Koncesja MSWiA

Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny doradztwa w zakresie uzyskania i utrzymania koncesji MSWiA. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania, w tym związane z szeroko rozumianym postępowaniem koncesyjnym, składaniem wniosków do: jednostki opiniującej np. ITWL, czy jednostki szkolącej wskazanych organów państwowych: Państwowej Straży Pożarnej, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, Kuratorium Oświaty .

Nasz ekspert jest specjalistą w zakresie uzyskiwania wszelkich zezwoleń w Departamencie Zezwoleń i Koncesji MSWiA, z ponad 15-letnią praktyką na stanowiskach związanych ze szkoleniami i kontrolą firm prowadzących działalność gospodarczą, w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Obrót bronią i amunicją na terenie kraju , dawniej zwany obrotem specjalnym, może być realizowany wyłącznie na podstawie koncesji przyznanej przez MSWiA. Obrót specjalny oznaczał produkcję i obrót towarów o znaczeniu strategicznym w kraju i z zagranicą. Obecnie funkcjonuje obrót WSK i obrót krajowy. Koncesja, czyli obrót specjalny w kraju jest tożsamy z obrotem koncesyjnym. Jako firma jesteśmy w stanie pomóc w uzyskaniu lub rozszerzeniu posiadanej koncesji. Możemy zaoferować pełny pakiet działań lub pojedyncze działania np.:

 • konsultację,
 • wdrożenie rozszerzenia systemu koncesyjnego o obrót bronią i amunicją
 • wsparcie przy wypełnieniu wniosku do DZiK MSWiA
 • audit wew. systemu funkcjonującego w obszarze koncesji
 • audit weryfikujący spełnienie wymagań koncesyjnych
 • szkolenia doskonalącego z zakresu wymagań koncesji
 • warsztaty dla organizacji z zakresu funkcjonowania systemu koncesyjnego
 • bieżące wsparcie organizacji w zakresie funkcjonowania systemu koncesyjnego
 • uczestnictwo i reprezentowanie klienta, w trakcie kontroli Policji, w zakresie koncesyjnym

Pomagamy opracować dokumentację niezbędną do złożenia wniosku o koncesję MSWiA.

 • Przeprowadzenie auditu wstępnego u Zamawiającego – ocena funkcjonowania systemu zarządzania oraz przygotowania do wdrożenia systemu koncesyjnego;
 • Przygotowanie dokumentacji opisującej funkcjonowanie „systemu koncesyjnego” u Zamawiającego;
 • Wsparcie wdrożenia „systemu koncesyjnego” u Zamawiającego przy wykorzystaniu metody symulacji procesu wytwarzania i/lub obrotu wyrobu koncesyjnego;
 • Szkolenie dla pracowników Zamawiającego z zasad funkcjonowania „systemu koncesyjnego”,
 • Przeprowadzenie auditu wewnętrznego wdrożonego systemu koncesyjnego, wsparcie przy realizacji przeglądu zarządzania;
 • opracowanie projektu wniosku oraz innych pism, niezbędnych do uzyskania koncesji;
 • przygotowanie projektów stosownych oświadczeń wobec organu koncesyjnego;
 • przygotowanie projektów wystąpień do ITWL, WIOŚ, PPIS oraz Państwowej Straży Pożarnej o wydanie stosownej opinii;
 • wskazanie dokumentacji, niezbędnej do uzyskania koncesji, która może być uzyskana wyłącznie przez Zamawiającego;
 • weryfikację całej zebranej dokumentacji przed złożeniem do organu koncesyjnego;
 • pomoc merytoryczną na każdym etapie trwającego postępowania o uzyskanie koncesji (w tym m.in. ewentualne przygotowanie projektu odpowiedzi na dodatkowe pytania i żądania ze strony organu koncesyjnego);

Prowadzimy szkolenia ogólne z wymagań Ustawy o koncesji MSWiA oraz związanych z ustawą i rozporządzeniami:

 1. Zasady zarządzania personelem
 2. Zasady klasyfikowania towarów i usług
 3. Zasady prowadzenia ewidencji
 4. Zasady magazynowania wyrobów koncesjonowanych

