FSC / PEFC

FSC

Certyfikat FSC CoC

Szkolenie FSC

Wdrażanie FSC


Certyfikat FSC FM (Forest Management) jest przewidziany dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych. Certyfikat FSC FM/CoC umożliwia sprzedaż produktów drzewnych (drewno użytkowe, choinki itp.) i niedrzewnych (żywice, owoce drzew leśnych). Jeżeli las posiada certyfikat FSC możemy mieć pewność, że między innymi:

 • unika się w nim stosowania pestycydów,
 • zachowuje się martwe drewno do naturalnego rozkładu,
 • ochrania się rzadkie gatunki fauny i flory,
 • dąży się do zachowania w stanie naturalnym części ekosystemów leśnych,
 • nie wprowadza się roślin obcego pochodzenia, a w szczególności roślin modyfikowanych genetycznie,
 • chroni się obszary o wyjątkowych walorach społecznych i przyrodniczych.

Certyfikat FSC CoC (Chain of Custody) kontroli pochodzenia jest przeznaczony dla przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp. Certyfikacja FSC CoC zapewnia, iż pochodzenie drewna zawartego w wyrobie jest znane i jednocześnie może być śledzone wstecz aż do miejsca jego pozyskania w lesie. Aby sprzedawać certyfikowany wyrób finalny, wszystkie firmy biorące udział w przerobie i handlu muszą posiadać certyfikaty kontroli pochodzenia produktu FSC (CoC).

Podstawowym warunkiem dla przedsiębiorcy ubiegającego się o certyfikat FSC CoC jest zaopatrywanie się w certyfikowany surowiec na potrzeby swojej produkcji , handlu oraz posiadanie numeru certyfikatu nadanego przez jednostkę certyfikującą po przebytym pozytywnie audicie FSC. Indywidualny kod certyfikatu umożliwia zidentyfikowanie posiadacza certyfikatu w międzynarodowej bazie danych FSC.

Przedsiębiorstwo może poddać się certyfikacji FSC, która polega na ocenie zgodności procedur FSC, zgodnie ze standardami FSC-STD-40-004 V2-1. Certyfikację FSC przeprowadza niezależna jednostka certyfikacyjna. Certyfikat FSC nadawany jest na 5 lat, w czasie których wymagane jest przebycie corocznych audytów weryfikujących.


Szkolenie FSC

Standardy: FSC-STD-40-004 V3-1, FSC-STD-50-001 V2-0

Część I. Aktualne wymogi FSC w odniesieniu do branży opakowań.
Wprowadzenie: zarys najważniejszych zmian w standardach

 • FSC-STD-40-004 v3-1 – nowy wymogi odnośnie standardów pracy (praktyki antydyskryminacyjne, antymobbingowe) – punkt 7 standardu, omówienie dodatkowych dokumentów
 • FSC -STD-40-004 v3-1 – nowe wymogi standardu nie dotyczące punkt 7.
 • FSC Core Labour Requirements Self-assessment for certificate holders – omówienie.

Część II. Certyfikacja łańcucha dostaw krok po kroku (ze szczególnym uwzględnieniem nowych wymagań FSC):

 • zakup surowca
 • przyjęcie towaru, metody separacji, oznakowanie;
 • poprawne zaklasyfikowanie surowców FSC, zakup na co należy zwracać uwagę;
 • procesy produkcyjne wg systemu FSC
 • zasady prowadzenia bilansu masowego w FSC
 • poprawne prowadzenie systemów kontroli oświadczeń
 • sprzedaż i wysyłka.

Wykorzystanie znaków towarowych FSC z przykładami.

Inne kwestie (podwykonawstwo, etykietowanie wyrobów etykietą odbiorcy).


Część III. System FSC z punktu widzenia audytora.

Jak prawidłowo prowadzić dokumentację? Niezbędny zestaw dokumentów w firmie.

Niezgodności i ich zamykanie – działania korygujące, zapobieganie.

Audytowanie w praktyce – przykłady różnych sytuacji audytowych.


