Certyfikat GMP Farmaceutyczny

Certyfikat GMP u wytwórcy lub importera produktów leczniczych

Procedury GDP u importera lub dystrybutora substancji czynnych

System GMP przy pakowaniu produktów leczniczych


Dobra Praktyka Wytwarzania GMP gwarantuje, że produkt leczniczy oraz substancja czynna, są wytwarzane i kontrolowane zgodnie z wymaganiami pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. Każdy wytwórca przed procesem wytwarzania lub pakowania musi uzyskać zezwolenie na wytwarzanie lub import produktów leczniczych zgodnie z Ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 06.09.2001 oraz Rozporządzeniem MZ w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania GMP z dnia 09.11.2015 z p. zm.

Ofertujemy

Audyt zerowy GMP farmaceutyczny, w tym:
 • przygotowanie listy kontrolnej CL (check list) wymagań GMP farma dotyczącej zagadnień potwierdzających spełnienie wymagań stawianych wytwórcy produktów leczniczych w zakresie GMP zgodnie rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania oraz ustawy Prawo Farmaceutyczne.
 • pobyt w 1 lokalizacji oraz wykonanie wizji lokalnej (1 dzień) pomieszczeń i infrastruktury
 • Sprawdzenie wymagań zawartych w CL, wskazanie niezgodności oraz ew. zaleceń
 • konsultacje on-line poaudytowe dot. CL*

Procedury GMP

Dokumentacja GMP może być prowadzona w postaci papierowej, elektronicznej lub fotograficznej. Do spełniania wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania służą instrukcje zalecenia, wymagania oraz zapisy lub raporty. Procedury GMP służą ustanowieniu, kontroli, monitorowaniu i rejestrowaniu działań, które bezpośrednio lub pośrednio mają wpływ na jakość produktów leczniczych;

Oferujemy przygotowanie dokumentacji systemowej GMP farmaceutyczne, w tym:

 • napisanie Dokumentacji Głównej Miejsca Prowadzenia Działalności
 • napisanie procedur:
  • Nadzór nad dokumentacją
  • postępowanie w przypadku reklamacji
  • postępowanie z odchylenia i
  • wstrzymanie i wycofanie produktu z obrotu
  • działania naprawcze i korygujące CAPA
  • zwalnianie i certyfikacja serii
  • Roczny przegląd produktu PAR
  • kwalifikacja producentów i dostawców
  • wprowadzanie zmian Change Control
  • prowadzenie audytów wewnętrznych
  • prowadzenie audytów zewnętrznych
  • szkolenia
 • przeprowadzenia szkolenia w zakresie stosowania ww. dokumentacji
 • sprawdzenie poprawności i kompletności dokumentów składanych do GIF
 • instrukcji postępowania, higieny, sprawdzania
 • proceder związanych z walidacją procesu czy kwalifikacją pomieszczeń i urządzeń
 • przygotowania umowy technicznej

Certyfikat GMP dobrej praktyki wytwarzania

 1. wszystkie procesy wytwarzania są jasno zdefiniowane, systematycznie analizowane w świetle nowych doświadczeń, a ich przydatność do wytwarzania w sposób powtarzalny jest udowodniona;
 2. krytyczne etapy procesów wytwarzania i istotne zmiany w procesie są zwalidowane;
 3. są zapewnione niezbędne elementy wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania,
 4. instrukcje i procedury są sporządzone w sposób jednoznaczny i zrozumiały, odpowiedni do ich przeznaczenia;
 5. procedury są poprawnie realizowane, a operatorzy są przeszkoleni w zakresie prawidłowego stosowania procedur;
 6. przebieg procesów jest rejestrowany ręcznie lub za pomocą urządzeń rejestrujących podczas produkcji, w celu udowodnienia, że wszystkie czynności wymagane przez ustalone procedury i instrukcje zostały rzeczywiście wykonane oraz że ilość i jakość produktu była zgodna z oczekiwaniami;
 7. wszystkie ważne odchylenia są w pełni rejestrowane, wyjaśniane w celu ustalenia przyczyn pierwotnych, a odpowiednie działania korygujące i zapobiegawcze wdrożone;
 8. przechowywane są zapisy w zrozumiałej i dostępnej formie dotyczące wytwarzania łącznie z dystrybucją, umożliwiające pełne prześledzenie historii serii;
 9. dystrybucja produktów ogranicza do minimum ryzyko obniżenia ich jakości oraz uwzględnia wymagania Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
 10. istnieje system umożliwiający wstrzymanie dostaw i wycofanie z obrotu każdej serii produktu;
 11. reklamacje dotyczące produktów leczniczych są badane. Przyczyny wad jakościowych są wyjaśniane i są podejmowane odpowiednie środki w stosunku do wadliwych produktów oraz w celu zapobieżenia ponownemu pojawianiu się tych wad.

