Certyfikat RABC EN 14065

Certyfikat RABC PN-EN 14065

Wdrażanie RABC PN-EN 14065

Szkolenie RABC PN-EN 14065


Certyfikat RABC

Certyfikat RABC gwarantuje zapewnienie odpowiedniej jakości higienicznej tekstyliów. Certyfikacja RABC bazuje normie PN-EN 14065, co pozwala na zdefiniowanie i wdrożenie działań mających na celu zapewnienie jakości mikrobiologicznej materiałów włókienniczych, stosowanych w sektorach służby zdrowia: szpitale, kliniki i domy opieki.

Certyfikacja RABC jest gwarancją nienagannej jakości higieny.

Aby uzyskać certyfikat należy spełnić wymagania normy PN-EN 14065. Skupiamy się przede wszystkim na analizie procesu prania, uwzględniając etapy przyjęcia brudnych tekstyliów, ich prania, dezynfekowania, przechowywania, sposobu zabezpieczenia i dostarczania do odbiorcy (element nadzoru nad transportem). Na każdym z wyżej wymienionych etapów analizujemy zagrożenie zanieczyszczeń fizycznych, biologicznych, mikrobiologicznych i staramy się wyznaczyć punkt krytyczny. Ważne jest, by nie dochodziło do kontaminacji wtórnej zanieczyszczeń, zatem analizujemy możliwość krzyżowania się dróg tekstyliów brudnych i czystych.

Kluczowe w zakresie systemu RABC są szeroko pojęte procedury higieny personelu oraz czystości w zakładzie (czystość powierzchni, odpady, zabezpieczenie przed szkodnikami). Zachowanie higieny i czystości jest również na poszczególnych etapach weryfikowane i walidowane. W przypadku systemu kontroli skażenia biologicznego wchodzimy również w zakres podstawowy systemu zarządzania jakością: audytów wewnętrznych, opisywania procesów, tworzenia procedur, szkolenia personelu, wytycznych w zakresie nadzoru nad infrastrukturą i wyposażeniem.

Zakres prac wdrożenia RABC jest oceniany indywidualny na podstawie rzeczywistych warunków pralni i istniejących zasad funkcjonowania.


Wdrażanie systemu RABC zgodnie EN 14065

Metoda RABC (analiza ryzyka i kontrola skażenia) jest inicjatywą skierowaną na jakość w pralniach. Oferuje ona system zarządzania jakością, który ogranicza zanieczyszczenie mikrobiologiczne, poprzez analizę i kontrolę zagrożeń odnoszących się do obróbki materiałów włókienniczych.

System RABC zapisany jest w siedmiu zasadach:

 • Identyfikacja zagrożeń mikrobiologicznych związanych z procesami, produktami i personelu.
 • Ustanowienie strategii zarządzania ryzykiem
 • określenie granic progów i poziomów tolerancji.
 • Ustanowienie odpowiedniego systemu monitoringu.
 • Przewidywanie działań korygujących w razie przekroczenia krytycznych wartości
 • Ustanowienie procedur weryfikacji systemu RABC.
 • Utrzymywanie kontroli dokumentów oraz systemu nagrywania, w celu zapewnienia identyfikowalności.

Czyszczenie tkanin z różnych jednostek leczniczych, dopóki nie zostaną udostępnione pacjentom, musi być procesem bezpiecznym. Certyfikacja RABC, promuje jakość i wydajność, poprzez odpowiedni system zarządzania oraz przekazuje poważny i profesjonalny wizerunek pralni.


Szkolenie RABC EN 14065

Uczestnicy szkolenia RABC EN 14065 uczą się przedstawić cykle prania oraz analizować błędy, które mogą wystąpić w związku z zagrożeniem higieny. Do oceny ryzyka oraz określenia środków zapobiegawczych stosowane są sprawdzone narzędzia jakości. Słuchacze zdobywają kawałek po kawałku wiedzę potrzebną do precyzyjnie dostosowanej koncepcji zapewnienia higieny we własnej pralni.


