Certyfikat WSK

Wdrażanie WSK

Szkolenie WSK

Wewnętrzny System Kontroli Obrotu WSK wymagania


Certyfikat WSK przygotowujemy fachowo i skutecznie. Zapewniamy porady prawne WSK, doradztwo WSK oraz szkolenie WSK Wewnętrzny System Kontroli, w tym w zakresie nowego Rozporządzenia PE i Rady UE 2021/821 określającego zasady obrotu dla produktów podwójnego zastosowania. Odpowiadamy na wszystkie pytania WSK: np.: jeżeli jako spedycja bierzemy przewoźnika to, czy przewoźnik musi mieć WSK? Do którego rodzaju ewidencji WSK mamy wpisywać spedycję WSK? Gdzie znajdziemy listę odmów WSK?

Realizujemy aktualne wytyczne Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dn. 1.10.2020 r. Dz.U. 2020 poz. 509 dotyczące nowego układu ewidencjonowania obrotu towarami o znaczeniu strategicznym WSK. (Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa)


Naszym klientem w zakresie WSK był m.in.:


Klienci WSK

Jak uzyskać Certyfikat WSK?

Certyfikat WSK Wewnętrzny System Kontroli można uzyskać wdrażając kryteria WSK oraz wymagania ISO 9001. System WSK jest certyfikowany na zgodność z ustawą z dn. 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym z p. zm. (Dz.U. z 2017 poz.1050). Dla małych firm certyfikacja WSK kosztuje ok. 3000-4000 zł + VAT. Certyfikat WSK jest ważny przez 3 lata, pod warunkiem przeprowadzenia corocznej kontroli - tzw. auditu nadzoru WSK, który kosztuje ok. 2500-3500 zł + VAT/ rok. Sumaryczny koszt certyfikatu WSK w okresie 3 lat wynosi ok. 10-12 tys. zł + VAT.


Certyfikat WSK Benski Certyfikacja WSK Kolba Certyfikacja WSK Villanova Szkolenie WSK


Wdrażanie WSK

Wdrożenie WSK polega na napisaniu przez nas księgi WSK, procedur WSK, formularzy, wykazu aktów prawnych dot. kontroli obrotu WSK, przeprowadzania symulacji transakcji WSK, dokonania wpisów do ewidencji obrotu WSK, wypełnieniu wniosku o certyfikację WSK oraz przeprowadzeniu szkoleń WSK na miejscu u klienta, w tym szkolenia Pełnomocnika ds. Kontroli Obrotu, szkolenia audytorów wewnętrznych WSK oraz szkolenia z klasyfikacji towarów i usług WSK. Jesteśmy obecni na certyfikacji WSK, jako Państwa reprezentant. Mamy 100% zdawalność.


Szkolenie WSK

Prowadzimy otwarte oraz zamknięte szkolenia WSK. Posiadamy liczne referencje oraz najlepszą opinią na rynku.

 • szkolenie z podstaw kontroli obrotu WSK
 • szkolenie z klasyfikacji towarów o znaczeniu strategicznym WSK
 • szkolenie audytorów wewnętrznych WSK
 • szkolenie dla Pełnomocnika kontroli obrotu WSK

Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1000 osób w zakresie WSK. Tematyka szkoleń WSK obejmuje:

 • wymagania prawne dot. obrotu z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym
 • klasyfikacja towarów podwójnego zastosowania i uzbrojenia
 • wymagania dodatkowe zawarte w kryteriach wewnętrznego systemu kontroli
 • polityka kontroli obrotu WSK
 • role i zadania i odpowiedzialności osób uczestniczących w wewnętrznym systemie kontroli
 • sprawdzenie występowania partnerów handlowych na listach odmów
 • rodzaje zezwoleń, zezwolenie indywidualne, zezwolenie generalne, sankcje karne
 • ewidencja obrotu towarami i usługami o znaczeniu strategicznym
 • przykład realizacji importu
 • przykłady na wywóz, transfer wewnątrzunijny, pośrednictwa, pomoc techniczna, przywóz towarów, technologii i usług o znaczeniu strategicznym
 • wypełnianie wniosków do Departamentu Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Szkolenie WSK jest zakończone certyfikatem WSK, zgodnym ze wzorem akceptowalnym przez Ministerstwo Rozwoju Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego. Certyfikat obejmuje potwierdzenie kompetencji która dotyczy:

