Pytania audytowe i kontrolne do certyfikacji ISO 14001:2015

Sprawdzane dokumenty z zakresu ochrony środowiska

 • Pozwolenie
 • Pozwolenie na odprowadzanie ścieków do wód
 • Umowa na odprowadzanie ścieków do kanalizacji
 • Rejestr skarg i wypadków
 • Kopie odpowiednich wymagań prawnych
 • Pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz kopie kart przekazania odpadów
 • Szczegóły dotyczące naruszenia przepisów prawa lub nałożonych kar
 • Plany zakładu
 • Istniejące procedury/ instrukcje dotyczące:
  • surowców
  • zrzutu ścieków
  • emisji do powietrza
  • odpadów
  • bezpieczeństwa i higieny pracy
  • procesów
  • sytuacji awaryjnych
 • Harmonogramy napraw
 • Dane z pomiarów dotyczących emisji
 • Zapisy dotyczące procesów
 • Informacje dotyczące produktów
 • Zapisy dotyczące zakupów
 • Specyfikacje dotyczące surowców
 • Schemat systemu kanalizacji na terenie przedsiębiorstwa
 • Zapisy ze szkoleń
 • Faktury za dostarczoną wodę, gaz, energię elektryczną oraz paliwo do samochodów
 • Kopie skarg wniesionych przez społeczność lokalną
 • Raport z badań środowiskowych

Sprawdzane informacje administracyjne – przegląd ekologiczny

 1. Główne produkty firmy Wyszczególnienie Roczna ilość
 2. Jakie są główne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie? Załączyć schemat blokowy głównych operacji procesu technologicznego/produkcyjnego.
 3. Historia zakładu
 4. Krótki opis istniejącego systemu zarzadzania środowiskowego lub istniejących elementów systemu.
 5. Wymienić normy dotyczące ochrony środowiska, których firma musi przestrzegać.
 6. Czy od czasu powstania przedsiębiorstwa miały miejsce poważne wypadki lub rozlewy? (proszę podać szczegóły)
 7. Czy doszło do jakiegoś skażenia? (proszę podać szczegóły)
 8. Czy na terenie przedsiębiorstwa przeprowadzono badanie skażenia ziemi? (proszę podać szczegóły)
 9. Czy przedsiębiorstwo otrzymało oficjalne ostrzeżenie lub nałożono na nie karę za nieprzestrzeganie przepisów ochrony środowiska? (proszę podać szczegóły)
 10. Czy przedsiębiorstwo otrzymało jakiekolwiek skargi od lokalnej społeczności wynikające ze swojej działalności? (proszę podać szczegóły)
 11. Wymienić i opisać planowane inwestycje proekologiczne.

Dokumentacja ISO 14001

 • Czy dokumentacja systemu ISO 14001 została sprawdzona pod kątem ewentualnej niezgodności w odniesieniu do struktury i terminologii?
 • Czy uzupełniono procesy planowania i kontroli w odniesieniu do wymogów ISO 14001 ?
 • Czy zmiany są monitorowanie, a niezamierzone zmiany kontrolowane?
 • Czy kontroluje się i oddziałuje na procesy zlecane na zewnątrz?
 • Bierze się pod uwagę wszystkie odcinki cyklu życia, w szczególności : zamówienia, projektowanie, dostarczanie, wykorzystanie i utylizacja swoich wyrobów i usług, dostawców i wykonawców.
 • Informację o potencjalnym znaczącym oddziaływaniu na środowisko podczas dostarczania wyrobów i usług oraz do zużycia wyrobu.
 • Czy organizacja określiła, co będzie mierzone, analizowane i oceniane oraz jakimi metodami? Czy określono odpowiednie wskaźniki do oceny wydajności środowiskowej?
 • Czy określono częstotliwość oceny zgodności?
 • Jako dowód wyników oceny zgodności
 • Czy podczas audytów wewnętrznych oceniono spełnienie nowych wymagań ISO 14001:2015?
 • Czy podczas planowania audytów wzięto pod uwagę zmiany mające wpływ na organizację?
 • Czy przegląd zarządzania ISO 14001:2015został uzupełniony o nowe wymagania?
 • Podczas oceniania potrzeby podjęcia działań korygujących należy określić, czy istnieją podobne niezgodności lub czy mogą się potencjalnie pojawić.
 • Nie wymaga się już środków zapobiegawczych, gdyż zostało to uwzględnione przy identyfikowaniu ryzyk i strategicznym podejściu do zarządzania środowiskowego.
 • Organizacja powinna przechowywać udokumentowaną informację jako dowód rodzaju niezgodności i działań podjętych w ich następstwie oraz wyników działań korygujących
 • Czy organizacja ciągle doskonali system zarządzania środowiskiem w celu zwiększenia wydajności środowiskowej?

