WSK – Wewnętrzny System Kontroli

Certyfikat WSK

Wdrażanie WSK

Szkolenie WSK

Wewnętrzny System Kontroli Obrotu WSK wymagania

Koncesja MSWiA


Wewnętrzny System Kontroli

Firma Pakuła Consulting posiada największe doświadczenie w Polsce w zakresie systemu WSK. Certyfikat WSK przygotowujemy na najwyższym poziome, szybko i skutecznie. Zapewniamy porady prawne WSK, doradztwo i szkolenia z Wewnętrznego Systemu Kontroli, w tym Rozporządzenia PE i Rady EU nr 428/2009 dot. kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu produktów podwójnego zastosowania Dual Use. Odpowiadamy na wszystkie pytania WSK, np. jeżeli jako spedycja zlecamy przewoźnikowi transport uzbrojenia z Polski do Czech, to czy przewoźnik musi mieć certyfikat WSK? Piszemy ekspertyzy prawne WSK. Realizujemy wytyczne dotyczące nowego układu ewidencjonowania obrotu towarami o znaczeniu strategicznym WSK.

Pomagamy uzyskać koncesję MSWiA na obrót specjalny oraz prowadzimy konsultacje w zakresie kodów eECCD, ECCN, CCATS - National/European Export Control Classification Defence and Space / U.S. Export Control Jurisdiction / EAR / ITAR


Naszym klientem w zakresie WSK był m.in.:


Klienci WSK

Certyfikat WSK

Certyfikat WSK jest potrzebny do uzyskania zezwolenia z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na obrót towarami z listy uzbrojenia, w tym w zakresie transportu i spedycji – zezwolenia na tranzyt lub pośrednictwo.

Certyfikuje się Firmę, nie osobę. Certyfikację WSK przeprowadza państwowa jednostka certyfikacyjna w sposób podobny do certyfikacji ISO9001. Certyfikacja WSK kosztuje* 4000 zł + VAT + koszty dojazdu i ew. noclegu audytora. Certyfikat WSK ma ważność 3 lata. Zgodnie z wymogami ustawowymi, co roku w Firmie musi być przeprowadzona kontrola WSK (tzw. coroczny audyt nadzoru WSK) przez jednostkę certyfikacyjną, która certyfikat WSK wystawiła. Koszt każdego kolejnego audytu nadzoru WSK wynosi 3500 zł+ VAT + dojazd (* ceny orientacyjne).


Jak uzyskać Certyfikat WSK?

Certyfikat WSK można uzyskać po pozytywnej certyfikacji wdrożonego Wewnętrznego Systemu Kontroli, obejmującego m.in. szkolenie z podstaw WSK, procedury WSK, księgę WSK, symulację działań WSK oraz ewidencji WSK. Należy też posiadać aktualny wykaz aktów prawnych WSK, którymi to zajmuje się nasza firma.

Certyfikat WSK Benski Certyfikacja WSK Kolba Certyfikacja WSK Villanova Szkolenie WSK

Wdrażanie WSK

Prowadzimy wdrożenie WSK "pod klucz". Piszemy procedury WSK, podręcznik WSK, zakładamy ewidencję WSK, prowadzimy szkolenia WSK z podstaw WSK, szkolenie dla Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu, audytorów wewnętrznych WSK i klasyfikacji towarów. Załatwiamy wszystkie sprawy formalne z jednostką certyfikacyjną. Jesteśmy obecni na certyfikacji WSK, jako Państwa reprezentant.

Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny konsultacji, potwierdzony licznymi referencjami. Opracowujemy przydatne materiały szkoleniowe a uczestnikom szkoleń wystawiamy stosowne certyfikaty imienne. Mamy 100% zdawalność.


Szkolenie WSK

Prowadzimy otwarte jak i zamknięte szkolenia WSK. Mamy najlepszą opinią na rynku. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1000 osób w zakresie WSK. Tematyka szkoleń WSK obejmuje: podstawy kontroli obrotu WSK, klasyfikację towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym, politykę kontroli obrotu WSK, role, zadania i odpowiedzialności osób uczestniczących w wewnętrznym systemie kontroli, w tym pełnomocnika ds. WSK, klasyfikatora WSK, audytora WSK, sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów, rodzaje zezwoleń, w tym indywidualne i generalne, sankcje karne, analizy klienta, analiza ryzyka, aktualne sankcje i embarga, ewidencję obrotu WSK, wypełnianie wniosków do Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz sprawozdawczość do ministerstwa.

Każdy uczestnik otrzymuje certyfikat imienny akceptowalny przez jednostkę certyfikacyjną lub kontrolną.

Zapraszamy do zakładek tematycznych:


Wewnętrzny System Kontroli Obrotu WSK wymagania

Wymagania systemu WSK dotyczą firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania Dual-Use oraz uzbrojeniem Munitions List. Podstawą WSK jest znajomość prawa, właściwa klasyfikacja towarów i usług oraz prawidłowa ewidencja WSK. WSK dotyczy też usług poza granicami kraju lub na rzecz firm zagranicznych, np. serwisu, remontu, pośrednictwa, itd. Znaczna część obrotu WSK wymaga zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.


WSK w transporcie i spedycji

Transport uzbrojenia wymaga od przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ kraju, z którego dokonywany jest transfer wewnątrzunijny. Zezwolenie musi uzyskać podmiot zlecający transport i dostarczyć je przewoźnikowi. Podmiot zlecający transport może również skorzystać z krajowych zezwoleń generalnych. Przyjmując zlecenie przewozu międzynarodowego należy upewnić się co do wymagań:

 • dla broni palnej i amunicji, wymagana jest zgoda przewozowa wydawana przez Policję
 • dla uzbrojenia wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki wymagane jest zezwolenie, przy wywozie lub transferze wewnątrzunijnym z Polski (obecnie Ministerstwo Rozwoju Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego)
 • dla towaru podwójnego zastosowania może być wymagane zezwolenie przy transferze wewnątrzunijnym z Polski. Dotyczy to towarów z załącznika IV Rozporządzenia 428/2009
 • przy wywozie poza UE wymagane jest zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Rozwoju lub europejskie zezwolenie generalne.

Firmy spedycyjne muszą wdrożyć i stosować procedury wewnętrznego system kontroli, prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać certyfikat WSK w sytuacji, gdy:

 • występują przed organami celnymi w roli eksportera lub uzbrojenia
 • organizują lub wykonują przewóz pomiędzy 2 krajami trzecimi. Taki rodzaj działalności dla jest usługą pośrednictwa i wymaga ewidencji WSK, przy czym DU jest wyłączone z obrotu
 • organizują lub wykonują przewóz uzbrojenia, pomiędzy 2 krajami, z których żaden nie jest Polską. Taki rodzaj działalności dla uzbrojenia jest usługą pośrednictwa i wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Rozwoju i wpisu do ewidencji WSK.

Firm transportowych nie obejmują wymagania w rozumieniu przepisów WSK:

 • Ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. (Tekst jednolity Dz.U z 2022 poz. 1666 ze zm.) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa,
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. (Dz. Urz. UE 2021 r. L206/1 ze zm.) ustanawiającego wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania, tekst skonsolidowany z 05.05.2022, poza dwoma wyjątkami:
  1. pośrednictwo, czyli transport lub organizacja transportu, jeśli dokonywany jest z kraju A do kraju B gdzie ani A ani B nie jest Polską.
  2. tranzyt, czyli transport lub organizacja transportu z kraju A do kraju B przez Polskę, gdzie przynajmniej jeden kraj jest poza UE.

