU11 - sprzęt do zabezpieczania i przetwarzania danych, zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnalizacyjnych wykorzystujący proces szyfrowania, sprzęt do identyfikacji, uwierzytelnienia i ładowania kluczy kodowych, etc.


Wymogi prawne dla firmy spedycyjnej lub transportowej w przypadku zlecenia dotyczącego wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Tekst jednolity Dz. U.2020 poz.509) zwanej dalej Ustawą
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z 2009 roku ze zmianami ostatnia z 17 października 2019 (zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2019) zwanej dalej Rozporządzeniem 428/2009
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 (Dz.U. 2017 poz. 365) w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
 • Rozdział 1 Artykuł 2 Ustawy WSK. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z 29.05.2009 ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem 428/2009”, ustawach oraz umowach i innych zobowiązaniach międzynarodowych.
 • Rozdział 1 Artykuł 2 Rozporządzenia 428/2009. „Produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

Dla celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja, lub ogólna reklama lub promocja;

Rozdział 2 Artykuł 3 Ust.1 Rozporządzenia 428/2009. Wywóz produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I wymaga zezwolenia. Zgodnie z Ustawą (Rozdział 1 Artykuł 2) to Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 określa obowiązki dla stron podczas transakcji wywozu towarów podwójnego zastosowania. Podmiot dokonujący wywozu (sprzedaży) musi uzyskać zezwolenie na dokonanie w/w transakcji. Podmiot mający jedynie dostarczyć towar świadczy usługę pomocniczą zgodnie z Rozporządzeniem Rozdział 1 Artykuł 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 365) tylko wymienione w nim urzędy celne mogą przeprowadzić odprawę towarów strategicznych w tym towarów podwójnego zastosowania.

Reasumując, podmiot świadczący usługę transportową:

 • Działa na podstawie zezwolenia wydanego dla eksportera - podmiotu zlecającego transport
 • musi posiadać upoważnienie do dysponowania towarem (tak samo jak w przypadku innych zleceń)
 • musi posiadać kopię zezwolenia (w posiadaniu kierowcy przewożącego towar) na obrót wydane przez ministerstwo właściwe do spraw gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) jeśli odprawa będzie dokonywana przez zleceniodawcę lub oryginał zezwolenia jeśli to podmiot zajmujący się transportem ma reprezentować zleceniodawcę przed organami celnymi (wymienionymi w Roz. MRiF z dnia 21 lutego 2017)
 • musi sprawdzić czy nie występują inne ograniczenia tak jak przy „zwykłych" zleceniach np. związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja towarów WSK

Wykaz obowiązków informacyjnych WSK

Wymagania prawne WSK

Wymagania WSK - Pytania i odpowiedzi

Zezwolenie na wywóz towarów WSK


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą WSK

 


Certyfikat WSK Rolls Royce

Mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting w zakresie prowadzenia szkolenia oraz wdrażania systemu WSK Wewnętrzny System Kontroli. Wszystkie wykonane prace cechowały się rzetelnością a sam proces wdrażania przebiegał niezwykle szybko.

Raben Certyfikacja WSK

Pragniemy udzielić referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie doradztwa dotyczącego spedycji lotniczej towarów strategicznych, objętych wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK. Potwierdzamy, że wiedza, doświadczenie oraz szybkość działania Pakuła Consulting jest na wysokim poziomie i spełniła nasze oczekiwania w zakresie współpracy.

Referencje WSK PKP Cargo

Rekomendujemy usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie doradztwa oraz konsultacji WSK Wewnętrzny System Kontroli. Pakuła Consulting zapewnia współpracę na najwyższym poziomie oraz spełnia oczekiwania wymagającego klienta, jakim jest nasza Spółka. Najbardziej doceniamy profesjonalizm oraz rzetelność biznesową.

Referencje WSK ABB

Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym klasyfikacji towarów i usług, zgodnie z wymogami WSK Wewnętrzny System Kontroli. Dlatego też jest mi niezmiernie miło udzielić referencji w zakresie prowadzenia szkoleń WSK firmie Pakuła Consulting.

Referencje ATI

Szkolenie było bardzo fajnie poprowadzone, w zrozumiały dla uczestników sposób, z miejscem na pytania i omówienie interesujących nas tematów. Prowadzący nie zostawił żadnej kwestii niewyjaśnionej. Uczestnicy wrazili zadowolenie ze szkolenia - ATI ZKM ForgingABB, Aleksandrów Ł.

