ISO 14001:2015

ISO 14001

Certyfikat ISO 14001:2015

Wdrażanie ISO 14001:2015

Szkolenie ISO 14001:2015


ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 przygotowujemy fachowo i skutecznie. Zrealizowaliśmy ponad 200 wdrożeń ISO 14001 oraz szkoleń ISO 14001 na zgodność z normą ISO 14001:2015.


Jak uzyskać certyfikat ISO 14001:2015

Certyfikat ISO 14001:2015 jest certyfikatem systemu zarządzania środowiskiem i ochrony środowiska. Certyfikację ISO 14001 przygotowujemy pod klucz. Wykonujemy audyty zerowe ISO 14001 z zakresu wymagań prawych. Załatwimy również wszystkie sprawy formalne z jednostką certyfikacyjną. Jesteśmy obecni na certyfikacji ISO 14001:2015, jako głos doradczy. Mamy dotychczas 100% zdawalność. W ciągu 20 lat przygotowaliśmy ponad 100 certyfikacji ISO 14001 na terenie całego kraju.

Audyt zerowy z zakresu wymagań prawnych ochrony środowiska prowadzi nasz ekspert, z ponad 15-letnim doświadczeniem pracy w komórce kontroli WIOŚ. Audyt spełnia wymagania „ogólnego schematu kontroli przedsiębiorców” - art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r dot. procedury kontroli przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska. Raport zawiera biznesową analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej wraz zaleceniami/poradami w zakresie dalszych działań, optymalnych dla klienta.


Wdrażanie ISO 14001:2015

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu ISO 14001:2015. Posiadamy akredytację usług doradczych LAWP oraz PARP w CSR. Zostaliśmy 2 razy wyróżnieni tytułem Konsultanta Roku. Wszyscy nasi pracownicy są audytorami wiodącymi ISO 14001:2015.

Wdrażanie ISO 14001:2015 realizujemy pod klucz, łącznie z napisaniem dokumentacji ISO 14001:2015 Na miejscu u klienta prowadzimy szkolenia ISO 14001:2014 w tym dla audytorów wewnętrznych ISO 14001:2015 oraz pełnomocnika ds. jakości ISO 14001:2015.

Wdrożenie ISO 14001:2015 obejmuje:

 • audit zerowy ISO 14001:2015
 • napisanie dokumentacji ISO 14001:2015
 • szkolenie ISO 14001:2015 p.t. podstawy ISO 14001 dla pracowników
 • szkolenie ISO 14001:2015 dla audytorów wewnętrznych oraz dla Pełnomocnika ds. ISO 14001:2015
 • wdrożenie ISO 14001:2015 oraz konsultacje ISO 14001:2015
 • wykonanie audytów wewnętrznych ISO 14001:2015
 • wykonanie przeglądu zarządzania oraz przygotowania do certyfikacji ISO 14001:2015
 • doskonalenie systemu ISO 14001:2015
 • uczestnictwo w certyfikacji certyfikującego ISO 14001:2015

Szkolenie ISO 14001:2015

Pakuła Consulting prowadzi otwarte oraz zamknięte szkolenia ISO 14001:2015. Dotychczas przeszkoliliśmy kilkuset uczestników z nowej normy ISO 14001:2015. Posiadamy liczne referencje oraz bardzo dobrą opinię. Zapraszamy do zakładki tematycznej.


Norma ISO 14001:2015 wymagania :

 • system zarządzania środowiskowego ISO 14001:2015 musi zostać formalnie ustalony, udokumentowany, wdrożony, utrzymywany i doskonalony.
 • napisania i wdrożenia procedury nadzorowania dokumentacji ISO 14001:2015.
 • zidentyfikowania i planowania operacji, które są związane ze znaczącymi aspektami środowiskowymi zgodnie z polityką ISO 14001:2015, celami i zadaniami środowiskowymi ,
 • określenie kryteriów operacyjnych ISO 14001:2015
 • procedur dotyczących zidentyfikowanych znaczących aspektów środowiskowych
 • informowanie dostawców i wykonawców o procedurach ISO 14001:2015 i wymaganiach, które mają zastosowanie.
 • procedury identyfikowania potencjalnych zdarzeń awaryjnych, które mogą mieć wpływ na środowisko oraz reagowanie na nie
 • procedury reagowania na awarie oraz zapobieganie lub ograniczanie związanych z nimi niekorzystnych wpływów na środowisko ,
 • okresowego sprawdzania skuteczności procedur ISO 14001:2015,
 • procedury regularnego monitorowania i dokonywania pomiarów charakterystyk operacji, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko ,
 • zapewnienia, że stosowane i utrzymywane wyposażenie do monitorowania i pomiarów jest wzorcowane lub sprawdzane
 • procedury okresowej oceny zgodności z wymaganiami prawnymi
 • procedury postępowania z niezgodnościami i potencjalnymi niezgodnościami
 • procedury działań korygujących i zapobiegawczych ISO 14001:2015
 • procedury identyfikowania, przechowywania, zabezpieczania, wyszukiwania i zachowywania zapisów ISO 14001:2015
 • procedury auditowania wewnętrznego ISO 14001:2015,
 • zapewnienia, że audity wewnętrzne ISO 14001:2015 są prowadzone w zaplanowanych odstępach czasu ,
 • przeprowadzenia przez najwyższe kierownictwo przeglądu systemu ISO 14001:2015
 • identyfikacji aspektów środowiskowych związanych z działaniami, wyrobami i usługami
 • identyfikowania i posiadania dostępu do wymagań prawnych i innych wymagań, do których spełnienia organizacja się zobowiązała – spis
 • udokumentowanych celów i zadań środowiskowych oraz programów środowiskowych
 • określenia, udokumentowania i zakomunikowania ról, odpowiedzialności i uprawnień w ISO 14001:2015,
 • wyznaczenia przez najwyższe kierownictwo pełnomocnika ds. ISO 14001:2015
 • identyfikowania potrzeb szkoleniowych związanych z ISO 14001:2015
 • procedury uświadamiania osobom pracującym dla organizacji lub w jej imieniu znaczenia ISO 14001:2015
 • ustanowienia procedury wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji ISO 14001:2015
 • podjęcia decyzji, czy komunikować na zewnątrz informację o znaczących aspektach środowiskowych,