W przypadku A) i B), firma transportowa jest zobowiązana do uzyskania zezwolenia z Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. Firma transportowa jest zobowiązana prowadzić ewidencję WSK zawsze, kiedy jest uczestnikiem obrotu w rozumieniu ww. przepisów. Zezwolenia dotyczą obrotu towarami strategicznymi i się o nie występuje składając wniosek zezwolenia na obrót uzbrojeniem. Ilości towarów są zawsze określone w zezwoleniu, które uzyskuje właściciel lub podmiot upoważniony do dysponowania towarem. Generalna jest zasada - jedna transakcja - jedno zezwolenie (ale jedna transakcja może być realizowana w kilku transzach). Wydanie zezwolenia trwa 30 dni. Wydawane zezwolenia na obrót dla uzbrojenia podzielone są na 3 rodzaje:

Indywidualne (ważne do 1 roku)

 • Wywóz,
 • Przywóz,
 • Tranzyt,
 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Pomoc techniczna,
 • Usługa pośrednictwa,

Globalne (do 3 lat)

 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Pomoc techniczna
 • Usługa pośrednictwa

Krajowe Zezwolenie Generalne

 • Wywóz (U2, U3, U5, U6, U7)
 • Transfer wewnątrzunijny (U1, U3 oraz U5, U7)
 • Usługa pośrednictwa, przywóz i tranzyt (obecnie brak)
 • Pomoc techniczna (U4, U5).

WSK w telekomunikacji i informatyce

Towary podwójnego zastosowania z branży IT i telekomunikacyjnej to towary, które zostały zaprojektowane do zastosowań cywilnych, ale mogą zostać wykorzystane do celów militarnych. Obrót międzynarodowy towarów Dual-Use podlega kontroli we wszystkich krajach będących sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Wymagane jest zgłoszenie do ABW zamiaru przywozu lub transferu wewnątrzunijnego do Polski towarów dla telekomunikacji poz. 5A001a lub 5A001b4 oraz wszystkich towarów (w tym oprogramowania) dla ochrony informacji: routery kryptograficzne, karty wi-fi, switche, analizatory sieci oraz sprzęt tempest. Należy prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać dowód o przekazaniu odbiorcy informacji o ograniczeniach eksportowych. W przypadku uzbrojenia Ustawa WSK dotyczy grupy LU11 - sprzęt do zabezpieczania i przetwarzania danych, zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnalizacyjnych wykorzystujący proces szyfrowania, sprzęt do identyfikacji, uwierzytelnienia i ładowania kluczy kodowych, etc.

Wymagania prawne WSK


Roczne raporty dot. funkcjonowania WSK

 1. Sprawozdanie za rok poprzedni do Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT) - dotyczy: informacji o korzystaniu z zezwoleń generalnych (krajowych i unijnych) za rok poprzedni.
  • Podstawa prawna Art. 26 ust. 1 Ustawy z 29.11.2000 (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1582)
  • Termin złożenie sprawozdania do 31.03. bieżącego roku
  • Brak wzoru sprawozdania - zawartość sprawozdania określa Roz. Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 3.04.2018 (Dz.U. z 2018 poz. 747)
  • Sankcja osobowa – grzywna do 5 tys. dla osoby w przedsiębiorstwie odpowiedzialnej za wysłanie przedmiotowego sprawozdania (patrz Art. 34 i 36) w przypadku niewysłania ww. sprawozdania
  • Sankcja dla przedsiębiorstwa – kara administracyjna do 50 tys. zł (patrz Art. 39) w przypadku niewysłania ww. sprawozdania
 2. Sprawozdanie za rok poprzedni do MSZ - dotyczy: informacji wywozie uzbrojenia za rok poprzedni.
  • Podstawa prawna Art. 27 ust. 1 Ustawy z 29.11.2000 (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1582)
  • Termin złożenie sprawozdania do 30.04. bieżącego roku
  • Wzór sprawozdania - określa Roz. MSZ z 2.12.2013 (Dz.U. z 2013 poz. 1576)
  • Sankcja osobowa – brak
  • Sankcja dla przedsiębiorstwa – kara administracyjna do 100 tys. zł (patrz Art. 37b) w przypadku
 3. Nie wymagają składania rocznych sprawozdań poniższe 3 rodzaje transportu, na:
  • Zgodę przewozową – wydawaną przez Komendanta wojewódzkiego Policji (dotyczy przewozu w ramach UE broni strzeleckiej i amunicji do niej)
  • Zezwolenie na tranzyt uzbrojenia przez terytorium RP – wydawane przez MRiT
  • Zezwolenie na pośrednictwo (w zakresie transportu uzbrojenia) pomiędzy dwoma krajami niebędącymi Polską – wydawane przez MRiT

Wymogi prawne dla firmy spedycyjnej lub transportowej w przypadku zlecenia dotyczącego wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Tekst jednolity Dz. U.2020 poz.509) zwanej dalej Ustawą
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z 2009 roku ze zmianami ostatnia z 17 października 2019 (zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2019) zwanej dalej Rozporządzeniem 428/2009
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 (Dz.U. 2017 poz. 365) w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
 • Rozdział 1 Artykuł 2 Ustawy WSK. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z 29.05.2009 ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem 428/2009”, ustawach oraz umowach i innych zobowiązaniach międzynarodowych.
 • Rozdział 1 Artykuł 2 Rozporządzenia 428/2009. „Produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

Dla celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja, lub ogólna reklama lub promocja;

Rozdział 2 Artykuł 3 Ust.1 Rozporządzenia 428/2009. Wywóz produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I wymaga zezwolenia. Zgodnie z Ustawą (Rozdział 1 Artykuł 2) to Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 określa obowiązki dla stron podczas transakcji wywozu towarów podwójnego zastosowania. Podmiot dokonujący wywozu (sprzedaży) musi uzyskać zezwolenie na dokonanie w/w transakcji. Podmiot mający jedynie dostarczyć towar świadczy usługę pomocniczą zgodnie z Rozporządzeniem Rozdział 1 Artykuł 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 365) tylko wymienione w nim urzędy celne mogą przeprowadzić odprawę towarów strategicznych w tym towarów podwójnego zastosowania.

Reasumując, podmiot świadczący usługę transportową:

 • Działa na podstawie zezwolenia wydanego dla eksportera - podmiotu zlecającego transport
 • musi posiadać upoważnienie do dysponowania towarem (tak samo jak w przypadku innych zleceń)
 • musi posiadać kopię zezwolenia (w posiadaniu kierowcy przewożącego towar) na obrót wydane przez ministerstwo właściwe do spraw gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) jeśli odprawa będzie dokonywana przez zleceniodawcę lub oryginał zezwolenia jeśli to podmiot zajmujący się transportem ma reprezentować zleceniodawcę przed organami celnymi (wymienionymi w Roz. MRiF z dnia 21 lutego 2017)
 • musi sprawdzić czy nie występują inne ograniczenia tak jak przy „zwykłych" zleceniach np. związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja towarów WSK

Wykaz obowiązków informacyjnych WSK

Wymagania prawne WSK

Wymagania WSK - Pytania i odpowiedzi

Zezwolenie na wywóz towarów WSK


Wpływ Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 na WSK w transporcie i spedycji

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego, znane również jako "Rozporządzenie WSK", wprowadza pewne zmiany w zakresie wymagań WSK dla firm transportowych.

Najważniejsze zmiany obejmują:

 • Wprowadzenie nowych kategorii zezwoleń WSK: Rozporządzenie wprowadza nowe kategorie zezwoleń WSK, które są bardziej szczegółowe i dostosowane do specyfiki transportu międzynarodowego.
 • Zaostrzenie wymagań dotyczących procedur WSK: Rozporządzenie wymaga od firm transportowych wdrożenia bardziej rygorystycznych procedur WSK, w tym regularnych szkoleń personelu i prowadzenia szczegółowej ewidencji obrotu towarami.
 • Nowe obowiązki dla firm spedycyjnych: Rozporządzenie nakłada na firmy spedycyjne nowe obowiązki, takie jak obowiązek weryfikacji zezwoleń WSK swoich klientów i zgłaszanie podejrzanych transakcji do właściwych organów.