Uczestnicy otrzymują indywidualne certyfikaty z udziału w szkoleniu.


Certyfikacja PEFC umożliwia oznaczenie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Zarządzający lasami, żeby moc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC musi uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu FSC to:

 • pozyskanie nowych rynków,
 • przewaga nad konkurencją,
 • zwiększenie przychodów,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • zwiększenie zaufania klientów,
 • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest zasada prawidłowej gospodarki leśnej.

PEFC

 

PEFC powstała w 1999 roku w odpowiedzi na specyficzne potrzeby małych i rodziny właścicieli lasów jako międzynarodowa organizacja patronacka świadczenie niezależnej oceny, aprobaty i uznawania krajowych systemów certyfikacji leśnej.

PEFC odpowiedziała na potrzebę mechanizm pozwalający na niezależny rozwój norm krajowych dostosowanych do politycznych, gospodarczych, społecznych, środowiskowych i kulturowych realiów poszczególnych krajów, przy jednoczesnym zapewnieniu zgodności z międzynarodowymi akceptowanymi wymagania i uznanie na świecie.

PEFC powstała w 1999 roku przez krajowe organizacje z jedenastu krajów reprezentujących szeroki zakres interesów na rzecz zrównoważonej gospodarki leśnej zwłaszcza wśród małych leśników.

PEFC uznaje pierwszego krajowego systemu w roku 2000, dzięki czemu właściciele i zarządcy lasów w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Niemczech i Austrii poświadczenia ich odpowiedzialnych praktyk gospodarki leśnej.

W 2001 roku, w ramach dążenia do integracji społecznej, dokładniej w jego działalności, PEFC stał się pierwszym globalnym organizacji certyfikacji lasów wymaga przestrzegania wszystkich podstawowych konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy w zakresie gospodarki leśnej. 2001 również oznacza rok, społecznych i środowiskowych przedstawicieli dołączył PEFC International Zarządu.

W 2004 roku, Australii i Chile został pierwszym nie-europejskich norm krajowych być zatwierdzony przez PEFC.

Łańcuch PEFC w certyfikacji Kustodii jest mechanizm śledzenia certyfikowanego materiału z lasu do produktu końcowego w celu zapewnienia, że drewno, z włókien drzewnych lub niedrzewnych produktów leśnych zawarte w produkcie lub linii produktów sięgają do certyfikowanych lasów.

Jest to istotna część PEFC systemu, który zapewnia, że roszczenia o produkty pochodzące z lasów zarządzanych są wiarygodne i możliwe do zweryfikowania w całym łańcuchu dostaw. Jest on używany do certyfikacji podmiotów wzdłuż całego łańcucha wartości produktów leśnictwa.

Nabycie certyfikacja pochodzenia wzmacnia zobowiązania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. To zapewnia firmom korzyści handlowych, ponieważ umożliwia im korzystanie z logo PEFC produktów, co czyni je najlepszym wyborem zwłaszcza dla odpowiedzialnych konsumentów.

Ostatnie dane przez PEFC International wykazuje rosnące zainteresowanie spółek certyfikacja pochodzenia i ich klientów w nabywaniu produktów drewnopochodnych w sposób odpowiedzialny, z obecnego tempa wzrostu o ponad 30% rocznie.
Certyfikacja pochodzenia jest przeprowadzana przez akredytowane jednostki certyfikujące, które weryfikują zgodność systemu rozliczania przepływu drewna stosowane przez przedsiębiorstwo jest zgodna z międzynarodową siecią PEFC jest Standard Kustodii.
Wszystkie jednostki certyfikującej w imieniu PEFC spełniają wymagania dla jednostek certyfikujących określone przez Międzynarodowy Organizacja Normalizacyjna (ISO)


Certyfikacja PEFC umożliwia oznaczenie i wprowadzenie na rynek produktów pochodzących z drewna certyfikowanego według standardów PEFC. Zarządzający lasami, żeby moc sprzedawać produkty oznaczone jako certyfikowane przez PEFC musi uzyskać certyfikat gospodarki leśnej, zaś przedsiębiorstwa przetwarzające i handlujące drewnem muszą uzyskać certyfikat kontroli pochodzenia produktu CoC. Firmy, które posiadają certyfikat kontroli pochodzenia produktu PEFC i chcą oznaczać swoje wyroby logiem PEFC muszą uzyskać odpowiednią licencję.