Audytor wewnętrzny EN 14065 RABC

Szkolenie obejmuje tematykę:

 • Omówienie wymagań normy PN EN 14065 RABC tekstylia poddawane obróbce w pralni, system kontroli skażenia biologicznego.
 • Omówienie wykazu zagrożeń mikrobiologicznych oraz środków zapobiegawczych; wyznaczenie punktów kontrolnych; poziomy planowania i granice - dopuszczalne odchylenia; systemy monitorowania; działania korygujące; procedury sprawdzania systemu RABC; dokumentacja RABC
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 19011:2018-08 - wytyczne audytowania systemów zarządzania
 • Omówienie etapów audytu oraz zasad prowadzenia audytu
 • Tworzenie i wypełnianie list pytań kontrolnych
 • Analiza przypadku i sprawdzian.

Czym jest system skażenia biologicznego?

System RABC to system analizy ryzyka i kontroli skażenia biologicznego w zakładzie pralniczym z określeniem analizy ryzyka skażeń. W swojej strukturze porównywalny jest on do koncepcji HACCP w zakładach przemysłu spożywczego. W Polsce dla systemu RABC obowiązuje norma: PN-EN 14065:2005 „Tekstylia poddawane obróbce w pralni - System kontroli skażenia biologicznego". Norma ta określa ryzyko skażenia mikrobiologicznego w pralniach, systemy pomiaru, określenie punktów krytycznych, sposób monitorowania oraz przygotowanie i prowadzenie właściwej dokumentacji w zakresie zarządzania jakością ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania higieny.


Kogo dotyczą wymagania systemu RABC?

 • szpitali i innych jednostek służby zdrowia (np. przychodni, gabinetów lekarskich)
 • przemysłu farmaceutycznego,
 • producentów leków oraz aptek (np. pranie odzieży personelu aptek
 • przemysłu urządzeń medycznych
 • przemysłu rolno-spożywczego
 • branży hotelarskiej
 • przemysłu kosmetycznego

Księga RABC

KRABC-00 – Strona tytułowa
KRABC-01 – Spis treści
KRABC-02 – Wstęp
KRABC-03 – Polityka bezpieczeństwa i higieny prania
KRABC-04 – Zakres zastosowania Systemu RABC
KRABC-05 – Zespół ds. RABC
KRABC-06 – Opisy procesów
KRABC-07 – Schemat przepływu tekstyliów
KRABC-08 – Weryfikacja schematu przepływu tekstyliów
KRABC-09 – Analiza zagrożeń
KRABC-10 – Drzewko decyzyjne – określenie CCP
KRABC-11 – Definicje i oznaczenia

Analiza ryzyka i kontroli skażenia mikrobiologicznego ... więcej


Księga RABC

 • Dokumentacja i wymagania prawne (wykaz wymagań prawnych)
 • Odpowiedzialność (przedstawiciel kierownictwa ds. RABC, schemat organizacyjny, zespół ds. RABC, odpowiedzialności i uprawnienia

Wymagania z zakresu higieny dotyczące architektury i technologii w odniesieniu do: budynków, urządzeń sanitarnych, zaopatrywania w wodę i usuwania ścieków, systemu wentylacyjnego i przepływu powietrza, maszyn technologicznych (procedura badań wody, procedura badań nieczystości ciekłych, procedura nadzoru nad gospodarką odpadami, zapis w księdze RABC o kierunku przepływu powietrza, wymagań dotyczących budynków i maszyn technologicznych itp.)

Wymagania z zakresu higieny personelu, w odniesieniu do: higieny rąk, pielęgnacji ciała i odzieży personelu, opieki medycznej (instrukcje mycia i dezynfekcji rąk, instrukcja higienicznego korzystania z WC, zasady dot. zdrowia, higieny osobistej, czystości odzieży roboczej, zasad obowiązujących na ternie pralni zarówno pracowników, jak i gości)

Wymagania z zakresu higieny dotyczące tekstyliów, środków pralniczych i produkcji w odniesieniu do: specyfikacji, oceny i wyboru dostawców środków pralniczych, nadzoru nad zaopatrzeniem badania wody, przechowywania, produkcji, usuwania odpadków, transportu, bufetu, kontroli urządzeń pomiarowych i urządzeń do monitorowania.

Plan czyszczenia i odkażania

 • Środki czyszczące i odkażające
 • Konserwacja maszyn czyszczących
 • Procedury czyszczenia i odkażania dot. pomieszczeń i powierzchni, urządzeń i sprzętu, sprawdzenia skuteczności mikrobiologicznej
 • Zwalczanie szkodników
 • Szkolenia personelu w zakresie higieny
 • Zestawienie środków do utrzymania higieny
 • Sprawdzenie skuteczności utrzymania higieny

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com