Certyfikat ISO 45001:2018

Szkolenie ISO 45001:2018

Aktualizacja dokumentacji PNN / OHSAS 18001 do ISO 45001:2018


Przygotowujemy certyfikat ISO 45001. Proponujemy wdrożenie ISO 45001 od podstaw lub dostosowanie systemu OHSAS/ PNN 18001 do wymagań normy ISO 45001.

Standard ISO 45001 pozwala na integrację dokumentacji ISO 45001 z normą ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015, jak również na łatwiejsze zastosowanie podejścia procesowego zamiast proceduralnego.

Procedury ISO 45001 mają zapewnić lepsze zrozumienie otoczenia oraz kontekstu funkcjonowania Firmy jak również spowodować, aby system ISO 45001 spełniał wymagania podejścia procesowego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Zapewniamy szkolenie ISO 45001:2018, porady prawne BHP oraz doradztwo BHP. Program szkolenia obejmuje:

 • Treść normy ISO 45001 tłumaczenie PL
 • Wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 i PN-N-18001:2004
 • Omówienie granic systemu organizacji i kontekstu jej działania;
 • Potrzeby i oczekiwań zainteresowanych stron, oceny ryzyk i szans w BHP
 • Identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych, ocena zgodności
 • Przywództwo w zarządzaniu BHP, polityka BHP, współudział pracowników
 • Działania operacyjne, zarządzanie zmianami, outsourcing i kontrole wykonawcy;
 • Monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania ISO 45001:2018, wskaźniki realizacji celów BHP.
 • praktyczne zmiany w dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy - wskazówki dla auditorów wewnętrznych ISO 45001, pełnomocników ISO 45001 oraz osób odpowiedzialnych system zarządzania BHP.
 • Ćwiczenia, studium przypadku, sprawdzian

Aktualizacja dokumentacji PNN/ OHSAS 18001 do ISO 45001:2018

Jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy u siebie procedury ISO 45001:2018, dostosowując dokumentację OHSAS 18001 do wymogów ISO 45001. Dlatego w sprawdzony sposób możemy pomóc Państwu zaktualizować system zarządzania bhp, aby zachować ważność certyfikacji BHP w kolejnych latach. Firmy mają 3 lata na dokonanie zmian. Norma ISO 45001 wykorzystuje wspólną strukturę w obecnych wersja norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Wymagania ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają ramy do zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym, w celu poprawy i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy pracownikom i firmom będącym pod kontrolą firmie. Norma ISO 45001 pdf ma na celu pomóc firmie, niezależnie od wielkości i branży, w projektowaniu systemu ISO 45001, który aktywnie będzie zapobiegać urazom i chorobom zawodowym. Dlatego kluczowe zmiany koncentrują się na następujących aspektach:

 • Większy nacisk na koncepcji zarządzania ryzykiem
 • Bardziej wyraźne wymagania prawne i inne
 • Większy nacisk na konieczność wykazania zgodności
 • Większy nacisk na hierarchię kontroli
 • Włączenie zarządzania zmianami
 • Outsourcing i podwykonawstwo - zmniejszenie ryzyka dla personelu i podwykonawców
 • Zapewnienie ciągłości doskonalenia tak, aby dążyć do poprawy standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
 • Zapewnienie, że wszystkie działania w tym polityka bezpieczeństwa BHP jest zgodne z uznanymi normami międzynarodowymi.

Treść normy ISO 45001

Zaletą standardu ISO 45001 jest używanie modelu Plan Do Check Act PDCA. System ISO 45001 poprzez system zarządzania BHP, integruje również inne aspekty jak np. samopoczucie pracowników. Norma ISO 45001 wymaga od kierownictwa odpowiedzialności za kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w ramach ogólnego planu działań, a nie scedowania odpowiedzialności na służby BHP.