Firmy transportowe i spedycyjne muszą dostosować swoje procedury do nowych wymagań Rozporządzenia WSK w celu uniknięcia sankcji.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa WSK dla firm transportowych i spedycyjnych. Możemy Państwu pomóc w:

 • Przeanalizowaniu Państwa obecnych procedur WSK i zidentyfikowaniu obszarów wymagających dostosowania do nowych wymagań Rozporządzenia WSK.
 • Opracowaniu i wdrożeniu nowych procedur WSK zgodnych z Rozporządzeniem WSK.
 • Przeszkoleniu Państwa w zakresie wymagań WSK.
 • Reprezentowaniu Państwa przed właściwymi organami w przypadku kontroli WSK.

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą WSK

 


Certyfikat WSK Rolls Royce

Mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting w zakresie prowadzenia szkolenia oraz wdrażania systemu WSK Wewnętrzny System Kontroli. Wszystkie wykonane prace cechowały się rzetelnością a sam proces wdrażania przebiegał niezwykle szybko.

Raben Certyfikacja WSK

Pragniemy udzielić referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie doradztwa dotyczącego spedycji lotniczej towarów strategicznych, objętych wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK. Potwierdzamy, że wiedza, doświadczenie oraz szybkość działania Pakuła Consulting jest na wysokim poziomie i spełniła nasze oczekiwania w zakresie współpracy.

Referencje WSK PKP Cargo

Rekomendujemy usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie doradztwa oraz konsultacji WSK Wewnętrzny System Kontroli. Pakuła Consulting zapewnia współpracę na najwyższym poziomie oraz spełnia oczekiwania wymagającego klienta, jakim jest nasza Spółka. Najbardziej doceniamy profesjonalizm oraz rzetelność biznesową.

Referencje WSK ABB

Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym klasyfikacji towarów i usług, zgodnie z wymogami WSK Wewnętrzny System Kontroli. Dlatego też jest mi niezmiernie miło udzielić referencji w zakresie prowadzenia szkoleń WSK firmie Pakuła Consulting.

Referencje ATI

Szkolenie było bardzo fajnie poprowadzone, w zrozumiały dla uczestników sposób, z miejscem na pytania i omówienie interesujących nas tematów. Prowadzący nie zostawił żadnej kwestii niewyjaśnionej. Uczestnicy wrazili zadowolenie ze szkolenia - ATI ZKM ForgingABB, Aleksandrów Ł.

Aero Club, Warszawa

Airbus Helicopters, Łódź

AKS Poland, Świnoujście

Alinox, Mysłowice

Also Polska, Warszawa

Alucrom, Morawica

Amz, Kutno

Antonisen, Strzelin

Arm-Tech, Warszawa

Arrow, Karków

Asseco Poland, Rzeszów

Ati Zkm Forging, Stalowa Wola

Belma, Bydgoszcz

Benski Transport, Lubliniec

Best Logistic, Szczecin

Bet-Min, Szprotawa

BGH, Katowice

Bimet Federal-Mogul, Gdańsk

Bollore Logistics Poland, Gdynia

Bumar, Koszalin

Bumco, Warszawa

BWI (Poland), Balice

Cargomind (Poland), Warszawa

Cargosped, Warszawa

Cellco Communications, Kobylanka

Ciech Sarzyna, Nowa Sarzyna

Clico, Kraków

Colpak-Avionic, Mielec

Concept Team, Bielsko-Biała

Consolidated Precision Products, Rzeszów

CorePrecision, Warszawa

Creotech Instruments, Piaseczno

D&B, Sobótka

Dales, Warszawa

Damen, Gdańsk

Daw-Trans, Lubicz k. Torunia

DB Schenker, Warszawa

Diera, Warszawa

Eaton, Tczew

Eberspächer, Oława

Enamor, Gdynia

Eptimo, Wrocław

Ericpol, Łódź

Euro, Bytom

Evatronix, Bielsko-Biała

FAM Fabryka Amunicji Myśliwskiej, Pionki

Federal-Mogul, Gorzyce

Ferrox Electric, Katowice

Filbico, Zielonka

Flex, Łódź

Forcepol, Warszawa

Gardner Aerospace, Nowa Dęba

Geodis, Warszawa

Gerlach, Dopiewo

Giss, Warszawa

Global Logistic, Gdynia

Global Supplier, Kraków

Graw, Gliwice

Gunshelp, Kraków

H.Cegielski, Poznań

Haas Group International, Mielec

Habia Cable, Dołuje

Heli-One Helicopters (Poland), Jasionka

Homag Polska, Środa Wlkp.

Huawei, Warszawa

Hydron-Unipress, Łódź

Ika Logistic, Warszawa

Innergo, Warszawa

iQor Global Services, Bydgoszcz

Jammas, Warszawa

JM Elektronik, Gliwice

JPBC (Pietrucha), Błaszki

Just In Time Logistics, Tarnowskie Góry

Kolba, Będzin

Korporacja Wschód, Warszawa

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki, Warszawa

Langowski Logistics, Gdynia

Lew-Trans, Potok Wielki

Limatherm Sensor, Limanowa

Logissmile, Oleśnica

Logwin, Piaseczno

Lokofracht, Katowice

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, Warszawa

Lotos, Gdańsk

Magellan Aerospace, Mielec

Mainfreight, Warszawa

Mainz Trade, Wrocław

Mar-Bol, Ruda Śląska

Marway, Rzeszów

MAW Telecom, Warszawa

MB Aerospace, Rzeszów

McBraida Polska, Rzeszów

Meblomor, Czarnków

Meyer Tool Poland, Kalisz

Mildat, Warszawa

Milicon, Warszawa

Militus-PL, Warszawa

Miltraco, Warszawa

MMPJ Agencja Celna, Bydgoszcz

Moto-Armia, Wałcz

Naftor, Warszawa

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Otwock

NFM Production, Lębork

Northern Aerospace, Nowa Dęba

Omegair Cargo

Pagacz i Synowie, Toruń

PartnerTech Poland, Sieradz

PCC, Brzeg Dolny

PCO, Warszawa

Pimco, Warszawa

PKP Cargo, Warszawa

Pol-Mare, Gdynia

Poland-U.S. Operations, Warszawa

Polfrost, Warszawa

Politechnika Warszawska, Warszawa

Polska Fabryka Amunicji, Skarżysko-Kamienna

PZL Mielec

Raben, Warszawa

Rafamet, Kuźnia Raciborska

Ray Trans, Szczecin

Raytech, Kraków

Remix, Świebodzin

RG Lider, Białystok

Rmour Solutions, Szczecin

Rockfin, Chwaszczyno

Rockwell Automation, Katowice

Rohlig Suus, Warszawa

Rolls-Royce, Gniew

Rosomak, Siemianowice Śl.

Rusak, Warszawa

S4E, Kraków

Saint-Gobain, Żary

Scanfil Poland, Sieradz

Scat, Elbląg

Schlumberger, Warszawa

Schron, Warszawa

Sener, Warszawa

Senetic, Katowice

Siarkopol Zakłady Chemiczne, Tarnobrzeg

Sieć Badawcza Łukasiewicz, Warszawa

Sistema, Bieruń

Spedrapid, Gdynia

SPM Poland, Tychy

Sportis, Bojano

Stomil, Poznań

Sulzer, Lublin

Taksim-Pol, Warszawa

Technokontakt, Szreńsk

ThyssenKrup Energostal, Toruń

Transannaberg, Strzelce Opolskie

Trelleborg, Bielsko-Biała

Triplex, Wrocław

Uni-Logistics, Gdynia

UPS, Warszawa

Versim, Poznań

Virtus Logistics, Gdynia

Voss Automotive Polska

Vulcan, Biała Podlaska

Wika Polska, Włocławek

Wikpol, Motycz k. Lublina

Wilk Elektronik, Łaziska Górne

Wojskowe Zakłady Inżynieryjne, Dęblin

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1, Łódź

Woodward, Niepołomice

Works 11, Katowice

Wostal, Wolbrom

Yasa Motors, Mielec

Yusen Logistics, Warszawa

Zbrojownia, Piątnica


FAQ

Co to jest certyfikat WSK?

