Wymagania WSK - Pytania i odpowiedzi


Czy system WSK obejmuje proces realizacji transakcji dotyczących obrotu, zgodnie z definicją z Ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017, procedura P09 Procedura realizacji przedmiotu umowy, transakcja ćwiczebna z dnia 21.07.2017
Czy procedury WSK obejmują takie elementy jak: klasyfikacja towaru, badanie końcowego zastosowania, badanie końcowego użytkownika, kontrola transakcji, uzyskanie zezwolenia, kontrola przesyłki, ewidencja obrotu, raportowanie w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 Rozdziała 8 Klasyfikacja produktów, procedura P09 Procedura realizacji przedmiotu umowy, transakcja ćwiczebna z dnia 21.07.2017
Czy zawarte w polityce kontroli obrotu deklaracje obejmują zobowiązania dotyczące : zaniechania obrotu, gdy jest on sprzeczny z obowiązującymi przepisami, zapobiegania transakcjom z kontrahentami zaangażowanymi w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, wykluczenia możliwości osiągania zysku w sposób sprzeczny z polityką dotyczącą kontroli obrotu wyrobami strategicznymi, sankcji dla pracowników nie stosujących się do obowiązujących przepisów i regulacji wewnętrznych dotyczących obrotu wyrobami strategicznym, powołania przedstawiciela kierownictwa ds. obrotu wyrobami strategicznymi i określenia zakresu jego odpowiedzialności i uprawnień? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 pkt Polityka organizacji w zakresie kontroli obrotu towarami strategicznymi, zatwierdzona z datą 4.3.2017
Czy kierownictwo określiło w udokumentowanej formie zakresy odpowiedzialności i uprawnień WSK w ramach struktury wewnętrzengo systemu kontroli? Schemat organizacyjny KWSK-01.F-WSK-7 Schemat organizacyjny WSK, wykaz kompetencji, KWSK-01.F-WSK-16 Szczeble zarządzania WSK
Czy osoby dysponują wiedzą na temat aktualnych przepisów dotyczących kontroli obrotu? Test na zakończenie szkolenia, zaświadczenie z przeprowadzonego szkolenia WSK przez Pakuła Consulting
Czy wyznaczono przedstawiciela ds. WSK - Pełnomocnika ds. kontroli obrotu? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 załącznik KWSK-01.F-WSK-8 Powołanie pełnomocnika WSK, Certyfikat Pełnomocnika WSK wydany przez Pakuła Consulting
Czy zakres udokumentowanych uprawnień Pełnomocnika WSK jest adekwatny do zakresu odpowiedzialności, czy posiada uprawnienia do wstrzymania transakcji w przypadku stwierdzenia podejrzeń co do legalności transakcji? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 załącznik KWSK-01.F-WSK-11 Zakres obowiązków Pełnomocnika WSK
Czy przeprowadzana jest analiza ryzyka związanego zagrożeniami transakcji? Procedura 06 ANALIZA RYZYKA III SZANS,Transakcja ćwiczebna z dnia 21.07.2017
Czy udokumentowane informacje dotyczące WSK obejmują: rejestr aktualnych aktów prawa krajowego i UE dotyczących kontroli lub ograniczeń w zakresie obrotu, wyniki klasyfikacji wyrobów, wyniki analizy ryzyka transakcji, decyzje dotyczące zwolnienia lub wstrzymania transakcji? Wykaz aktów prawnych aktualny na dzień 30.11.2017, obejmuje prawo krajowe, prawo unijne, Załącznik do Księgi WSK KWSK-01.F-WSK-17 Baza klasyfikacyjna WSK, Karta kontrolna transakcji z dnia 21.07.2017 wraz z załącznikami lista sygnałów ostrzegawczych, lista sygnałów alarmowych, lista odmów
Czy dokonuje się aktualizacji rejestru aktualnych aktów prawa krajowego i UE? Systematycznie co najmniej raz w miesiącu. Ostatnia aktualizacja na dzień 30.11.2017 poprzednia 30.10.2017
Czy firma określiła i udokumentowała zasady i tryb postępowania przy realizacji zamówień? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 pkt 5 Procedura realizacji zamówień oraz procedura 09 Realizacja przedmiotu umowy
Czy firma określiła i udokumentowała zasady i tryb postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia ustalonych procedur lub pojawienia się wątpliwości co do legalności prowadzonych działań? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 pkt 6 Powiadamianie
Czy przyjęte w tym zakresie ustalenia obejmują: określenie trybu postępowania podczas realizacji zamówienia lub umowy, analizę list odmów, wyniki klasyfikacji wyrobów analizę ryzyka zmiany miejsca przeznaczenia, podejmowanie decyzji dotyczących akceptacji, wstrzymania lub anulowania transakcji? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 pkt 5 Procedura realizacji zamówień oraz procedura 09 Realizacja przedmiotu umowy oraz transakcja ćwiczebna WSK z dnia 21.07.2017
Czy firma określiła i udokumentowała zasady i tryb informowania właściwych organów administracji w przypadku zagubienia lub uszkodzenia własności klienta lub dostawcy, jeżeli obrót wymagał wcześniejszego uzyskania odpowiedniego zezwolenia? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 pkt 6 Powiadamianie
Czy sposób realizacji wywozu lub transferu wewnątrz unijnego zatwierdza przedstawiciel kierownictwa ds. WSK? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 pkt 5.4 wysyłka lub transfer transakcja ćwiczebna z dnia 21.07.2017
Czy są prowadzone audity wewnętrzne WSK? Harmonogram audytów wewnętrznych WSK, z dnia 2.10.2017; Audytor wewnętrzny WSK powołany dnia 2.10.2017, Certyfikat Audytora wewnętrznego WSK wydany przez Pakuła Consulting
Czy firma określiła i udokumentowała zasady i tryb przeprowadzania auditów wewnętrznych WSK? Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 Rozdział 10 audity wewnętrzne, Księga WSK wydanie III z dnia 4.3.2017 załącznik KWSK-01.F-WSK-11 Zakres obowiązków Pełnomocnika WSK, procedura 03 Audity wewnętrzne
Średnia ocena: 5
Liczba głosów: 4

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.