Wymagania systemowe nowej normy ISO 14001

 • Czy określono kwestie zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla system zarządzania środowiskowego ISO 14001 ?
 • Czy określono dla systemu zarządzania środowiskiem zainteresowane strony?
 • Czy zakres systemu zarządzania środowiskiem został przeanalizowany w świetle wymagań nowej normy ISO 14001 (kontekst, zainteresowane strony, granice systemu, ograniczenia organizacyjne)?
 • Czy system zarządzania środowiskiem obejmuje procesy i ich powiązania?
 • Czy wdrożono wymagania odnoszące się do odpowiedzialności najwyższego kierownictwa?
 • W jaki sposób zorganizowano delegowanie zadań i uprawnień ?
 • Czy sprawdzono odpowiedniość polityki środowiskowej po uwzględnieniu kontekstu?
 • Czy polityka środowiskowa ona zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym inne zobowiązania oraz zobowiązanie do ciągłego doskonalenia w celu zwiększenia efektywności środowiskowej ?
 • Czy Przedstawiciel kierownictwa ds. zarządzania środowiskowego - Pełnomocnik ds. ISO 14001 posiada odpowiedzialności i uprawnienia, w tym obowiązki raportowania w odniesieniu do systemu zarządzania środowiskiem ?
 • Czy ryzyka i możliwości zostały określone w odniesieniu do sspektów środowiskowych, wymagań zgodności oraz innych zagadnień i wymagań ?
 • Czy określono potencjalne sytuacje awaryjne?
 • Czy podczas identyfikowania i oceny aspektów środowiskowych organizacja uwzględniła cykl życia wyrobu / usługi, na ile jest to możliwe do skontrolowania zmiany, w tym niezwykłe i potencjalne sytuacje awaryjne?
 • Czy znaczące aspekty środowiskowe zostały zakomunikowane na różnych szczeblach i różnym stanowiskom funkcyjnym?
 • Czy zaplanowano działania w celu wyeliminowania zidentyfikowanych ryzyk oraz w zakresie aspektów środowiskowych oraz wymagań zgodności z wymogami prawnymi ochrony środowiska?
 • Czy działania zintegrowano z procesami systemu zarządzania i sprawdzono ich skuteczność?
 • Czy określono wskaźniki w celu monitorowania postępów w osiąganiu celów środowiskowych ?
 • Czy istnieje proces komunikacji, który uwzględnia wymagania zgodności organizacji i zapewnia, że zakomunikowane informacje środowiskowe są zgodne z informacjami tworzonymi przez system zarządzania środowiskowego ?.
 • Czy proces komunikacji zapewnia, że wszystkie osoby działające w imieniu organizacji mają możliwość przyczyniania się do ciągłego doskonalenia ?
 • Czy dokumentacja systemowa ISO 14001 została sprawdzona pod kątem ewentualnej niezgodności w odniesieniu do struktury i terminologii?
 • Czy zmiany są monitorowanie, a niezamierzone zmiany kontrolowane?
 • Czy kontroluje się i oddziałuje na procesy zlecane na zewnątrz?
 • Czy bierze się pod uwagę wszystkie odcinki cyklu życia, w szczególności: zamówienia, Projektowanie, dostarczanie, wykorzystanie i utylizacja swoich wyrobów i usług, dostawcy zewnętrzni, w tym wykonawcy.
 • Czy organizacja określiła, co będzie mierzone, analizowane i oceniane oraz jakimi metodami? Czy określono odpowiednie wskaźniki do oceny wydajności środowiskowej?
 • Czy określono częstotliwość oceny zgodności?
 • Czy podczas audytów wewnętrznych oceniono spełnienie nowych wymagań ISO 14001:2015?
 • Czy podczas planowania audytów wzięto pod uwagę zmiany mające wpływ na organizację?
Średnia ocena: 5
Liczba głosów: 11

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.