Certyfikat WSK to dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Certyfikat WSK upoważnia posiadacza do ubiegania się o wydanie zezwolenia na międzynarodowy obrót uzbrojeniem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 kwietnia 2013 wskazuje, że do wydawania certyfikatów WSK jest uprawniona m.in. PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Czego dotyczy certyfikat WSK?

Certyfikat WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli dotyczy potwierdzenia kompetencji Firmy do międzynarodowego legalnego obrotu uzbrojeniem.

Jak wdrożyć WSK?

Należy udokumentować i wdrożyć system WSK w Firmie i poddać go ocenie przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Dla skrócenia czasu potrzebnego do wdrożenia systemu WSK należy skorzystać z usług kompetentnego konsultanta np. Pakuła Consulting.

Ile kosztuje certyfikacja WSK?

W zależności od wielkości Firmy, koszt auditu certyfikacyjnego wynosi od 4 do 10 tys. zł. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – przy czy co roku wymagany jest tzw. audit nadzoru – koszt takiego auditu to ok. 50-75% kosztu auditu certyfikującego.

wewnętrzny system kontroli wsk, wspólnotowy system kontroli wywozu, technologiami podwójnego zastosowania, znaczeniu strategicznym, towary podwójnego zastosowania, nadzorowania wewnętrznego systemu kontroli, wewnętrznego systemu kontroli, utrzymania międzynarodowego pokoju, zagranicą towarami, wsk wewnętrzny system kontroli, produktów podwójnego zastosowania, bezpieczeństwa państwa, reguluje zasady obrotu towarami, towarami technologiami i usługami, celu zwiększenia międzynarodowego bezpieczeństwa, wdrożony wewnętrzny system kontroli, znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa, sprawie ewidencji obrotu towarami, zasady kontroli, zasady kontroli, obrotu towarami, usługami o znaczeniu strategicznym, aktualnych przepisów krajowych, zasady obrotu towarami, ewidencji obrotu, system kontroli, międzynarodowych regulujących obrót wyrobami, strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, towarów podwójnego zastosowania, podwójnego zastosowania, technologii podwójnego zastosowania, wewnętrzny system, wewnętrzny system kontroli opiera, zobowiązaniami międzynarodowymi, krajowego zezwolenia generalnego, towarami o znaczeniu strategicznym, normy pn en iso, zarządzania obrotem uzbrojeniem, rozporządzenie delegowane komisji, międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, prawem obrót tymi towarami, pozwala eliminować błędy pracowników, wytycznych porozumienia, sposób ewidencji obrotu, certyfikacji zgodności, międzynarodowego pokoju, zalecenia dotyczące wdrażania, zakresie kontroli, zasady obrotu, kontroli wewnętrznej, sprzętem wojskowym, obrocie z zagranicą towarami, międzynarodowego bezpieczeństwa, polskie centrum badań, stosować wewnętrzny system kontroli, instytucje rządowe, pozwala kontrolować każdą komórkę, rozporządzenie rady, przedsiębiorca wnioskujący, zagranicą towarami technologiami, odpowiedniego ministerstwa, błędy pracowników, unii europejskiej, pn en iso 9001, wdrożenie wsk, obrotu towarami o znaczeniu, układu wymagań, klasyfikacja towarów, realizacji zamówień, buduje wiarygodność organizacji, obrót towarami, procesy decyzyjne, stanowiskach pracy, zastosowań cywilnych, obowiązany utworzyć, sprzętu wojskowego, działaniami niezgodnymi, celów militarnych, system wsk, sektory branżowe, obrót uzbrojeniem, przewodnik zawierający, wiarygodność organizacji, organizacje międzynarodowe, kontroli wsk, transfer wewnątrzunijny, towarami podwójnego zastosowania, norma pn, tekst jedn, obrotu z zagranicą towarami, centrum badań i certyfikacji, towarami i technologiami podwójnego, dnia 29 listopada, kontroli eksportu, dnia 29 listopada 2000, 29 listopada 2000 r, 2000 r o obrocie, kontroli obrotu, systemu zarządzania, handlu uzbrojeniem, zasad obrotu, przetwarzanie danych,

Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli


Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli i prowadzi szkolenia z Wewnętrznego Systemu Kontroli. Nasi konsultanci są audytorami z uprawnieniami do certyfikacji WSK. Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną każdego wdrożenia Wewnętrznego Systemu Kontroli.


Podstawowe Przepisy prawne Wewnętrznego Systemu Kontroli

Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 z 5.05.2009 r. (ze zmianami) ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. (ze zmianami) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2013 poz.194)

przepisy ograniczające obrót uzbrojeniem produktami podwójnymi zastosowania ze wskazanymi krajami, podmiotami i osobami.


Jakie są zadania Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK ?

 • zapobieganie transakcjom naruszającym prawo,
 • klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia,
 • ewidencjonowanie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym,
 • informowanie Rządu o obrocie WSK

Towary o znaczeniu strategicznym oznaczają

 • Uzbrojenie (ML lub LU)
 • Produkty podwójnego zastosowania (DU)

Uzbrojenie (Dz.U. 2013 poz. 194). Broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 [Roz. Min. Gospodarki z 13.03.2015 - Dz.U. poz. 387]

Produkty podwójnego zastosowania (Roz. 428/2009) to produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego


Rodzaje transakcji objęte nadzorem Wewnętrznego Systemu Kontroli

Ustawa z 29.11.2000 tekst jedn. Dz.u. Z 2013 poz. 194 w rozumieniu Ustawy obrót to:

 • Wywóz,
 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Usługa pośrednictwa,
 • Pomoc techniczna,
 • Przywóz,
 • Tranzyt.

Uczestnicy obrotu ustawa z 29.11.2000 tekst jedn. Dz.u. Z 2013 poz. 194

 • Przedsiębiorca,
 • Podmiot,
 • Dostawca,
 • Odbiorca,
 • Eksporter,
 • Importer,
 • Pośrednik,
 • Użytkownik końcowy

Zezwolenia Na Obrót Uzbrojenia

 • Indywidualne:

  • Wywóz,
  • Przywóz,
  • Tranzyt,
  • Transfer wewnątrzunijny,
  • Pomoc techniczna,
  • Usługa pośrednictwa,
 • Globalne:

  • Transfer wewnątrzunijny,
  • Pomoc techniczna
  • Usługa pośrednictwa
 • Krajowe Zezwolenie Generalne:

  • Wywóz, Transfer wewnątrzunijny (U1, U2, U3)
  • Usługa pośrednictwa, Pomoc techniczna, Przywóz, Tranzyt (obecnie brak)..

Udzielamy porad prawnych w zakresie Kontroli Obrotu. Przykłady pytań i odpowiedzi poniżej.


Pytanie: Naszym bezpośrednim klientem jest inna polska spedycja. Czy w związku z tym musimy występować o jakiekolwiek zezwolenia, zgłaszać (tranzyt uzbrojenia z Ukrainy przez Gdynię do USA) w jakiejś instytucji?
Odpowiedź: Jeśli jest to uzbrojenie to trzeba uzyskać zezwolenie na pośrednictwo. Jeśli towar podwójnego zastosowania również. Możliwe, że również klient będzie musiał wystąpić o takie zezwolenie (patrz definicja pośrednictwa w Ustawie dla obrotu uzbrojeniem Dz. U z 2013 poz. 194)

Pytanie: Proszę o wskazanie jakie wyroby klasyfikują się na kat. 5 dual use DU, które należy zgłaszac do ABW? Telefony komórkowe - czy muszą spełniać jakieś specjalne kryteria? Karty SIM, Tablety.
Odpowiedź: Te wyroby trzeba zgłaszać : Karty SIM , Routery, Urządzenie GPS. Pozostałe wg parametrów patrz rozporządzenie 388/2012 (zał.1) w urządzeniach takich jak np. komputery, tablety decyduje oprogramowanie chyba ze mają moduły szyfrujące bądź są typu tempest.

