Certyfikat ZKP

Certyfikat ZKP Zakładowa Kontrola Produkcji

Wdrażanie ZKP

Szkolenie ZKP


Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji, prowadzi szkolenia ZKP i wdrożenia ZKP. Nasi konsultanci są inżynierami budownictwa. Gwarantujemy poprawność merytoryczną każdego systemu ZKP. Przygotowujemy komplet dokumentacji ZKP, w tym księgę ZKP oraz programy badań, akceptowalne przez ITB, PCBC, ICiMB, CEBET, IBEDiM, CNBOP i inne jednostki inspekcyjne.


Jak uzyskać certyfikat ZKP

Certyfikacja ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji odbywa się w według systemów 1, 2+, 2, 3 i 4, które prowadzą notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności. Podstawą certyfikacji systemu ZKP są dokumenty odniesienia: normy zharmonizowane, polskie normy, Europejskie Aprobaty Techniczne oraz Polskie Aprobaty Techniczne. Certyfikacja ZKP upoważnia producenta do wydania deklaracji zgodności i oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B (w przypadku certyfikatu krajowego).

Szkolenie ZKP

Szkolenie Pełnomocnik i Inspektor Zakładowej Kontroli Produkcji.

 • Definicje i terminologia.
 • Wymagania ogólne dotyczące specyfikacji technicznych Zakładowej Kontroli Produkcji.
 • Regulacje prawne dotyczące ZKP z uwzględnieniem Rozporządzenia Nr 305/2011 z dn. 09 marca 2011., Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213) oraz zmian w Ustawie z dn. 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1854) wraz z aktami wykonawczymi.
 • Krajowe Oceny Techniczne KOT, Europejskie Oceny Techniczne EOT, normy wyrobów budowlanych oraz zharmonizowane normy wyrobów budowlanych.
 • Rola, zadania i zakres odpowiedzialności pełnomocnika i inspektowa wew. ds. ZKP.
 • Dokumentacja, ocena skuteczności oraz doskonalenie systemu ZKP.
 • Zasady nadzoru nad cyklem produkcyjnym, z uwzględnieniem nadzoru nad infrastrukturą oraz wyposażeniem kontrolno-pomiarowym.
 • Identyfikacja i identyfikowalność. Nadzór nad wyrobem niezgodnym.
 • Wprowadzanie wyrobu na rynek i stosowanie w obrocie wyrobu budowlanego. Znak budowlany B, oznakowanie CE. Deklaracja Właściwości Użytkowych oraz Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych.
 • Działania korygujące i zapobiegawcze.
 • Rodzaje inspekcji. Zasady tworzenia rocznych programów inspekcji. Planowanie inspekcji.
 • Wytyczne do przeprowadzania inspekcji systemów zakładowej kontroli produkcji.
 • Niezgodności – klasyfikacja, odniesienie, formułowanie, dokumentowanie.
 • Ćwiczenia praktyczne.

Wdrażanie ZKP

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu systemu ZKP. Posiadamy akredytację usług doradczych LAWP oraz PARP w CSR. Zostaliśmy 2 razy wyróżnieni tytułem Konsultanta Roku.

System ZKP Zakładowej Kontroli Produkcji wprowadza obowiązek udokumentowanej produkcji, kontrolę produkcji w zakładzie oraz kontrolę dostaw i dostawców. ZKP jest formą wewnętrznej kontroli produkcyjnej, którą producenci wyrobów budowlanych muszą realizować, dbając o poziom jakości i bezpieczeństwo wytwarzanych produktów i ich użytkowników. Wdrażanie ZKP opiera się na procedurach ISO 9001. Na przykładzie Zakładowego System Kontroli Produkcji dla betonu dokumentacja ZKP obejmuje:

 • Księga Kontroli Produkcji (w skrócie KPP)
 • kontrola procedur produkcji i właściwości
 • sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością, (np. właściwości betonu projektowanego, zawartość wody w kruszywie drobnym, grubym oraz zawartość dodatków, cementu i domieszki w mieszance betonowej, współczynnik W/C, zawartość chlorków w betonie)
 • kontrola składników, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością (cement, kruszywa, domieszki, dodatki, woda)
 • kontrola sprzętu, sprawdzenie lub badanie powiązane z celem i częstotliwością (np. wagi, dozowniki domieszek, wodomierz, sondy do wilgotności kruszyw, przyrządy do badań, betoniarki)
 • kontrola zgodności betonu projektowanego – plan pobierania próbek dla produkcji początkowej i ciągłej oraz kryteria dot. wytrzymałości na ściskanie; dla betonu recepturowego odpowiedzialność spada na odbiorcę (dowód dostawy)
 • badania wstępne - należy je wykonać przed zastosowaniem nowego betonu lub w przypadku wystąpienia istotnych zmian składników. Warunki normowe przy wykonywaniu badań wstępnych (np. ilość zarobów, próbek, kryteria akceptacji)
 • badania mieszanki betonowej - pobieranie i pielęgnacja próbek, konsystencja, gęstość, temperatura, zawartość powietrza
 • badania betonu stwardniałego - gęstość stwardniałego betonu, wytrzymałość na ściskanie, wymagania dotyczące próbek do badań, wodoszczelność, mrozoodporność, nasiąkliwość,
 • dowody dostawy - nazwa dostawcy, odbiorcy, budowy, data, godzina załadunku, przyjazdu na budowę, rozładunku, czas pierwszego kontaktu cementu z wodą, identyfikacja pojazdu, szczegóły specyfikacji, deklaracja zgodności.
 • Dodatkowo dla betonu projektowanego: klasy wytrzymałości, ekspozycji, zawartości chlorków, konsystencji, gęstości, wartości graniczne składu betonu, rodzaj i klasę cementu, typ domieszki i dodatku, właściwości specjalne, wymiar ziaren kruszywa
 • Dodatkowo dla betonu betonu recepturowego: szczegóły dot. składu, w/c, wymiar ziaren kruszywa
 • gospodarka materiałowa - kruszywo, cement, domieszki itp. W ZKP powinny być opisane zasady transportu, magazynowania, dozowania i opisywania składników służących do produkcji betonu.
 • personel - odpowiedzialność, kompetencje oraz wzajemne relacje wszystkich pracowników, którzy kierują, wykonują i weryfikują prace dotyczące jakości betonu powinny być dokumentowane w księdze kontroli produkcji, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niezgodności betonu oraz aby rozpoznać i odnotować wszelkie problemy związane z jakością.
 • dokumentacja - dokumenty i zapisy związane z jakością, np. zgodność z obowiązującym prawem oraz prawidłowość wystawianych przez producenta „deklaracji zgodności”.