Główne korzyści wynikające z wdrożenia systemu PEFC podobnie jak FSC to:

 • pozyskanie nowych rynków,
 • przewaga nad konkurencją,
 • zwiększenie przychodów,
 • poprawa wizerunku firmy,
 • zwiększenie zaufania klientów,
 • potwierdzenie, iż uzyskane produkty pochodzą z obszarów, gdzie prowadzona jest zasada prawidłowej gospodarki leśnej.

Logo PEFC i etykiety są na całym świecie zaufanych zastrzeżonymi znakami towarowymi, które wspomagają przedsiębiorstwa, konsumenci, właścicieli i zarządców lasów i inne zainteresowane strony do identyfikacji i promocji towarów z dobrze zarządzanych lasów.
Wskazują one, że drewno, z wyłączeniem drewna lub materiałów drewnopochodnych pochodzących z drewna z certyfikatem PEFC.

PEFC musi chronić swoją markę i zapewnić jej oznakowania ekologiczne są stosowane dokładnie iw sposób sprawdzalny, a wszelkie roszczenia z tym związane są istotne i nie wprowadzają w błąd.
Poprawne użycie logo na produktach i towarzysząca dokumentacja oraz w każdym komunikacja jest niezbędna dla ochrony wiarygodności PEFC jest.

Obowiązkowe Zatwierdzenie.

Wszystkie podmioty, zarówno posiadaczy świadectw i innych posiadaczy certyfikatu, są wymagane do uzyskania licencji serwera Logo od Rady PEFC lub upoważnionego przedstawiciela licencji (np. krajowych lub PEFC inicjatywy promocji) przed użyciem logo PEFC i etykiety.


ZALETY:
Łańcuch PEFC w certyfikacji Kustodii oferuje kilka istotnych korzyści.

 • Jasne i przejrzyste wiadomość - proste działanie jest w stanie zawierać logo PEFC na produkcie lub linii produktów komunikuje się z klientem w sposób jasny, zwięzły i przejrzysty, że drewno oraz produkty leśne zostały pozyskane od zrównoważony- zarządzanych lasów.
 • Dostęp do rynków - certyfikacji CoC oferuje dostęp firm do wymagających rynkach produktów przyjaznych środowisku i przewagi rynkowej w stosunku do spółek z niecertyfikowanych produktów. To zwiększa wartość marki.
 • Confidence - certyfikacji CoC pozwala firmom mieć pewność co do ich pozyskiwania drewna i produktów drewnopochodnych.
 • Traceability - certyfikacji CoC oferuje zapewnień, że ostateczna drewna i / lub nie-drewno produktu sięgają do zrównoważonego źródła i procesy produkcyjne wykorzystywane do przekształcania gotowego produktu były realizowane z poszanowaniem środowiska, standardów ekonomicznych i społecznych.
 • Zarządzanie ryzykiem - CoC certyfikacji obejmuje system zasad należytej staranności, aby wykluczyć drewna z nieznanych, źródeł nielegalnych i kontrowersyjne. Poprzez wdrożenie i utrzymanie solidnego CoC systemu, firmy mogą zapewnić gwarancje, że ich produkty nie zawierają drewno z nielegalnych źródeł.
 • Przywództwa w biznesie na trwałość - decydując się na PEFC CoC certyfikacji, firmy w drewnie i leśnym może zwiększyć przewagę konkurencyjną nad innymi dostawcami w ramach łańcucha wartości.
 • Dostępności, możliwości wyboru - dwie trzecie, na świecie certyfikowany obszar leśny posiada certyfikat PEFC standardów. To obecnie ponad 220 mln ha, oferując najszersze na certyfikowanych włókien i drewna.