Pytanie: Gdzie jest wykaz wszystkich certyfikowanych firm na WSK w całej Europie ? Gdzie jest wykaz firm certyfikowanych na WSK, do których można wysyłać towar na podstawie zezwolenia generalnego polskiego ZG-PL-1.
Odpowiedź: W załączeniu link do strony (strona dostępna w każdym języku kraju UE) https://ec.europa.eu/enterprise/sectors/defence/certider/index.cfm?fuseaction=undertakings.countries

Pytanie: Jeśli cała maszyna jest sprzedawana do USA i nie jest dual a w jej skład wchodzi jakieś urządzenie, które jest dual use, to jaką wartość należy wykazać na raporcie do MG? Czy wysyłając na zezwoleniu generalnym unijnym EU0001 musimy pytać odbiorcę o certyfikat odbiorcy końcowego?
Odpowiedź: Nie ma jednoznacznej odpowiedzi , jaka wartość części składowych tzw. DU powoduje, że całe urządzenie jest DU. Dlatego traktujemy nasze urządzenie jako DU, jeśli ma element DU lub wysyłamy zapytanie do Min. Gospodarki – Departament Bezp. Gospodarczego w sprawie interpretacji tej konkretnej sprawy i wstrzymujemy transakcję. Jeśli to nie jest DU, to wysyłamy bez zezwoleń i nie rejestrujemy.

Pytanie: Od kiedy nie trzeba mieć certyfikatu WSK w firmach i czy to wynika tylko z treści ustawy czy z czegoś jeszcze ?
Odpowiedź: Zmiana dot. WSK spowodowała Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Dz.U z 2013 poz. 707 . Ustawa weszła w życie 7.07.2012. Zmiana spowodowała, że zgodnie z Art.11 ust. 1 tylko Przedsiębiorca wnioskujący o zezwolenie na obrót uzbrojeniem lub korzystający z krajowego zezwolenia generalnego na obrót uzbrojeniem jest obowiązany utworzyć i stosować wewnętrzny system kontroli i zarządzania obrotem uzbrojeniem, zwany dalej wewnętrznym systemem kontroli. Czyli o d 7.07.2012 tyko przedsiębiorcy realizujący obrót wyłącznie towarami podwójnego zastosowania DU Dual Use nie mają obowiązku posiadania certyfikowanego systemu WSK, co nie zwalnia ich od innych obowiązków jak np. prowadzenia ewidencji obrotu WSK, występowania o zezwolenia w przypadku wywozu takich towarów poza obszar UE, powiadamiania ABW dla części towarów z kategorii 5 technicznej itd.

Pytanie: Co z towarami zgłoszonymi do ABW a nie zakupionymi ? Np. zgłaszamy 1 stycznia do ABW, iż zamierzamy sprowadzić 50 szt. switch-y, jednakże sprowadzamy 5 szt. – co w takim przypadku? Czy zgłoszenie do ABW ma ważność.? Jaką? Albo sprowadzamy 5 szt., następnie po kilku miesiącach znów kolejne 5 szt. tego samego urządzenia. Czy znów musimy generować kolejne zgłoszenie? Czy możemy skorzystać ze zgłoszenia z 1 stycznia?
Odpowiedź: Jeżeli zgłosiliśmy do ABW większą ilość niż sprowadziliśmy w danym roku, to nic nie musimy robić. Nie ma terminu ważności zgłoszenia ale „zwyczajowo” zgłoszenie w danym roku jest ważne do końca tego roku. Czyli jeśli zgłosiliśmy 50 szt. do ABW np. 1 stycznia 2015 to na tym zgłoszeniu do końca tego roku tj. 2015 możemy sprowadzać dany towar ale maksymalnie tylko tyle, ile zgłosiliśmy.

Pytanie:Czy jest o wzór oświadczenia endusera do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wywóz?
Odpowiedź:Wzór certyfikatu importowego w każdym kraju jest inny. Polski wzór certyfikatu importowego (zał.) określa Rozp. Ministra Gosp. (w załączeniu) . W przypadku eksportu uzbrojenia należy uzyskać certyfikat importowy poświadczony przez naszą placówkę dyplomatyczną znajdująca się w kraju importera. Przypominam też o konieczności posiadania koncesji przez eksportera, w przypadku eksportu uzbrojenia z Polski, oprócz posiadania certyfikatu WSK.

* Sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów - Denied Persons List DPL – Lista Odmów Departamentu Handlu USA, dokonywana jest na stronie https://www.bis.doc.gov/dpl/default.shtm.