Aero Club, Warszawa

Airbus Helicopters, Łódź

AKS Poland, Świnoujście

Alinox, Mysłowice

Also Polska, Warszawa

Alucrom, Morawica

Amz, Kutno

Antonisen, Strzelin

Arm-Tech, Warszawa

Arrow, Karków

Asseco Poland, Rzeszów

Ati Zkm Forging, Stalowa Wola

Belma, Bydgoszcz

Benski Transport, Lubliniec

Best Logistic, Szczecin

Bet-Min, Szprotawa

BGH, Katowice

Bimet Federal-Mogul, Gdańsk

Bollore Logistics Poland, Gdynia

Bumar, Koszalin

Bumco, Warszawa

BWI (Poland), Balice

Cargomind (Poland), Warszawa

Cargosped, Warszawa

Cellco Communications, Kobylanka

Ciech Sarzyna, Nowa Sarzyna

Clico, Kraków

Colpak-Avionic, Mielec

Concept Team, Bielsko-Biała

Consolidated Precision Products, Rzeszów

CorePrecision, Warszawa

Creotech Instruments, Piaseczno

D&B, Sobótka

Dales, Warszawa

Damen, Gdańsk

Daw-Trans, Lubicz k. Torunia

DB Schenker, Warszawa

Diera, Warszawa

Eaton, Tczew

Eberspächer, Oława

Enamor, Gdynia

Eptimo, Wrocław

Ericpol, Łódź

Euro, Bytom

Evatronix, Bielsko-Biała

FAM Fabryka Amunicji Myśliwskiej, Pionki

Federal-Mogul, Gorzyce

Ferrox Electric, Katowice

Filbico, Zielonka

Flex, Łódź

Forcepol, Warszawa

Gardner Aerospace, Nowa Dęba

Geodis, Warszawa

Gerlach, Dopiewo

Giss, Warszawa

Global Logistic, Gdynia

Global Supplier, Kraków

Graw, Gliwice

Gunshelp, Kraków

H.Cegielski, Poznań

Haas Group International, Mielec

Habia Cable, Dołuje

Heli-One Helicopters (Poland), Jasionka

Homag Polska, Środa Wlkp.

Huawei, Warszawa

Hydron-Unipress, Łódź

Ika Logistic, Warszawa

Innergo, Warszawa

iQor Global Services, Bydgoszcz

Jammas, Warszawa

JM Elektronik, Gliwice

JPBC (Pietrucha), Błaszki

Just In Time Logistics, Tarnowskie Góry

Kolba, Będzin

Korporacja Wschód, Warszawa

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki, Warszawa

Langowski Logistics, Gdynia

Lew-Trans, Potok Wielki

Limatherm Sensor, Limanowa

Logissmile, Oleśnica

Logwin, Piaseczno

Lokofracht, Katowice

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa

Lotos, Gdańsk

Magellan Aerospace, Mielec

Mainfreight, Warszawa

Mainz Trade, Wrocław

Mar-Bol, Ruda Śląska

Marway, Rzeszów

MAW Telecom, Warszawa

MB Aerospace, Rzeszów

McBraida Polska, Rzeszów

Meblomor, Czarnków

Meyer Tool Poland, Kalisz

Mildat, Warszawa

Milicon, Warszawa

Militus-PL, Warszawa

Miltraco, Warszawa

MMPJ Agencja Celna, Bydgoszcz

Moto-Armia, Wałcz

Naftor, Warszawa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock

NFM Production, Lębork

Northern Aerospace, Nowa Dęba

Omegair Cargo

Pagacz i Synowie, Toruń

PartnerTech Poland, Sieradz

PCC, Brzeg Dolny

PCO, Warszawa

Pimco, Warszawa

PKP Cargo, Warszawa

Pol-Mare, Gdynia

Poland-U.S. Operations, Warszawa

Polfrost, Warszawa

Politechnika Warszawska, Warszawa

Polska Fabryka Amunicji, Skarżysko-Kamienna

PZL Mielec

Raben, Warszawa

Rafamet, Kuźnia Raciborska

Ray Trans, Szczecin

Raytech, Kraków

Remix, Świebodzin

RG Lider, Białystok

Rmour Solutions, Szczecin

Rockfin, Chwaszczyno

Rockwell Automation, Katowice

Rohlig Suus, Warszawa

Rolls-Royce, Gniew

Rosomak, Siemianowice Śl.

Rusak, Warszawa

S4E, Kraków

Saint-Gobain, Żary

Scanfil Poland, Sieradz

Scat, Elbląg

Schlumberger, Warszawa

Schron, Warszawa

Sener, Warszawa

Senetic, Katowice

Siarkopol Zakłady Chemiczne, Tarnobrzeg

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Warszawa

Sistema, Bieruń

Spedrapid, Gdynia

SPM Poland, Tychy

Sportis, Bojano

Stomil, Poznań

Sulzer, Lublin

Taksim-Pol, Warszawa

Technokontakt, Szreńsk

ThyssenKrup Energostal, Toruń

Transannaberg, Strzelce Opolskie

Trelleborg, Bielsko-Biała

Triplex, Wrocław

Uni-Logistics, Gdynia

UPS, Warszawa

Versim, Poznań

Virtus Logistics, Gdynia

Voss Automotive Polska

Vulcan, Biała Podlaska

Wika Polska, Włocławek

Wikpol, Motycz k. Lublina

Wilk Elektronik, Łaziska Górne

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Dęblin

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1, Łódź

Woodward, Niepołomice

Works 11, Katowice

Wostal, Wolbrom

Yasa Motors, Mielec

Yusen Logistics, Warszawa

Zbrojownia, Piątnica


FAQ

Co to jest certyfikat WSK?