Dokumentacja zakładowej kontroli produkcji ZKP powinna zawierać następujące dokumenty:

 • 1. Księgę ZKP opisującą zakres zakładowej kontroli produkcji;
 • 2. Specyfikacje techniczne dla wyrobów (zgodnie z dokumentem odniesienia)
 • 3. Udokumentowane procedury lub instrukcje
  • nadzorowania procesu produkcyjnego i prowadzenia kontroli i badań
  • nadzorowania wyposażenia do kontroli i badań wyrobu
  • prowadzenia oceny zgodności wyrobu na podstawie badań;
  • postępowania z wyrobem niezgodnym z wymaganiami;
  • postępowania z reklamacjami;
  • działań korygujących i zapobiegawczych.
  • nadzoru nad dokumentami i zapisami
  • nadzoru nad infrastrukturą
  • identyfikacji i identyfikowalności wyrobu
  • pakowania, przechowywania, dostarczania i znakowania wyrobu
  • szkoleń
 • 4. Dokumenty informacyjne jak :
  • przepisy prawne;
  • opis technologiczny;
  • dokumentację techniczną;
  • zakresy obowiązków;

Audit wewnętrzny ZKP

Certyfikat zgodności ZKP

Oznakowanie CE wyrobów budowlanych


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ZKPCertyfikacja ZKP Wrocław

Współpraca pomiędzy naszymi firmami przebiegała wzorowo. Wszystkie etapy wdrażania system ZKP dla produkcji betonu i kruszyw, dzięki zaangażowaniu i fachowości, zostały ukończone wg założonego haromonogramu. Podczas wspólnej pracy przeszliśmy kompleksowe szkolenia, na których poznaliśmy nie tylko czym jest Zakładowa Kontrola Produkcji, ale przede wszystkim jak z niej korzystać. Z satysfakcją polecamy firmę Pakuła Consulting wszystkim tym, którzy chcą z sukcesem przejść proces wdrożenia i certyfikacji ZKP.

 

Wiesława Piotrowska - Właściciel

Certyfikacja GM Sprinkler

Rekomendujemy usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie szkolenia, wdrażania, doradztwa i utrzymywania systemu ZKP dotyczącego projektowania, produkcji i wykonawstwa instalacji ppoż. w tym tryskaczowych. Firma Pakuła Consulting jest wiarygodnym i rzetelnym partnerem, z dużym doświadczeniem w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP.

 

Robert Gołyński - Dyrektor

Szkolenie Schomburg

Mamy przyjemność udzielić referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie usług szkoleniowych dotyczących zakładowej kontroli produkcji ZKP. Doceniamy wiedzę oraz zaangażowanie konsultanta, w tym bardzo przydatne materiały szkoleniowe. Firma Pakuła Consulting wykazała się pełnym profesjonalizmem oraz wsparciem jakiego oczekiwaliśmy.

 

Iza Witczak - Dyrektor

zakładowa kontrola produkcji zakładowej kontroli produkcji zkp wyrobów budowlanych system zakładowej kontroli produkcji oceny zgodności systemie oceny produkcji wyrobu budowlanego specyfikacjami technicznymi zkp kontrola zakładowa wyrobów budowlanych certyfikacja systemu zgodności zgodności wymagania właściwości jakości iso wyrobu certyfikacji producenta firmy pracy normy wdrożenie weryfikacji kontrolę europejskiej zarządzania wyrób wyroby z wymaganiami w zakładzie bezpieczeństwa zapewnienie w ramach instytut badań procesów producenci wprowadzania produkcyjnego celem przepisów działań certyfikatu bezpieczeństwo europejskiego pracowników warunki producent zgodnie związanych jakość certyfikat zkp szkolenie zkp wdrożenie zkp

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com