Cel szkolenia WSK - Przekazanie informacji w zakresie: - Założeń i celów systemu WSK - obowiązujących regulacji prawnych dot. kontroli obrotu - zasad klasyfikacji towarów o znaczeniu strategicznym. - Kluczowe pytania dotyczące WSK - Transakcje, towary i usługi nadzorowane przez WSK - Zadania systemu WSK - Zakres systemu WSK - Wymagania, wytyczne i zalecenia dla WSK. Kluczowe pytania - Czym jest system WSK? DLACZEGO został ustanowiony? Jakie WYROBY nadzoruje system? Kim jest KLIENT systemu? Transakcje nadzorowane przez WSK - Międzynarodowe transakcje towarami o znaczeniu strategicznym (dot. np. transakcji kupna, sprzedaży lub wysyłki poza granice kraju), - Międzynarodowe usługi dla towarów o znaczeniu strategicznym (dot. np. instalacji, naprawy, serwisu, pośrednictwa, doradztwa itp.) UWAGA. Podstawą jest znajomość przepisów WSK. Towary o znaczeniu strategicznym - Uzbrojenie towary specjalnie zaprojektowane lub zmodyfikowane dla celów wojskowych, które są wskazane w wykazie uzbrojenia - Produkty podwójnego zastosowania towary przeznaczone do celów cywilnych, które mogą mieć zastosowanie wojskowe. Zadania systemu WSK - Zapobieganie transakcjom naruszającym prawo, - Klasyfikacja towarów, - Ewidencjonowanie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, - Informowanie Rządu o obrocie UWAGA. Podstawą jest znajomość przepisów. Zakres systemu WSK Zakres WSK powinien obejmować komórki i funkcje związane bezpośrednio lub pośrednio z obrotem towarami o znaczeniu strategicznym takie jak: - Handlowe przegląd wymagań, weryfikacja partnerów, uzyskiwanie zezwoleń, prowadzenie ewidencji - Techniczne klasyfikacja towarów - Logistyczne magazynowanie, wysyłka towarów - Nadzorujące i decyzyjne ocena ryzyka transakcji, zwolnienie transakcji, komunikacja z organami administracji, dobór personelu, szkolenia, audity wewnętrzne, działania korygujące. Wymagania i zalecenia dla systemu WSK Wymagania prawne - Przepisy krajowe - Przepisy UE Wytyczne i zalecenia - Publikacja Porozumienia Wassenaar z 2011. - Obrót w rozumieniu przepisów - Podstawowe różnice w prawie dot. uzbrojenia i produktów podwójnego zastosowania - Przepisy dot. kontroli obrotu. Obrót w rozumieniu przepisów to: 1) Wywóz 2) Transfer wewnątrzunijny 3) Usługa pośrednictwa 4) Pomoc techniczna 5) Przywóz 6) Tranzyt. Uczestnicy obrotu wg Ustawy RP z 29.11.2000 tekst jedn. D.U. z 2022 poz. 1666 1) Przedsiębiorca, 2) Podmiot, 3) Dostawca, 4) Odbiorca, 5) Eksporter, 6) Importer, 7) Pośrednik, 8) Użytkownik końcowy. Pojęcie eksportera i importera - Eksporter dla DU (Roz. 2021/821 Art. 2 pkt. 3) każda osoba fizyczna lub prawna, lub spółka osobowa, która jest uprawniona do decydowania o wywozie DU. Eksporterem DU może być podmiot spoza obszaru celnego UE (Art. 12 ust.2) - Eksporter dla uzbrojenia (Ustawa Art. 3 pkt. 8d) podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest uprawniony do wywozu uzbrojenia - Importer (Ustawa Art. 3 pkt.8e) podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który jest uprawniony do odbioru towaru o znaczeniu strategicznym z kraju trzeciego. Pojęcie pośrednika oraz dostawcy pomocy technicznej - Pośrednik dla DU (Roz. 2021/821 Art. 2 pkt. 3) każda osoba fizyczna lub prawna, lub każda spółka osobowa, która świadczy usługi pośrednictwa z obszaru celnego Unii na terytorium państwa trzeciego. - Dostawca pomocy technicznej dla DU (Roz. 2021/821 Art. 2 pkt. 10) - każda osoba fizyczna lub prawna, lub każda spółka osobowa, która świadczy pomoc techniczną z obszaru celnego Unii na terytorium państwa trzeciego, - każda osoba fizyczna lub prawna, lub spółka osobowa, mająca siedzibę na obszarze celnym Unii, która świadczy pomoc techniczną na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania w państwie trzecim, tymczasowo przebywającej na obszarze celnym Unii. UWAGA. Pośrednikiem lub dostawcą pomocy technicznej może być podmiot spoza obszaru celnego UE (Art. 13 ust.1) Uczestnicy obrotu w transferze wew. UE i eksporcie Ustawa z 29.11.2000 tekst jedn. D.U. z 2022 poz. 1666 - Dostawca Odbiorca transakcje w ramach Unii Europejskiej - Eksporter Importer transakcje kraj Unii Europejskiej kraj spoza UE Podstawowe różnice pomiędzy DU a uzbrojeniem Definicje towarów o znaczeniu strategicznym •Uzbrojenie (DZ.U.2022poz. 1666) Broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 [Roz. MR Dz.U. 2021 poz. 2274] - Produkty podwójnego zastosowania (Roz. 2021/821) Produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które MOGĄ BYĆ stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych oraz obejmują wszystkie produkty, które MOGĄ BYĆ użyte do projektowania, produkcji i stosowania broni jądrowej, chemicznej lub biologicznej .... Kluczowe pytanie Jakie są podstawowe różnice w regulacjach PRAWNYCH dotyczących: - UZBROJENIA - produktów PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA? Przepisy dotyczące kontroli obrotu Podstawowe przepisy - Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 2021/821 z 20.05.2021r. ustanawiające unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów i podwójnego zastosowania. - Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. (ze zm.) o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jedn. Dz.U. 2022 Oraz przepisy ograniczające obrót ze wskazanymi krajami, podmiotami osobami. Załączniki do Roz. PE i Rady (UE) nr 2021/821 - Zał I wykaz produktów podwójnego zastosowania, o których mowa w Art.3 (wymagających zezwolenia przy wywozie) - Zał. II Generalne Unijne Zezwolenia na wywóz EU001+ EU008 - Zał. III wzór formularzy zezwoleń (A indywidualne, globalne) oraz (B na usługi pośrednictwa / pomocy technicznej) - Zał. IV wykaz produktów podwójnego zastosowania, o których mowa w Art. 11 (wymagających zezwolenia przy transferze wew UE) - Zał. V uchylone rozporządzenie (428/2009) oraz wykaz jego kolejnych zmian - Zał. VI Tabela korelacyjna pomiędzy Roz. 428/2009 a Roz. 2021/821 Kluczowe etapy realizacji obrotu Klasyfikacja towarów w obrocie międzynarodowym Klasyfikacja - Czynności polegające na nadaniu towarowi lub technologii właściwego numeru kontrolnego z obowiązujących wykazów lub list towarów objętych kontrolą obrotu - albo na wykluczeniu strategicznego charakteru towarów lub technologii Klasyfikacja wytyczne Wassenaar - W przypadku produktów, które zostały pozyskane z zewnątrz należy wystąpić do dostawcy o DANE TECHNICZNE oraz KLASYFIKACJĘ zgodnie z obowiązującą listą kontrolną. Klasyfikacja Dual-Use Poniższa zasada - „Jeżeli towar jest towarem o znaczeniu strategicznym to jego elementy też są klasyfikowane jako towar o znaczeniu strategicznym” - NIE DOTYCZY produktów podwójnego zastosowania z wyjątkami np. części do ODRZUTOWYCH silników lotniczych do pocisków rakietowych i bezzałogowców (9A111 i 9A118). Przykład Kamizelki kuloodporne uzbrojenie LU13 Sprzęt opancerzony lub ochronny, konstrukcje oraz ich komponenty, jak następuje: d) pancerze OSOBISTE lub odzież ochronna i ich elementy składowe, jak następuje: 1. miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, wyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe; 2. twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych zapewniające ochronę balistyczną na poziomie III lub wyższą (NIJ 0101.06, lipiec 2008) lub odpowiedniki krajowe. Uwaga: Do celów LU13.d.1 normy lub wymagania wojskowe obejmują przynajmniej wymagania dotyczące ochrony przed fragmentacją. Kluczowe pytanie Czy materiały do produkcji uzbrojenia mogą być klasyfikowane jako UZBROJENIE? Odpowiedź patrz opis kategorii LU16 z wykazu uzbrojenia Dz.U. z 2021 poz. 2274.  