Wdrażanie ISO 45001:2018 wprowadza wiele nowości. Np. kontekst organizacyjny. Wyniki przeglądu kontekstu powinny być wykorzystywane do rozumienia i określenia zakres oraz zagadnień, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób firma zarządza systemem bhp; określa ryzyka i szanse; daje szanse do opracowywania lub ulepszania polityki bhp i celów bhp; świadomego zrozumienia potrzeb i oczekiwań pracowników i stron zainteresowanych (w tym kierowniczych i robotniczych). Np. otoczenie kulturowe, polityczne, gospodarcze, prawne, naturalne, konkurencja, technologie, nowe zawody, tendencje, relacje, percepcje.

Zrozumienie potrzeb zainteresowanych stron, ich potrzeby i oczekiwania zarówno dla pracowników fizycznych jaki i kierowniczych oraz ich przedstawicieli wpływają na system zarządzania bhp. Wpływ szkolenia z systemu ISO 45001 ma przełożenie na pracownika, przedstawiciele pracowników; uprawnienia prawne; firma macierzysta; dostawcy, podwykonawcy; związki zawodowe; właściciele, udziałowcy, klienci, goście, społeczność lokalna, sąsiedzi, ogół społeczeństwa; organizacje.

Certyfikat ISO 45001 zapewnia, że jest zapewnione zaangażowanie oraz aktywne wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa. Inne treści wynikające z normy ISO 45001 to podejmowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanych z pracą; zapewnienie polityki i celów bhp; zgodność z zasadami bhp dla firmie w; integracja bhp z procesami biznesowymi; przydzielanie niezbędnych zasobów bhp; zapewnienie aktywnego udziału pracowników i przedstawicieli pracowników; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wspierająca bhp; zapewnienie, że systemy bhp osiągają zamierzone wyniki; kierowanie i wspieranie osób przyczyniających się do poprawy skuteczności bhp; zapewnienie ciągłego doskonalenia bhp; wspieranie odpowiednich ról kierowniczych, prowadzenie i promowanie kultury pracy w firmie.

Firma, która zna treść ISO 45001 (polskie tłumaczenie) zapewnia, że procesy zlecane na zewnątrz a wpływające na system BHP są kontrolowane. Proces outsourcingu jest integralną częścią funkcjonowania firmie; Jest potrzebny i włączony do systemu zarządzania BHP, aby osiągnąć zamierzone rezultatu. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ISO 45001 jest zachowana przez firmę. Ustanowienie kontroli bhp ma zapewniać, że zakup towarów (np. produktów i substancji niebezpiecznych) i usługi jest zgodny z wymaganiami dot. systemu zarządzania ISO 45001. Przed zakupem towarów i usług firma powinna określić zasady kontroli zamówień: identyfikować i oceniać potencjalne ryzyko BHP związane z produktami, materiałami, sprzętem, usługami; znać wymagania dot. produktów, materiałów, sprzętu, usług, w celu spełnienia wymagań BHP;

Identyfikacja zagrożeń powinna identyfikować źródła lub sytuacje wynikające z pracy w łącznie z potencjalnymi obrażeniami związanymi z pracą oraz złym stanem zdrowia. Sytuacje mogą obejmować: substancje niebezpieczne, promieniowanie, temperatura, ciśnienie, pył, hałas i wibracje; praca na wysokości, praca w ograniczonej przestrzeni, zmęczenie, agresywne zachowanie, nękanie. Zagrożenia można dzielić na wiele sposobów, w tym ba: fizyczne, chemiczne, biologiczne psychospołeczne, fizjologiczne; mechaniczne, porażania prądem. Norma ISO 45001 zaleca, aby w przypadku stwierdzenia przez pracownika okoliczności stwarzających zagrożenie lub stwarzających zagrożenie dla środowiska, które może spowodować obrażenia lub zły stan zdrowia, powinny się móc być w stanie usunąć zagrożenie oraz poinformować przełożonych o okolicznościach, bez ryzyka utraty pracy czy poniesienia konsekwencji. Polityka BHP w ISO 45001 ma w tym kluczowe znaczenie: zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania urazom związanym z pracą i złemu stanowi zdrowia; spełniać mające zastosowanie wymagania prawne i inne wymagania; kontrolować zagrożenia związane z BHP; Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP, w celu poprawy wyników w zakresie BHP; Uczestnictwo i Udział pracowników.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2020 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.