Kto może korzystać z logo?
Logo PEFC jest znakiem towarowym i użytkownicy muszą zapewnić, że logo i etykiety stosowane są dokładne i weryfikowalne, a wszelkie roszczenia z tym związane są istotne i nie wprowadzają w błąd.
Tylko firmy i właścicieli lasów, które uzyskały certyfikat PEFC i uzyskali pozwolenie użycia logo mogą używać logo PEFC i etykiety bezpośrednio na produkcie lub do obrotu produktu.

Uwaga w zakresie zrewidowanych ocen ryzyka dla drewna kontrolowanego dla Rosji i Białorusi od 8 kwietnia 2022. Zmiany dla obszarów leśnych na terenie Rosji w zakresie zakupu drewna „FSC Controled Wood” nie dotyczą zakupionego papieru z Rosji, do dnia 08.04.2022.

Logo FSC rozpoznawalne na całym świecie, umieszczone na wyrobie stanowi wizytówkę dbałości o tereny leśne, ich wykorzystywanie i gospodarowanie.

Drugim systemem certyfikacji lasów oraz produktów drzewnych funkcjonującym w Europie jest PEFC (The Pan European Forest Certification Council).


Forest Stewardship Council (FSC) – to niezależna, międzynarodowa organizacja promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata.

FSC zostało założone w 1993 roku i jest najstarszym systemem certyfikacji lasów opartym o jednakowe zasady na całym świecie.

FSC skupia instytucje przyrodnicze, właścicieli i zarządców lasów, leśników, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego oraz osoby prywatne, które zrzeszone są w trzech umownych izbach:

 • izbie ekonomicznej reprezentowanej przez instytucje oraz firmy zainteresowane komercyjnym wykorzystaniem zasobów leśnych,
 • izbie społecznej, której celem jest poprawa warunków życia osób pracujących w lasach, rdzennych społeczności oraz ludności lokalnej żyjącej na terenach leśnych,
 • izbie przyrodniczej, do której należą instytucje związane z ochroną środowiska naturalnego, dążące do poszanowania walorów przyrodniczych obszarów leśnych.

FSC sformułowało 10 podstawowych zasad oraz ponad 50 kryteriów odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Certyfikacja FSC jest niczym innym jak oceną zgodności postępowania podmiotu certyfikacji ze standardami systemu FSC. FSC CoC, wymaga opracowania dokumentu Polityki FSC CoC, Samooceny FSC CoC oraz dokonania wymaganych uzupełnień w dokumentacji;

System FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikacji:


FSC - System Certyfikacji Kontroli Pochodzenia Produktu oraz Gospodarki Leśnej

FSC - Forest Stewardship Council, tj. Rada ds. Zrównoważonej Gospodarki Leśnej, jest niezależną pozarządową organizacją założoną w 1993 roku przez instytucje z 25 krajów. Rada opracowała zasady i kryteria (system certyfikacji) w obszarach zarządzania gospodarką leśną (Forest Menagement-FM) oraz kontroli pochodzenia produktu (Chain of Custody-CoC), po spełnieniu których organizacje należące do łańcucha obszaru gospodarki drzewnej mogą uzyskać certyfikat. Świadczy on o pełnym zaangażowaniu danej organizacji w proces dobrej praktyki wytwarzania.

Kontrola pochodzenia produktu (Chain of Custody - CoC) jest podstawowym pojęciem, którego zrozumienie stanowi bazę do dobrego i skutecznego funkcjonowania systemu FSC. Dotyczy całej drogi przepływu surowców, przetwarzanych materiałów, finalnych produktów i materiałów ubocznych z lasu do klienta lub od miejsca prowadzenia odzysku do klienta. Obejmuje ona każdy etap przetwarzania, transformacji, produkcji, magazynowania i transportu, gdzie przepływ do kolejnego etapu łańcucha dostaw jest związany ze zmianą własności materiałów lub produktów. Za pomocą systemu certyfikacji FSC-CoC można dokładnie poznać zawartość drewna certyfikowanego w wyrobie gotowym i prześledzić wstecz miejsce jego pozyskiwania.