Odpowiedz Tylko odkuwki, odlewy i półfabrykaty są klasyfikowane jako uzbrojenie gdy zostały specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych oraz gdy są one możliwe do zidentyfikowania na podstawie: - składu MATERIAŁU, - GEOMETRII czy FUNKCJI. Klasyfikacja produktów podwójnego zastosowania Klasyfikacja DU struktura oznakowania Materiały, instalacje, i urządzenia jądrowe. Materiały , substancje chemiczne, „mikroorganizmy” i „toksyny”. Przetwórstwo materiałów (narzędzia, maszyny). Elektronika. Komputery. Telekomunikacja i „ochrona informacji”. Czujniki i lasery. Nawigacja i awionika. Urządzenia okrętowe. Układy napędowe, pojazdy kosmiczne i ich wyposażenie. KATEGORIE TECHNICZNE KODY LICZBOWE 001099 = Porozumienie z Wassenaar (WA) 101199 = Technologie Rakietowe (MTCR) 201299 = Gr. Dostawców Jądrowych (NSG) 301399 = broń chemiczna i biologiczna (AG) 401499 = brak 501599 = Bezp. narodowe i polityka zagr. USA 601699 = towary przeniesione z listy uzbr. USA 1 A 005a 701799 = brak 801899 = brak 901999 = nadzór USA dla AT, CC, RS, SS, UN. GRUPY TOWARÓW A Systemy, urządzenia i części (wyroby finalne). B Urządzenia testujące, kontrolne i produkcyjne. C Materiały. D Oprogramowanie (dla grupy A i B). E Technologie (dla grupy A i B). Przykład Kamizelki kuloodporne podwójne zastosowanie 1A 005 Następujące kamizelki i okrycia kuloodporne oraz elementy do nich: a. miękkie pancerze osobiste lub odzież ochronna, niewyprodukowane zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane do nich elementy składowe; b. twarde płyty opancerzone do pancerzy osobistych dające ochronę balistyczną na poziomie IIIA lub niższym (NIJ 0101,06, lipiec 2008), lub na poziomie „równoważnych norm". Uwaga 1: Pozycja 1A005 nie obejmuje kontrolą indywidualnych okryć kuloodpornych, gdy służą one ich użytkownikowi do osobistej ochrony. Dostępne bazy danych - Bazy producentów produktów np. CISCO - ISZTAR system informacji taryfowej SC - TARIC zintegrowana taryfa celna UE - NHM zharmonizowany spis towarów. Klasyfikacja towarów niezgodnych z wymaganiami przy ich zwrocie za granicę Przykład W dostawie z USA podzespołów elektronicznych sklasyfikowanych jako DU z Zał. I do Roz. 2021/821 wykryto w trakcie ich montażu wady materiałowe. Całą dostawę podzespołów bez ich selekcji zwrócono do dostawcy w USA. - Jak powinny być sklasyfikowane ww. podzespoły? - Z jakimi niezgodnościami możemy mieć do czynienia?. UWAGA. - Niezgodność z wymaganiami w zakresie jakości materiału lub funkcji NIE WPŁYWA na klasyfikację wyrobu jeśli producent sklasyfikował go jako DU lub ML. Badanie końcowego zastosowania oraz badanie końcowego użytkownika  Podstawowe zagrożenia w międzynarodowym obrocie - Dostarczenie towaru o znaczeniu strategicznym organizacji terrorystycznej (sankcje karne) oraz - Naruszenie wymagań prawnych (sankcje karne) - Naruszenie wewnętrznych regulacji. Listy odmów Dotyczą firm i osób - Pozwalają sprawdzić czy partner handlowy nie brał udziału w nielegalnym obrocie - Publikowane są przez instytucje państwowe i międzynarodowe USA lista skonsolidowana - https://www.export. gov/article ?id=ConsolidatedScreeningList ONZ lista skonsolidowana - https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/unscconsolidated list AUSTRALIA lista Dep. Spraw Zagranicznych i Handlu - http://www.dfat.gov.au/icat/UNSCfinancial sanctions.html Oświadczenia EndUser oraz certyfikaty importowe Certyfikat importowy lub poświadczenie oświadczenia Art. 23 ust. 1 Na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrzunijnego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów o znaczeniu strategicznym organ kontroli obrotu żąda od podmiotu dostarczenia certyfikatu importowego lub oświadczenia końcowego użytkownika poświadczonego przez właściwe organy kraju zagranicznego importera lub odbiorcy. Zasady korzystania z zezwoleń Zezwolenia na obrót Organ wydający Minister właściwy ds. gospodarki Organy opiniujące: 1. Minister Spraw Zagranicznych, 2. MSWiA, 3. Minister Finansów, 4. Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 5. Szef Służby Wywiadu Wojskowego, 6. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 7. Szef Agencji Wywiadu, 8. Prezes Państwowej Agencji Atomistyki. Wymagane załączniki do wniosku na obrót - OŚWIADCZENIE organizacji o posiadaniu KONCESJI (MSWiA) (dla uzbrojenia) - KOPIA CERTYFIKATU WSK dla organizacji składającej wniosek (dla uzbrojenia) - UMOWA / ZAMÓWIENIE lub PROJEKT UMOWY / ZAPYTANIE OFERTOWE lub LIST INTENCYJNY - CERTYFIKAT IMPORTOWY lub poświadczony ENDUSER (dla towaru) - ZGODA zagranicznego organu administracji NA DYSPONOWANIE TOWAREM lub OŚWIADCZENIE organizacji o braku wiedzy w w/w temacie zgodnie z Art. 9 ust. 2 pkt.10 Ustawy.  Zezwolenia na obrót dla uzbrojenia - Indywidualne (do 1 roku) Wywóz, Przywóz, Tranzyt, Transfer wewnątrzunijny, Pomoc techniczna, Usługa pośrednictwa - Krajowe Zezwolenie Generalne - Wywóz (U2, U3, U5, U6, U7, U10) - Transfer wewnątrzunijny (U1, U3 oraz U5, U7) - Usługa pośrednictwa, Przywóz i Tranzyt - Pomoc techniczna (U4, U5, U9, U11). - Globalne (do 3 lat) - Transfer wewnątrzunijny, - Pomoc techniczna - Usługa pośrednictwa Krajowe zezwolenia generalne - Rodzaje zezwoleń od ZGPLU1 do , ZGPLU11 - Przedmiot UZBROJENIE - Kraje objęte zezwoleniem: - U1 Unia Europejska (transfer wyrobów) - U2 Kanada, Norwegia, Rosja, Ukraina, USA (pokazy, testy, naprawy) - U3 Unia Europejska, NATO, oraz Szwajcaria, Japonia, Nowa Zelandia, Australia, Brazylia, Ukraina, RPA, Izrael, Korea Południowa (zwroty po pokazach) - U4 Unia Europejska (pomoc techniczna) - U5 Unia Europejska, Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Liechtenstein, USA, Wielka Brytania (zwroty po naprawach) - U6 Norwegia, Islandia (tylko dla sił zbrojnych, cert. odbiorców, pokazy) - U7 Wszystkie kraje (ćwiczenia, misje zbrojne, humanitarne itp.). Krajowe zezwolenia generalne - Rodzaje zezwoleń od ZGPLU1 do , ZGPLU11 - Przedmiot UZBROJENIE - Kraje objęte zezwoleniem: - U8 Kanada, Stany Zjednoczone (zwrot reklamacyjny LU10a LU 10d LU10e) - U9 Norwegia, Islandia, Wielka Brytania (pomoc techniczna) - U10 Kanada, Stany Zjednoczone (wywóz technologii LU21, LU22a dotyczących elementów składowych z kategorii LU 10a LU 10d LU 10e) U11 Kanada, Stany Zjednoczone (pomoc techniczna dla LU 10a LU10d,LU10e) Zezwolenia na obrót dla DU - Indywidualne (do lat 2, a dla dużych projektów do lat 4): - Wywóz - Transfer wewnątrzunijny (produktów z zał. IV Art. 11 ust.1 Roz. 2021/821) - Pomoc techniczna - Usługa pośrednictwa - Globalne (do lat 2, a dla dużych projektów do lat 4): - Wywóz (z wyłączeniem produktów z zał. IV Art.11 Roz. 2021/821) - Transfer wewnątrzunijny (tow. z zał. IV) - Pomoc techniczna - Krajowe zezwolenia Generalne (bez produktów z zał. II sekcja I ) - Unijne Zezwolenie Generalne: - Wywóz poza UE (EU001^EU008 z wył. produktów z zał. IV cz. 2) - Transfer wewnątrzunijny tow. z zał. IV (ob. brak) - Pomoc techniczna (obecnie brak). Krajowe zezwolenia generalne EU ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII 1) z dnia 19 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie krajowego zezwolenia generalnego Przedmiot Wywóz produktów PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA Kraje objęte zezwoleniem: ZGPLDU1 Ukraina (9A012.a.1) Unijne zezwolenia generalne EU Zał. II do