Program szkolenia z wymogów koncesji MSWiA

 • Wymagania Ustawy o koncesji MSWiA Dz.U.01.067.679 z p. zm.
 • Rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii Dz.U.01.145.1625 z p. zm.
 • Broń palna podlegająca dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni Dz.U.07.86.578, Dz.U.07.87.586, Dz.U.07.87.585, z p. zm.
 • Wydawanie opinii o możliwości spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych podczas wytwarzania i obrotu wyrobami koncesjonowanymi Dz.U.02.19.193 z p. zm.
 • Szkolenie potwierdzające przygotowanie zawodowe do kierowania działalnością zgodnie z wymaganiami ustawy o koncesji MSWiA Dz.U.02.173.1425 z p. zm.
 • Badania psychiatryczne i psychologiczne osób ubiegających się o prawo do wykonywania działalności zgodnie z wymaganiami ustawy o koncesji MSWiA Dz.U.17.1787 z p. zm., Dz.U.02.150.1246 z p. zm.
 • Wymagania dotyczące prowadzenia ewidencji:
  • sposób ewidencjonowania wytworzonych wyrobów koncesjonowanych Dz.U.12.0.1027 z p. zm.
  • sposób ewidencjonowania obrotu wyrobami koncesjonowanymi Dz.U.12.0.1008 z p. zm.
  • przekazywanie ewidencji Dz.U.13.0.348 z p. zm.
 • Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania wyrobów koncesjonowanych Dz.U.10.222.1451 z p. zm.
 • Warunki sprzedaży wyrobów koncesjonowanych Dz.U.13.0.343 z p. zm.
 • Wymagania, jakim powinien odpowiadać plan postępowania na wypadek zagrożenia życia Dz.U.02.194.1632 z p. zm.
 • Zasady pozbawiania cech użytkowych broni i wyrobów Dz.U.15.0.1468 z p. zm.
 • Wymagania dla systemu oceny jakości produkcji wyrobów koncesjonowanych Dz.U.01.152.1730 z p. zm.
 • Wniosek o udzielenie koncesji Dz.U.12.0.234 z p. zm.

Udzielamy porad prawnych w zakresie koncesji na obrót, produkcję i magazynowanie oraz odpowiadamy na wszystkie pytania, np.

Jeśli towar wymaga posiadania koncesji MSWiA, to sprowadzanie go do Polski i magazynowanie przed uzyskaniem koncesji zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 10.

 1. Jeśli sprzedajemy towar koncesyjny do innej firmy (np. do dalszej odsprzedaży) to musi ona posiadać koncesję związaną z obrotem handlowym na tego typu towar. Dlatego należy przed sprzedażą uzyskać potwierdzenie, że posiada ona koncesję.
 2. Jeśli sprzedajemy końcowemu użytkownikowi np. myśliwemu, to musi on posiadać pozwolenia na broń (właściwą dla danego typu). Dlatego należy przed sprzedażą uzyskać potwierdzenie, że posiada on pozwolenie.

FAQ

Co to jest koncesja MSWiA?

Koncesja MSWiA na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym to dokument wydany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. W dniu 27 stycznia 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o udzielenie lub zmianę koncesji (Dz. U. poz. 118).

Jak uzyskać koncesję MSWiA?

Aby uzyskać koncesję należy złożyć wniosek do organu koncesyjnego oraz m.in. uzyskać z WITU, WIOŚ, Sanepidu oraz Państwowej Straży Pożarnej stosownych opinii, przejść szkolenie, uzyskać stosowne orzeczenia psychologiczne i psychiatryczne oraz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

Ile kosztuje koncesja MSWiA?

Suma wszystkich kosztów może wynieść kilkanaście tysięcy złotych, w tym m.in.