Szkolenia GMP farmaceutyczne

Wytwórca zatrudnia wykwalifikowany personel w tym personel kluczowy obejmujący Kierownika Produkcji, Kierownika Kontroli Jakości, co najmniej 1 Osobę Wykwalifikowaną (QP), przy czym obowiązki QP może pełnić Kierownik Produkcji lub Kierownik Kontroli Jakości jeśli spełnia wymagania art. 48 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Stanowiska kluczowe powinny być obsadzone przez osoby zatrudnione w pełnym wymiarze czasu pracy. Obowiązki Osoby Wykwalifikowanej może wypełniać osoba, która ma kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie art. 39 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (z p. zm. ), która jest stale, w ciągły sposób do dyspozycji wytwórcy, a odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej może być przekazana tylko innej Osobie Wykwalifikowanej. Osoba Wykwalifikowana jest odpowiedzialna za stwierdzenie i poświadczenie, że

 • w przypadku produktów leczniczych wytworzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami prawa oraz z wymaganiami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu;
 • poświadczenie musi być przechowywany przez okres dłuższy o rok od terminu ważności produktu leczniczego, ale nie krótszy niż pięć lat, i udostępniany Inspekcji Farmaceutycznej na każde żądanie

Zapewniamy:

 • przygotowanie materiałów szkoleniowych dot. wskazanych wymagań GMP farmaceutycznego
 • przeprowadzenie szkolenia w 1 lokalizacji lub w siedzibie Pakuła Consulting
 • wystawienie certyfikatów imiennych np. dla audytorów wew. GMP farmaceutycznego

Wdrażanie GMP farmaceutycznego

Farmaceutyczny system jakości obejmuje dobrą praktykę wytwarzania i zarządzanie ryzykiem jakości. System GMP powinien być w pełni udokumentowany, a jego skuteczność monitorowana. Operacje produkcyjne są wykonywane zgodnie z jasno ustalonymi procedurami i są zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Wytwarzania, tak aby uzyskane produkty miały wymaganą jakość i aby zachować zgodność z zezwoleniem na wytwarzanie lub import produktu leczniczego i pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu.

 • Produkcja powinna być wykonywana i nadzorowana przez osoby kompetentne.
 • Dostęp do pomieszczeń produkcyjnych powinien być ograniczony do upoważnionych pracowników.
 • Szczególną uwagę zwraca się na drukowane materiały opakowaniowe. Są one przechowywane w bezpiecznych warunkach, aby uniemożliwić dostęp osób nieupoważnionych. Pocięte etykiety i inne materiały drukowane luzem, są przechowywane i transportowane w oddzielnych, zamkniętych pojemnikach w celu uniemożliwienia ich pomieszania. Materiały opakowaniowe są wydawane tylko przez pracowników upoważnionych, według zatwierdzonych procedur.
 • Każda dostawa bądź seria bezpośrednich lub drukowanych materiałów opakowaniowych otrzymuje specjalny numer lub znak identyfikacyjny.
 • Przeterminowane lub nieaktualne materiały opakowaniowe bezpośrednie lub drukowane powinny być zniszczone, a fakt ten udokumentowany.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2022 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com