Roz. PEIR (UE) 2021/821 - Przedmiot Wywóz produktów PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA - Kraje objęte zezwoleniem: - EU001 Australia, Islandia, Japonia, Kanada, Liechtenstein, Norwegia, Nowa Zelandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, USA (produkty z Zał. I z wył. produktów z Zał. II Sekcja I) - EU002 Argentyna, RPA, Korea Południowa, Turcja (produkty z Zał. II Sekcja B) - EU003 Albania, Argentyna, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny (w tym Hongkong i Makao), francuskie terytoria zamorskie, Indie, Kazachstan, Meksyk, Czarnogóra, Maroko, Macedonia Północna, RPA, Serbia, Singapur, Korea Południowa, Tunezja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie (produkty z Zał. II Sekcja C po NAPRAWIE / WYMIANIE) Unijne zezwolenia generalne EU Zał. II do Roz. PEIR (UE) 2021/821 - Przedmiot Wywóz produktów PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA - Kraje objęte zezwoleniem: - EU004 Albania, Argentyna, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Chile, Chiny (w tym Hongkong i Makao), Czarnogóra, francuskie terytoria zamorskie, Indie, Kazachstan, Korea Płd, Macedonia Północna, Maroko, Meksyk, RPA, Serbia, Singapur, Tunezja, Turcja, Ukraina, Zjednoczone Emiraty Arabskie (produkty z Zał. II Sekcja D czasowy wywóz na WYSTAWY/TARGI) - EU005 Argentyna, Chiny (w tym Hongkong i Makao), Indie, Korea Południowa, RPA, Turcja, Ukraina (produkty z Zał. II Sekcja E dot. TELEKOMUNIKACJI) - EU006 Argentyna, Korea Południowa, Turcja, Ukraina (produkty z Zał. II Sekcja F ZWIĄZKI CHEMICZNE) Unijne zezwolenia generalne EU zał. II do Roz. PEIR (UE) 2021/821 - Przedmiot Wywóz produktów PODWÓJNEGO ZASTOSOWANIA - Kraje objęte zezwoleniem: - EU007 Argentyna, Brazylia, Chile, Filipiny, Indie, Indonezja, Izrael, Jordania, Korea Płd, Maroko, Meksyk, Malezja, Singapur, RPA, Tajlandia, Tunezja (produkty z Zał. II Sekcja G dot. WYWÓZ OPROGRAMOWANIA I TECHNOLOGII WEWNĄTRZ GRUPY) - EU008 Do wszystkich miejsc przeznaczenia z wyjątkiem 42 krajów (wskazanych w Zał. II Sekcja H) dot. produktów z Zał. II Sekcja H dot. SZYFROWANIA). Wyjaśnienia dot. zezwolenia na obrót Art. 10 ust. 1 Ustawy Organ kontroli obrotu, na wniosek podmiotu, udziela wiążącego wyjaśnienia w sprawie konieczności uzyskania zezwolenia na określony obrót towarami o znaczeniu strategicznym w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. W uzasadnionych przypadkach termin ten może zostać przedłużony do 6 miesięcy. UWAGA Przed udzieleniem wyjaśnienia, organ kontroli obrotu może zażądać od wnioskodawcy przekazania dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów oraz wystąpić do organów opiniujących o zajęcie stanowiska. Zgłoszenie zamiaru przywozu lub transferu z UE do Polski WYMAGANE ZGŁOSZENIE do ABW zamiaru przywozu lub transferu wewnątrzunijnego TELEKOMUNIKACJI poz. 5A001a lub 5A001b4 OCHRONY INFORMACJI (wszystkie) Wzór zgłoszenia określa Roz. Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.05.2014 (Dz.U. poz. 623) WYMAGANE ZGŁOSZENIE do ABW Art. 21c - Ust. 2. Podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium RP jest obowiązany powiadamiać organ monitorujący o każdej zmianie danych, o których mowa w ust. 1 [zgłoszenie zamiaru przywozu ... ], w terminie 14 dni od dnia jej powstania. - Ust. 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do nabywcy w przypadku przeniesienia na niego prawa własności produktu podwójnego zastosowania określonego w zgłoszeniu. Ewidencja obrotu ustawa z 29.11.2000 tekst jedn. Dz.U. z 2022 poz. 1666 Art. 25 ust 1 Podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym jest obowiązany do prowadzenia ewidencji tego obrotu. Art. 25 ust 3 Podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym, jest obowiązany do przechowywania zapisów, rejestrów oraz dokumentów gromadzonych w ramach ewidencji, o której mowa w ust. 1, przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano obrotu. Ewidencję należy prowadzić: - w podziale na rodzaje obrotu - w siedzibie podmiotu lub miejscu prowadzenia działalności - w postaci papierowej (księga zawiera ponumerowane i przeszyte karty a wpisy dokonuje się pismem ręcznym) lub w postaci elektronicznej (dane przechowuje się w siedzibie podmiotu lub miejscu prowadzenia działalności) - wpisu do ewidencji dokonuje się niezwłocznie po dokonaniu obrotu, - każda wysyłka podlega odrębnemu wpisowi do ewidencji - wpisu dokonuje podmiot prowadzący obrót lub osoba upoważniona pisemnie - w sposób identyfikujący datę i osobę wprowadzającą dane/zmiany - w sposób trwały i czytelny (zachowanie danych pierwotnych po zmianach) - w sposób zabezpieczający dane przez utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, kradzieżą oraz dostępem osób nieuprawnionych - z zachowaniem oryginałów lub odpisów dokumentów będący podstawą dokonania wpisu. Ewidencja WSK wymagane dane dla wywozu 1) Nazwa, numer i data założenia ewidencji 2) Data wpisu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu 3) Opis i oznaczenie towaru (nazwa, typ, marka, rodzaj, nr fabryczny, nr subst. CAS) 4) Nr kontrolny towaru (LU, ECCN) 5) Ilość i wartość towaru (w walucie transakcji) 6) Daty obrotu 7) Końcowe przeznaczenie towaru 8) Nazwę i adres końcowego użytkownika 9) Nazwę i adres eksportera 10) Nazwę i adres importera zagranicznego 11) Nazwę i adres pośrednika, w przypadku wywozu uzbrojenia 12) Oznaczenie dokumentu, na podstawie którego dokonano wywozu 13) Dowód przekazania inf. o ograniczeniach eksport. zagranicznemu importerowi. Rok 2023 kraje objęte ograniczeniami UE   Lista osób i podmiotów objętych sankcjami Decyzje ministra SWiA w sprawie wpisu na listę sankcyjną POLSKIE Ograniczenia wobec towarów, osób i podmiotów z Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz z niektórych terenów Ukrainy • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U. 2022 poz. 835 • Lista osób i podmiotów objętych sankcjami https://www.gov.pl/web/mswia/listaosobipodmiotowobjetychsankcjami Sankcje karne dla podmiotów dot. obrotu Do 50 000 zł (Art.39) - Brak raportu do MR o realizacji obrotu na post. Zezwoleń Generalnych Do 100 000 zł (Art. 37a, 37b, 38) - Brak raportu do MSZ o realizacji wywozu uzbrojenia - niezgłoszenie zamiaru przywozu lub transferu do ABW - brak powiadomienia odbiorcy o ograniczeniach - brak lub niewłaściwie prowadzona ewidencja obrotu - nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia Do 200 000 zł (Art. 37) - obrót bez ważnego zezwolenia Przepadek towarów i środków płatniczych (Art. 33 ust.4) - obrót bez ważnego zezwolenia Sankcje karne dla osób dot. obrotu GRZYWNA (do 5 tysięcy) Art.33 ust. 2 i 2a; Art. 34; 35; 35a - Nieumyślne działanie wbrew warunkom okr. w zezwoleniu - Nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia - Brak raportu o realizacji obrotu na post. Zezwoleń Generalnych - Utrudnianie kontroli - Brak powiadomienia ABW o zmianach w zgłoszeniu OGRANICZENIE WOLNOŚCI (do 1 roku) Art.33 ust. 2 i 2a - Nieumyślne działanie wbrew warunkom okr. w zezwoleniu - Nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia POZBAWIENIE WOLNOŚCI do lat 2 Art.33 ust. 2 i 2a - Nieumyślne działanie wbrew warunkom okr. w zezwoleniu - nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia POZBAWIENIE WOLNOŚCI od 1 roku do lat 10 Art.33 ust. 1 i 3 - obrót bez zezwolenia lub wbrew warunkom okr. w zezwoleniu - dopuszczenie do ww. obrotu


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com