Certyfikat zgodności ZKP

Wytyczne System Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

Europejski System CPR - oznakowane wyroby budowlane znakiem CE

System Europejski CPR ściśle określa warunki wprowadzania na rynek wyrobów budowlanych określenie oraz wprowadzenie:

 • zharmonizowanych zasad określania wszystkich właściwości użytkowych danego wyrobu budowlanego -deklaracja właściwości użytkowych
 • zharmonizowanych zasad znakowania wyrobów znakiem CE

System Krajowy określony w obowiązującej Ustawie o wyrobach budowlanych oznakowane wyroby znakiem B.

Obowiązująca ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz.U.Nr 92 poz.881 z późniejszymi zmianami) określa ,że dany wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest:

 • oznakowany, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo
 • umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, albo
 • oznakowany z zastrzeżeniem podpunktu czwartego, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy o wyrobach budowlanych, albo
 • wprowadzony do obrotu legalnie w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, nieobjęty zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do Spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jeżeli jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w odrębnych przepisach, w tym przepisach techniczno-budowlanych ,oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wymagania prawne certyfikacji ZKP

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 09 marca 2011 r. CPR nr 305/2011 ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych iuchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dziennik Urzędowy Komisji Europejskiej nr 4.4.2011)
 • Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późniejszymi zmianami
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 195, poz. 2011 w sprawie systemów ceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące wocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz. U. Nr 198, poz. 2041 w sprawie sposobu deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
 • Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. Dz. U. Nr 245, poz. 1782 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Krajowy System Oceny Zgodności ZKP - sposób deklarowania zgodności wyrobów budowlanych i znakowania ich znakiem budowlanym B

Producent/upoważniony przedstawiciel producenta, dokonuje oceny zgodności wyrobu budowlanego stosując system oceny zgodności wskazany w specyfikacji technicznej dla danego wyrobu.

Jeżeli w specyfikacji technicznej nie został określony system oceny zgodności, producent dokonuje oceny zgodności stosując system oceny zgodności określony w §4 ust.3 i 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, ale po dokonaniu jego oceny zgodności, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność krajową deklarację zgodności (w/g wzoru w załączniku Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami) oraz umieszcza na wyrobie i/lub dokumencie znak budowlany B. Producent przechowuje krajową deklarację zgodności i jest zobowiązany przedkładać ją właściwym organom kontroli na ich żądanie oraz stronom zainteresowanym. System europejski - sposób deklarowania stałości właściwości użytkowych i oznaczania wyrobów oznakowaniem CE wyrobów budowlanych

Producent/upoważniony przedstawiciel producenta, dokonuje oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego stosując właściwy system oceny wskazany w zharmonizowanej specyfikacji technicznej dla danego wyrobu. Udział i zadania jednostki notyfikowanej w ocenie zgodności zależą od zastosowanego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych. Przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, ale po dokonaniu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, producent wystawia na swoją wyłączną odpowiedzialność deklarację właściwości użytkowych oraz umieszcza na wyrobie i/lub dokumencie oznakowanie CE. Producent przechowuje dokumentację techniczną opisującą wszystkie istotne elementy związane z wymaganym systemem oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych oraz deklarację właściwości użytkowych przez okres 10 lat od momentu wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu i jest zobowiązany przedkładać ją właściwym organom kontroli na ich żądanie oraz stronom zainteresowanym.

Średnia ocena: 5
Liczba głosów: 1

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2023 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.