Standardy FSC przeznaczone są dla całego obszaru łańcucha gospodarki drzewnej oraz łańcucha pochodzenia produktu (tj. od lasu do klienta), czyli dla:

 • zarządców leśnych, pragnących udowodnić swoją dbałość o ekologię i naturalne pokłady drewna,
 • firm produkcyjnych sektora drzewnego (tartaki), meblarskiego oraz papierniczego,
 • firm przetwórczych, przewozowych, handlowych i handlu detalicznego oraz wszędzie tam, gdzie mamy styczność z wyrobami, elementami przetworzonymi i nieprzetworzonymi pochodzącymi z drewna tj.: papier, meble, drewno budowlane/ konstrukcyjne (parkiet, tarcica), stolarka otworowa (okna, drzwi), itp.

Wszystkie ogniwa łańcucha muszą posiadać certyfikaty FSC-CoC, aby w żadnym jego miejscu nie powstała luka.

Na produktach wytworzonych z drewna pochodzącego z lasów spełniających wypracowane przez FSC standardy dobrej praktyki drzewnej, możemy znaleźć logo systemu FSC. Utwierdza ono każdego konsumenta w przekonaniu, iż wyrób ten jest wykonany z drewna wiadomego pochodzenia. Kupując taki wyrób, przyczyniamy się do pośredniego dbania o gospodarkę leśną, system jego ochrony ekologicznej i dajemy przykład respektowania zasad ochrony przyrody. Jak dotąd produkty oznakowane logiem FSC spotkać można w sklepach należących do takich sieci jak: IKEA, OBI, Castorama, Praktiker, Leroy Merlin.

Standard kontroli pochodzenia produktu FSC-STD-40-004 stanowi podstawę certyfikacji i zawiera podstawowe wymagania, które musza byś spełnione, aby uzyskać niezależne potwierdzenie prawidłowego funkcjonowania organizacji, zgodnie z wytycznymi określonymi przez FSC. Wymagania z zakresu etykietowania wyrobu FSC zawarte są w FSC-STD-40-201, a wymagania FSC do stosowania promocyjnych znaków towarowych (logo) ujęte zostały w FSC-TMK-50-201.


Dodatkowym atutem systemu FSC jest Znak graficzny – logo. Rozpoznawalne na całym świecie, umieszczone na wyrobie stanowi wizytówkę staranności i dbałości o tereny leśne, ich wykorzystanie i gospodarowanie.

Forest Stewardship Council – znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej

Rada Dobrej Gospodarki Leśnej (FSC) jest międzynarodową organizacją typu non-profit, utworzoną w celu wspierania inicjatyw zmierzających do korzystnego w wymiarze środowiskowym, społecznym i ekonomicznym zarządzania światowymi zasobami leśnymi poprzez niezależną certyfikację gospodarki leśnej oraz znakowanie dostępnych na rynku certyfikowanych produktów leśnych.

FSC działa na terenie ponad pięćdziesięciu krajów na całym świecie. Blisko 90 milionów hektarów obszarów leśnych w 75 krajach poddanych zostało certyfikacji zgodnie ze standardami FSC. Blisko połowa tego obszaru to tereny położone w Europie i Rosji. FSC jest największym światowym programem certyfikacji leśnej z punktu widzenia pozycji rynkowej.

Jedną z cech wyróżniających system certyfikacji FSC jest to, iż łączy on wszystkie zainteresowane grupy na zasadach równorzędności. FSC podzielony jest na trzy izby mające równy wpływ na podejmowane decyzje: społeczną, ekonomiczną i środowiskową. Ta sama struktura zachowana jest zarówno na płaszczyźnie globalnej FSC jak i na płaszczyźnie krajowej (Krajowe Inicjatywy).


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com