Oferta outsourcingu w zakresie ochrony środowiska

 1. Stały nadzór nad wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska:
 2. Gospodarka odpadowa:
  • bieżące informowanie o wszelkich zmianach prawnych, w tym pomoc w dostosowaniu zakładu do aktualnie obowiązujących przepisów prawa;
  • pomoc w sporządzaniu kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów w BDO;
  • nadzór nad ilością i rodzajami wytwarzanych odpadów oraz informowanie o ewentualnej konieczności posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów;
  • nadzór nad właściwym oznaczaniem miejsc magazynowania odpadów oraz nad prawidłową klasyfikacją wytwarzanych odpadów;
  • sporządzanie sprawozdania o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów – raz w roku;
 3. Emisja do powietrza:
  • wyliczanie wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz naliczanie opłaty środowiskowej – raz w roku;
  • sporządzanie sprawozdania o zakresie korzystania ze środowiska do właściwego miejscowo marszałka województwa – raz w roku;
  • założenie bazy KOBIZE oraz sporządzanie raz w roku sprawozdania do KOBIZE dla miejsca prowadzenia działalności;
 4. Gospodarka wodnościekowa:
  • kontrola instalacji pod kątem obowiązku posiadania pozwoleń wodnoprawnych;
  • bieżące informowanie o istotnych dla zakładu zmianach w prawie wodnym;
  • realizacja obowiązków wynikających z ewentualnych zgód wodnoprawnych, w tym monitorowanie przeglądu separatorów, ew. badań jakości ścieków, rejestr ilości odprowadzanych ścieków etc.;
  • przedkładanie i sporządzanie ewentualnych sprawozdań do Wód Polskich;
 5. Gospodarka opakowaniowa:
  • nadzór nad obowiązkami wynikającymi z ustawy o odpadach opakowaniowych – bieżące informowanie o nowych obowiązkach, które mogą dotyczyć Spółki;
 6. Substancje chemiczne:
  • nadzór nad wykazem substancji chemicznych stosowanych w firmie;
  • nadzór nad aktualizacją kart charakterystyk stosowanych ww. substancji – wymagana współpraca z wyznaczonym przez zakład pracownikiem np. BHP;
 7. Substancje SZWO (substancje zubożające warstwę ozonową ) i f-gazy:
  • nadzór nad rozliczaniem czynników chłodniczych w stosowanych urządzeniach klimatyzacyjnych oraz w pojazdach w zakresie opłat środowiskowych (emisja do powietrza);
  • nadzór na ewentualną koniecznością uzyskania wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów w przypadku montażu urządzeń o zawartości czynnika powyżej 3 kg;
  • nadzór nad terminowością wykonywania przeglądów urządzeń klimatyzacyjnych oraz rozliczanie emisji z ilości uzupełnianych czynników chłodniczych;
 8. Inne:
  • bieżące konsultacje w zakresie zapisów w umowach z kontrahentami odnośnie przenoszenia odpowiedzialności za obowiązki związane z ochroną środowiska, w tym gospodarką odpadami;
  • udział w ewentualnych kontrolach organów ochrony środowiska oraz reprezentacja firmy z zakresu ochrony środowiska na podstawie udzielonego pełnomocnictwa,
  • inne, w razie potrzeb, po uprzednim uzgodnieniu ze zleceniodawcą.

Analiza ryzyk i szans ISO 14001

Auditor wewnętrzny ISO 14001

Audyt zerowy ISO 14001

Identyfikacja aspektów środowiskowych ISO 14001

Pytania kontrolne ISO 14001

Ochrona środowiska ISO 14001

Wymagania prawne ISO 14001


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ISO 14001

Certyfikat ISO 14001 IDS-BUD Certyfikat ISO 14001 Franke

Certyfikacja ISO 14001 Bauer

Pragniemy zarekomendować usługi firmy Pakuła Consulting w zakresie przygotowania do uzyskania certyfikatu ISO 14001. Firma Pakuła Consulting to rzetelny i wiarygodny partner biznesowy, prowadzący wdrożenie ISO 14001 na wysokim poziomie merytorycznym, przy dużej presji czasu. Bardzo cenimy sobie profesjonalizm, dyspozycyjność oraz pełne zaangażowanie, dlatego polecamy współpracę z firmą Firma Pakuła Consulting.