 1. Opłata skarbowa za koncesję: 616 zł od każdego zakresu.
 2. Opłata za szkolenie w WITU to koszt 3.000 zł netto, przeszkolone muszą zostać min. 2 osoby.
 3. Opłata za opinię WITU w sprawie obiektu produkcyjnego i magazynu. Koszt ok. 5.000 zł netto. Cena jest ustalana w zależności od obiektu przeznaczonego do opiniowania.
 4. Zaświadczenia Sanepidu, WIOŚ, Straży Pożarnej, po ok. 150 zł /szt.
 5. Koszt dostosowania pomieszczeń do wymogów koncesyjnych – niemożliwa do ustalania bez przeprowadzenia inspekcji.
 6. Zapytania o karalność: 30 zł od osoby.
koncesja mswia, kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wykonywania działalności gospodarczej, zakresie usług ochrony osób, państw członkowskich europejskiego porozumienia, europejskim obszarze gospodarczym, zagrożenie bezpieczeństwa porządku publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe, wykonywanie działalności gospodarczej, działalności gospodarczej, udzieleniu koncesji, kierowania działalnością określoną, przedsiębiorcę organu koncesyjnego, krajowego rejestru karnego, zmianie danych określonych, wezwania organu koncesyjnego, bezpieczeństwa państwa, poświadczone tłumaczenie zaświadczenia, wyznaczonym terminie działalności objętej, działalności gospodarczej w zakresie, zagrożenie obronności, zagrożenie obronności, niekaralności przedsiębiorcy, działalności gospodarczej objętej, ministerstwo spraw wewnętrznych, wspólnikiem spółki jawnej, przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, kontroli niektórych inwestycji, pozostałe osoby uprawnione, likwidacji przedsiębiorcy, członkiem organu zarządzającego, członkiem organu zarządzającego, reprezentacji przedsiębiorcy, działalność gospodarczą, ministra spraw wewnętrznych, obrotu materiałami wybuchowymi, zabezpieczenia technicznego, udzielenie koncesji, organ koncesyjny, rejestrze przedsiębiorców, przeznaczeniu wojskowym, drodze decyzji administracyjnej, swobody przedsiębiorczości, bezpieczeństwa obywateli, wydanie koncesji, przygotowanie zawodowe, państwami członkowskimi, jej państwami członkowskimi, ogłoszenie upadłości, wydanie decyzji, numer identyfikacji podatkowej, zakresie wytwarzania, członków zarządu, pełnomocnikiem ustanowionym, przypadku ubiegania, centralnej ewidencji, opłata skarbowa, technologią o przeznaczeniu wojskowym, ochronie osób, stron umowy, terminie wyznaczonym, przestępstwo umyślne, wspólnotą europejską, wyznaczonym terminie, działalnością określoną, listę udziałowców, akt założycielski, departamencie zezwoleń, materiałami wybuchowymi, osobą fizyczną, dokument wydany, obrót materiałami wybuchowymi, określającej zakres, obrotu technologią, ochrona osób, wzoru wniosku, cofnąć koncesję, zmianę koncesji, warunków technicznych, koncesji, wniosku, bronią, koncesja na obrót bronią i amunicją, nielegalny handel bronią w polsce, koncesja na handel bronią, koncesja mswia na montaż systemów alarmowych, szkolenia do koncesji mswia, działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie, koncesja mswia zabezpieczenia technicznego,

Szkolenie z zasad prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu specjalnego dla Pełnomocnika ds. koncesji MSWIA

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Omówienie definicji tzw. obrotu specjalnego – zgodnie z zapisami Ustawy z dn. 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
 2. Wskazanie warunków niezbędnych do uzyskania koncesji MSWiA w zakresie tzw. obrotu specjalnego.
 3. Wskazanie wymagań dla pracowników zatrudnionych w działalności gospodarczej w zakresie tzw. obrotu specjalnego.
 4. Omówienie podstawowych:
  • obowiązków związanych z prowadzeniem działalności w zakresie tzw. obrotu specjalnego,
  • zasad prowadzenia koncesjonowanej działalności gospodarczej,
  • zasad dotyczących wytwarzania materiałów koncesjonowanych,
  • zasad ewidencjonowania towarów wytworzonych i przeznaczonych do obrotu ,
  • zasad sprzedaży towarów koncesjonowanych.
 5. Sankcje karne dla podmiotów i pracowników naruszających prawo w zakresie tzw. obrotu specjalnego.

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com