 • Międzynarodowy system kontroli obrotu WSK
 • Pojęcia podstawowe: towar podwójnego zastosowania, listy kontrolne towarów, lista uzbrojenia
 • Przepisy polskie i UE dotyczące kontroli obrotu WSK
 • Sankcje i embarga w zakresie towarów strategicznych
 • Rola i obowiązki przedsiębiorców w kontroli obrotu: identyfikacja oraz klasyfikacja towarów, analiza klienta, analiza ryzyka, wnioskowanie o zezwolenie do ministerstwa, powiadamianie, ewidencja, monitorowanie importu, sprawozdawczość, kary
 • Listy towarów kontrolowanych - pochodzenie, struktura
 • Układ załączników i ich znaczenie
 • Struktura numerów kontrolnych

Szkolenia WSK


Wewnętrzny System Kontroli Obrotu WSK wymagania

Wymagania systemu WSK dotyczą firm uczestniczących w międzynarodowym obrocie produktami podwójnego zastosowania Dual-Use oraz uzbrojeniem Munitions List. Podstawą WSK jest znajomość prawa, właściwa klasyfikacja towarów i usług oraz prawidłowa ewidencja WSK. WSK dotyczy też usług poza granicami kraju lub na rzecz firm zagranicznych, np. serwisu, remontu, pośrednictwa, itd. Znaczna część obrotu WSK wymaga zezwoleń wydawanych przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego.


WSK w transporcie i spedycji

Transport uzbrojenia wymaga od przewoźnika zezwolenia wydanego przez właściwy organ kraju, z którego dokonywany jest transfer wewnątrzunijny. Zezwolenie musi uzyskać podmiot zlecający transport i dostarczyć je przewoźnikowi. Podmiot zlecający transport może również skorzystać z krajowych zezwoleń generalnych, po spełnieniu odpowiednich wymagań. Przyjmując zlecenie dotyczące przewozu międzynarodowego należy upewnić się co do wymagań:

 • dla broni palnej i amunicji, wymagana jest zgoda przewozowa wydawana przez Policję
 • dla uzbrojenia wskazanego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki wymagane jest zezwolenie, przy wywozie lub transferze wewnątrzunijnym z Polski (obecnie Ministerstwo Rozwoju Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego)
 • dla towaru podwójnego zastosowania może być wymagane zezwolenie przy transferze wewnątrzunijnym z Polski. Dotyczy to towarów z załącznika IV Rozporządzenia 428/2009
 • przy wywozie poza UE wymagane jest zezwolenie wydawane przez Ministerstwo Rozwoju lub europejskie zezwolenie generalne

Firmy spedycyjne i transportowe muszą wdrożyć i stosować WSK wewnętrzny system kontroli, prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać certyfikat WSK w sytuacji, gdy:

 • występują przed organami celnymi w roli eksportera lub uzbrojenia
 • organizują lub wykonują przewóz pomiędzy 2 krajami trzecimi. Taki rodzaj działalności dla jest usługą pośrednictwa i wymaga ewidencji WSK, przy czym DU jest wyłączone z obrotu
 • organizują lub wykonują przewóz uzbrojenia, pomiędzy 2 krajami, z których żaden nie jest Polską. Taki rodzaj działalności dla uzbrojenia jest usługą pośrednictwa i wymaga uzyskania zezwolenia Ministra Rozwoju i wpisu do ewidencji

WSK w telekomunikacji i informatyce

Towary podwójnego zastosowania z branży IT i telekomunikacyjnej to towary, które zostały zaprojektowane do zastosowań cywilnych, ale mogą zostać wykorzystane do celów militarnych. Obrót międzynarodowy towarów Dual-Use podlega kontroli we wszystkich krajach będących sygnatariuszami traktatu z Waasenaar. Wymagane jest zgłoszenie do ABW zamiaru przywozu lub transferu wewnątrzunijnego do Polski towarów dla telekomunikacji poz. 5A001a lub 5A001b4 oraz wszystkich towarów (w tym oprogramowania) dla ochrony informacji: routery kryptograficzne, karty wi-fi, switche, analizatory sieci oraz sprzęt tempest. Należy prowadzić ewidencję WSK oraz posiadać dowód o przekazaniu odbiorcy informacji o ograniczeniach eksportowych. W przypadku uzbrojenia Ustawa WSK dotyczy grupy LU11 - sprzęt do zabezpieczania i przetwarzania danych, zabezpieczania linii transmisyjnych i sygnalizacyjnych wykorzystujący proces szyfrowania, sprzęt do identyfikacji, uwierzytelnienia i ładowania kluczy kodowych, etc.