Jarosław Chodkowski - Dyrektor

Referencje IDS BUD ISO 14001

Z przyjemnością pragniemy polecić firmę Pakuła Consulting, dzięki której wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z normą ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001. Firma Pakuła Consulting dała się poznać jako sumienny wykonawca wdrożenia ISO. Kompleksowe zajęcie się tematem przez Pakuła Consulting pozwoliło nam na uzyskanie certyfikatu OHSAS 18001, certyfikatu ISO 14001 i certyfikatu 9001 w optymalnym dla nas okresie. Dlatego z przekonaniem możemy polecić firmę Pakuła Consulting wszystkim klientom.

Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu

Wdrożenie ISO 14001 Franke

W imieniu Franke Polska mam przyjemność polecić firmę Pakuła Consulting, w zakresie wdrażania systemu ISO 14001. Potwierdzamy, że wszystkie prace cechowały się rzetelnością, a sam proces przygotowania ISO 14001 przebiegał niezwykle szybko. Profesjonalne przeprowadzanie wdrożenie pozwoliło nam na uzyskanie certyfikatu certyfikatu ISO 14001 w najbardziej optymalnym dla nas czasie. Doceniamy wkład i zaangażowanie, dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako rzetelną firmę konsultingową, w zakresie wdrażania ISO 14001.

Krzysztof Puzio - Dyrektor


FAQ

Co to jest certyfikat ISO 14001?

Certyfikat ISO 14001 potwierdza, że system zarządzania środowiskowego jest systematycznie zarządzany w zakresie bezpośrednim i długoterminowym wpływem na środowisko produktów, usług i procesów firmy.

Czego dotyczy certyfikat ISO 14001?

Spełniając wymagania certyfikatu ISO 14001 firma może zapewnić klientów, że system zarządzania środowiskowego spełnia międzynarodowe normy środowiskowe specyficzne dla branży.

Jak wdrożyć ISO 14001?

Jeśli Państwa firma chce wdrożyć ISO 14001 i uzyskać certyfikat ISO 14001, podpowiadamy, od czego zacząć i na co zwarcic uwagę?

 • Najlepiej uzyskać wsparcie doświadczonej firmie konsultingowej. Ważne, aby konsultant wykazał się doświadczeniem w pracy w Inspektoracie Ochrony Środowiska, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz bycie audytorem wiodącym ISO 14001.
 • Należy zidentyfikować i sprawdzić wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska Oraz wykonać audyt zero. Raport powinien zawierać kilkanaście/kilkadziesiąt stron.
 • Należy napisać procedury i wdrożyć procedury ISO 14001.
 • Należy Przeprowadzić szkolenie pracowników na temat tego, czym jest ISO 14001
 • Należy wybrać najlepszą (dla siebie) jednostkę certyfikującą - jednostka certyfikująca to firma, która ostatecznie przyjdzie do audytu procesów EMS pod kątem zgodności z wymaganiami ISO 14001, a także tego, czy system jest skuteczny i ulepsza się.
 • Należy zebrać zapisy/dowody, które będą wymagane są podczas auditu, aby pokazać, że procesy spełniają określone dla nich wymagania i że procesy są skuteczne w EMS.

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu ISO 14001?

Koszt certyfikacji ISO 14001 dla mikrofirm wynosi ok. 4000-4500 zł netto + ew. dojazd i zakwaterowanie audytora. Dla średnich i dużych firm koszty wyceniane są indywidualnie.

iso 14001, systemu zarządzania środowiskowego, system zarządzania środowiskowego, normy iso 14001, efektów działalności środowiskowej, norma iso 14001, system zarządzania, zarządzania środowiskowego iso 14001, działalności środowiskowej, ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem, systemy zarządzania, systemu zarządzania środowiskiem, iso 14001, systemów zarządzania, normie iso 14001, iso, wpływu na środowisko, systemu środowiskowego, aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zarządzania jakością, zrównoważonego rozwoju, cyklu życia, wdrożenia systemu iso 14001, ochronę środowiska, iso 9001, świadomości ekologicznej, środowisko naturalne, środowiska, organizacji, wymagania, firmy, środowiskowe, certyfikacji środowiskowych działań 14001, wymagań, działania, wdrożenie w zakresie iso 14001, celów, korzyści, zgodności, przedsiębiorstwa, aspektów, celu, w ramach, pracowników, prawa, firmie, doskonalenia, koszty spełnienia, celem, wpływu, wdrożenia iso 14001, określenie usług, normą iso 14001, informacji, wytyczne, usługi, ciągłego, zasad, zastosowanie, oceny w oparciu, ocena zakresu, certyfikacja iso 14001, standard iso 14001, przepisów, w przypadku rozwoju iso 14001, co to jest certyfikat iso 14001, auditor iso 14001, szkolenie iso 14001, wdrażanie iso 14001

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com