Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny doradztwa w zakresie uzyskania i utrzymania koncesji MSWiA. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym związane z szeroko rozumianym postępowaniem koncesyjnym, składaniem wniosków do: jednostki opiniującej np. ITWL, czy jednostki szkolącej wskazanych organów państwowych: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty .

Nasz ekspert jest specjalistą w zakresie uzyskiwania wszelkich zezwoleń w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA, z ponad 15-letnią praktyką na stanowiskach związanych ze szkoleniami i kontrolą firm prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Obrót bronią i amunicją na terenie kraju , dawniej zwany obrotem specjalnym, może być realizowany wyłącznie na podstawie koncesji przyznanej przez MSWiA. Obrót specjalny oznaczał produkcję i obrót towarów o znaczeniu strategicznym w kraju i z zagranicą. Obecnie funkcjonuje obrót WSK i obrót krajowy. Koncesja, czyli obrót specjalny w kraju jest tożsamy z obrotem koncesyjnym. Jako firma jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu lub rozszerzeniu posiadanej koncesji. Możemy zaoferować pełny pakiet działań lub pojedyncze działania np.:

 • konsultację,
 • wdrożenie rozszerzenia systemu koncesyjnego o obrót bronią i amunicją
 • wsparcie przy wypełnieniu wniosku do DZiK MSWiA
 • audit wew. systemu funkcjonującego w obszarze koncesji
 • audit weryfikujący spełnienie wymagań koncesyjnych
 • szkolenia doskonalącego z zakresu wymagań koncesji
 • warsztaty dla organizacji z zakresu funkcjonowania systemu koncesyjnego
 • bieżące wsparcie organizacji w zakresie funkcjonowania systemu koncesyjnego
 • uczestnictwo i reprezentowanie klienta, w trakcie kontroli Policji, w zakresie koncesyjnym

Pomagamy opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o koncesję MSWiA, a w tym:

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego u Zamawiającego – ocena funkcjonowania systemu zarządzania oraz przygotowania do wdrożenia systemu koncesyjnego;
 • Przygotowanie dokumentacji opisującej funkcjonowanie „systemu koncesyjnego” u Zamawiającego;
 • Wsparcie wdrożenia „systemu koncesyjnego” u Zamawiającego przy wykorzystaniu metody symulacji procesu wytwarzania i/lub obrotu wyrobu koncesyjnego;
 • Szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zasad funkcjonowania „systemu koncesyjnego”,
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego wdrożonego systemu koncesyjnego, wsparcie przy realizacji przeglądu zarządzania;
 • opracowanie projektu wniosku oraz innych pism, niezbędnych do uzyskania koncesji;
 • przygotowanie projektów stosownych oświadczeń wobec organu koncesyjnego;
 • przygotowanie projektów wystąpień do ITWL, WIOŚ, PPIS oraz Państwowej Straży Pożarnej o wydanie stosownej opinii;
 • wskazanie dokumentacji, niezbędnej do uzyskania koncesji, która może być uzyskana wyłącznie przez Zamawiającego;
 • weryfikację całej zebranej dokumentacji przed złożeniem do organu koncesyjnego;
 • pomoc merytoryczną na każdym etapie trwającego postępowania o uzyskanie koncesji (w tym m.in. ewentualne przygotowanie projektu odpowiedzi na dodatkowe pytania i żądania ze strony organu koncesyjnego);

Prowadzimy szkolenia ogólne z wymagań Ustawy o koncesji MSWiA oraz związanych z ustawą i rozporządzeniami:

 1. Zasady zarządzania personelem
 2. Zasady klasyfikowania towarów i usług
 3. Zasady prowadzenia ewidencji
 4. Zasady magazynowania wyrobów koncesjonowanych

Program szkolenia z wymogów koncesji MSWiA

 • Wymagania Ustawy o koncesji MSWiA Dz.U.01.067.679 z p. zm.
 • Rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii Dz.U.01.145.1625 z p. zm.
 • Broń palna podlegająca dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni Dz.U.07.86.578, Dz.U.07.87.586, Dz.U.07.87.585, z p. zm.
 • Wydawanie opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi Dz.U.02.19.193 z p. zm.
 • Szkolenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością zgodnie z wymaganiami ustawy o koncesji MSWiA Dz.U.02.173.1425 z p. zm.
 • Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się o prawo do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami ustawy o koncesji MSWiA Dz.U.17.1787 z p. zm., Dz.U.02.150.1246 z p. zm.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji:
  • sposób ewidencjonowania wytworzonych wyrobów koncesjonowanych Dz.U.12.0.1027 z p. zm.
  • sposób ewidencjonowania obrotu wyrobami koncesjonowanymi Dz.U.12.0.1008 z p. zm.
  • przekazywanie ewidencji Dz.U.13.0.348 z p. zm.
 • Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania wyrobów koncesjonowanych Dz.U.10.222.1451 z p. zm.
 • Warunki sprzedaży wyrobów koncesjonowanych Dz.U.13.0.343 z p. zm.
 • Wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia Dz.U.02.194.1632 z p. zm.
 • Zasady pozbawiania cech użytkowych broni i wyrobów Dz.U.15.0.1468 z p. zm.
 • Wymagania dla systemu oceny jakości produkcji wyrobów koncesjonowanych Dz.U.01.152.1730 z p. zm.
 • Wniosek o udzielenie koncesji Dz.U.12.0.234 z p. zm.

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2022 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com