Wymogi prawne dla firmy spedycyjnej lub transportowej w przypadku zlecenia dotyczącego wywozu produktów podwójnego zastosowania.

Na podstawie:

 • Ustawy z dnia 29 listopada 2000 o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. (Tekst jednolity Dz. U.2020 poz.509) zwanej dalej Ustawą
 • Rozporządzenia Rady (WE) nr 428/2009 z 2009 roku ze zmianami ostatnia z 17 października 2019 (zmiana obowiązuje od 31 grudnia 2019) zwanej dalej Rozporządzeniem 428/2009
 • Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 (Dz.U. 2017 poz. 365) w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
 • Rozdział 1 Artykuł 2 Ustawy WSK. Obrót z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa jest dozwolony na zasadach określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania (Dz. Urz. UE L 134 z 29.05.2009 ze zm.), zwanym dalej „Rozporządzeniem 428/2009”, ustawach oraz umowach i innych zobowiązaniach międzynarodowych.
 • Rozdział 1 Artykuł 2 Rozporządzenia 428/2009. „Produkty podwójnego zastosowania” oznaczają produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych, oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego;

Dla celów niniejszego rozporządzenia samo świadczenie usług pomocniczych jest wyłączone z niniejszej definicji. Usługami pomocniczymi są: transport, usługi finansowe, ubezpieczenie lub reasekuracja, lub ogólna reklama lub promocja;

Rozdział 2 Artykuł 3 Ust.1 Rozporządzenia 428/2009. Wywóz produktów podwójnego zastosowania wymienionych w załączniku I wymaga zezwolenia. Zgodnie z Ustawą (Rozdział 1 Artykuł 2) to Rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 określa obowiązki dla stron podczas transakcji wywozu towarów podwójnego zastosowania. Podmiot dokonujący wywozu (sprzedaży) musi uzyskać zezwolenie na dokonanie w/w transakcji. Podmiot mający jedynie dostarczyć towar świadczy usługę pomocniczą zgodnie z Rozporządzeniem Rozdział 1 Artykuł 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 365) tylko wymienione w nim urzędy celne mogą przeprowadzić odprawę towarów strategicznych w tym towarów podwójnego zastosowania.

Reasumując, podmiot świadczący usługę transportową:

 • Działa na podstawie zezwolenia wydanego dla eksportera - podmiotu zlecającego transport
 • musi posiadać upoważnienie do dysponowania towarem (tak samo jak w przypadku innych zleceń)
 • musi posiadać kopię zezwolenia (w posiadaniu kierowcy przewożącego towar) na obrót wydane przez ministerstwo właściwe do spraw gospodarki (obecnie Ministerstwo Rozwoju) jeśli odprawa będzie dokonywana przez zleceniodawcę lub oryginał zezwolenia jeśli to podmiot zajmujący się transportem ma reprezentować zleceniodawcę przed organami celnymi (wymienionymi w Roz. MRiF z dnia 21 lutego 2017)
 • musi sprawdzić czy nie występują inne ograniczenia tak jak przy „zwykłych" zleceniach np. związanych z przewozem towarów niebezpiecznych.

Klasyfikacja towarów WSK

Wykaz obowiązków informacyjnych WSK

Wymagania prawne WSK

Wymagania WSK - Pytania i odpowiedzi

Zezwolenie na wywóz towarów WSK


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą WSK

 


Certyfikat WSK Rolls Royce

Mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting w zakresie prowadzenia szkolenia oraz wdrażania systemu WSK Wewnętrzny System Kontroli. Wszystkie wykonane prace cechowały się rzetelnością a sam proces wdrażania przebiegał niezwykle szybko.

Raben Certyfikacja WSK

Pragniemy udzielić referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie doradztwa dotyczącego spedycji lotniczej towarów strategicznych, objętych wymaganiami Wewnętrznego Systemu Kontroli WSK. Potwierdzamy, że wiedza, doświadczenie oraz szybkość działania Pakuła Consulting jest na wysokim poziomie i spełniła nasze oczekiwania w zakresie współpracy.

Referencje WSK PKP Cargo

Rekomendujemy usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie doradztwa oraz konsultacji WSK Wewnętrzny System Kontroli. Pakuła Consulting zapewnia współpracę na najwyższym poziomie oraz spełnia oczekiwania wymagającego klienta, jakim jest nasza Spółka. Najbardziej doceniamy profesjonalizm oraz rzetelność biznesową.