Certyfikat WSK to dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Certyfikat WSK upoważnia posiadacza do ubiegania się o wydanie zezwolenia na międzynarodowy obrót uzbrojeniem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 kwietnia 2013 wskazuje, że do wydawania certyfikatów WSK jest uprawniona m.in. PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Czego dotyczy certyfikat WSK?

Certyfikat WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli dotyczy potwierdzenia kompetencji Firmy do międzynarodowego legalnego obrotu uzbrojeniem.

Jak wdrożyć WSK?

Należy udokumentować i wdrożyć system WSK w Firmie i poddać go ocenie przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Dla skrócenia czasu potrzebnego do wdrożenia systemu WSK należy skorzystać z usług kompetentnego konsultanta np. Pakuła Consulting.

Ile kosztuje certyfikacja WSK?

W zależności od wielkości Firmy, koszt auditu certyfikacyjnego wynosi od 4 do 10 tys. zł. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – przy czy co roku wymagany jest tzw. audit nadzoru – koszt takiego auditu to ok. 50-75% kosztu auditu certyfikującego.

wewnętrzny system kontroli wsk, wspólnotowy system kontroli wywozu, technologiami podwójnego zastosowania, znaczeniu strategicznym, towary podwójnego zastosowania, nadzorowania wewnętrznego systemu kontroli, wewnętrznego systemu kontroli, utrzymania międzynarodowego pokoju, zagranicą towarami, wsk wewnętrzny system kontroli, produktów podwójnego zastosowania, bezpieczeństwa państwa, reguluje zasady obrotu towarami, towarami technologiami i usługami, celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa, wdrożony wewnętrzny system kontroli, znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa, sprawie ewidencji obrotu towarami, zasady kontroli, zasady kontroli, obrotu towarami, usługami o znaczeniu strategicznym, aktualnych przepisów krajowych, zasady obrotu towarami, ewidencji obrotu, system kontroli, międzynarodowych regulujących obrót wyrobami, strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, towarów podwójnego zastosowania, podwójnego zastosowania, technologii podwójnego zastosowania, wewnętrzny system, wewnętrzny system kontroli opiera, zobowiązaniami międzynarodowymi, krajowego zezwolenia generalnego, towarami o znaczeniu strategicznym, normy pn en iso, zarządzania obrotem uzbrojeniem, rozporządzenie delegowane komisji, międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, prawem obrót tymi towarami, pozwala eliminować błędy pracowników, wytycznych porozumienia, sposób ewidencji obrotu, certyfikacji zgodności, międzynarodowego pokoju, zalecenia dotyczące wdrażania, zakresie kontroli, zasady obrotu, kontroli wewnętrznej, sprzętem wojskowym, obrocie z zagranicą towarami, międzynarodowego bezpieczeństwa, polskie centrum badań, stosować wewnętrzny system kontroli, instytucje rządowe, pozwala kontrolować każdą komórkę, rozporządzenie rady, przedsiębiorca wnioskujący, zagranicą towarami technologiami, odpowiedniego ministerstwa, błędy pracowników, unii europejskiej, pn en iso 9001, wdrożenie wsk, obrotu towarami o znaczeniu, układu wymagań, klasyfikacja towarów, realizacji zamówień, buduje wiarygodność organizacji, obrót towarami, procesy decyzyjne, stanowiskach pracy, zastosowań cywilnych, obowiązany utworzyć, sprzętu wojskowego, działaniami niezgodnymi, celów militarnych, system wsk, sektory branżowe, obrót uzbrojeniem, przewodnik zawierający, wiarygodność organizacji, organizacje międzynarodowe, kontroli wsk, transfer wewnątrzunijny, towarami podwójnego zastosowania, norma pn, tekst jedn, obrotu z zagranicą towarami, centrum badań i certyfikacji, towarami i technologiami podwójnego, dnia 29 listopada, kontroli eksportu, dnia 29 listopada 2000, 29 listopada 2000 r, 2000 r o obrocie, kontroli obrotu, systemu zarządzania, handlu uzbrojeniem, zasad obrotu, przetwarzanie danych,

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2022 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com