Referencje WSK ABB

Miałem przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dotyczącym klasyfikacji towarów i usług, zgodnie z wymogami WSK Wewnętrzny System Kontroli. Dlatego też jest mi niezmiernie miło udzielić referencji w zakresie prowadzenia szkoleń WSK firmie Pakuła Consulting.

Referencje ATI

Szkolenie było bardzo fajnie poprowadzone, w zrozumiały dla uczestników sposób, z miejscem na pytania i omówienie interesujących nas tematów. Prowadzący nie zostawił żadnej kwestii niewyjaśnionej. Uczestnicy wrazili zadowolenie ze szkolenia - ATI ZKM Forging



ABB, Aleksandrów Ł.

Advanced Technology Consulting Group, Warszawa

Aero Club, Warszawa

AMZ, Kutno

Arrow, Karków

Asseco Poland, Rzeszów

Belma, Bydgoszcz

Benski Transport, Lubliniec

Best Logistic, Szczecin

Bet-Min, Szprotawa

Bumar, Koszalin

Cargosped, Warszawa

Concept Team, Bielsko-Biała

Daw-Trans, Lubicz k. Torunia

DB Schenker, Warszawa

Enamor, Gdynia

Eptimo, Wrocław

Ericpol, Łódź

Euro, Bytom

Evatronix, Bielsko-Biała

Explo ADR, Sobótka

Fabryka Amunicji Myśliwskiej FAM, Pionki

Fabryka Osi Napędowych SKB, Radomsko

Ferrox Electric, Katowice

Filbico, Zielonka

Geodis Calberson, Warszawa

Giss, Warszawa

Global Supplier, Kraków

Hydron, Łódź

Innergo, Warszawa

JM Elektronik, Gliwice

Kolba, Będzin

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki, Warszawa

Kryptos, Grybów

Lew-Trans, Potok Wielki

Limatherm Sensor, Limanowa

Mainfreight, Warszawa

Marway, Rzeszów

MAW Telecom Intl. S.A, Warszawa

MB Aerospace, Rzeszów

McBraida Polska, Rzeszów

Milicon, Warszawa

Moto-Armia, Wałcz

Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Świerk

Ostrowski Arms, Warszawa

Pagacz i Synowie, Toruń

PartnerTech Poland, Sieradz

Pol-Mare, Gdynia

Polfrost, Warszawa

PZL, Mielec

Raben, Warszawa

Raytech, Kraków

RG Lider, Białystok

Rockfin, Chwaszczyno

Rockwell Automation, Katowice

Rolls-Royce, Gniew

Rusak, Warszawa

SCAT, Elbląg

Schlumberger, Warszawa

Senetic, Katowice

Sistema, Bieruń

SPM Poland, Tychy

Stomil, Poznań

Sulzer, Lublin

Taksim-Pol, Warszawa

Technokontakt, Szreńsk

ThyssenKrup Energostal, Toruń

Trelleborg, Bielsko-Biała

UAVS Drony, Kraków

UPS, Warszawa

Versim, Poznań

Wika Polska, Włocławek

Wilk Elektronik, Łaziska Górne

Woodward, Niepołomice

Wostal, Wolbrom

Zbrojownia, Piątnica


FAQ

Co to jest certyfikat WSK?

Certyfikat WSK to dokument wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Certyfikat WSK upoważnia posiadacza do ubiegania się o wydanie zezwolenia na międzynarodowy obrót uzbrojeniem. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 12 kwietnia 2013 wskazuje, że do wydawania certyfikatów WSK jest uprawniona m.in. PCBC Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

Czego dotyczy certyfikat WSK?

Certyfikat WSK Wewnętrznego Systemu Kontroli dotyczy potwierdzenia kompetencji Firmy do międzynarodowego legalnego obrotu uzbrojeniem.

Jak wdrożyć WSK?

Należy udokumentować i wdrożyć system WSK w Firmie i poddać go ocenie przez upoważnioną jednostkę certyfikującą. Dla skrócenia czasu potrzebnego do wdrożenia systemu WSK należy skorzystać z usług kompetentnego konsultanta np. Pakuła Consulting.

Ile kosztuje certyfikacja WSK?

W zależności od wielkości Firmy, koszt auditu certyfikacyjnego wynosi od 4 do 10 tys. zł. Certyfikat wydawany jest na 3 lata – przy czy co roku wymagany jest tzw. audit nadzoru – koszt takiego auditu to ok. 50-75% kosztu auditu certyfikującego.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2022 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com