Certyfikat ISO 45001

ISO 45001

Certyfikat ISO 45001

Szkolenie ISO 45001

Aktualizacja dokumentacji PNN / OHSAS 18001 do ISO 45001


ISO 45001

ISO 45001 zmieniło wymagania w zakresie PNN 18001 i OHSAS 18001. Jako pierwsza firma konsultingowa w Polsce wdrożyliśmy system ISO 45001 i uzyskaliśmy certyfikat ISO 45001. Nasi eksperci są audytorami wiodącymi ISO 45001, ukończyli studia podyplomowe zakresie BHP oraz zajmują się doradztwem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Certyfikat ISO 45001

Przygotowujemy certyfikat ISO 45001 poprzez wdrożenie ISO 45001 od podstaw lub dostosowanie posiadanego systemu OHSAS/ PNN 18001 do wymagań normy ISO 45001.

Co to jest certyfikat 45001? To jest dokument (coś w rodzaju licencji – wzór po prawej stronie) wystawiany na 3 lata przez uprawnioną i akredytowaną jednostkę certyfikacyjną, który potwierdza, że Firma stosuje wymagania opisane w normie ISO 45001, t.j. w zakresie zarządzania system BHP.

Czego dotyczy certyfikat 45001? Standard ISO 45001 pozwala na integrację dokumentacji ISO 45001 z normą ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz zastosowanie podejścia procesowego w zarządzaniu Firmą. Procedury ISO 45001 mają zapewnić lepsze zrozumienie wymagań BHP, w tym wymagań ORLEN, kontekstu funkcjonowania firmy oraz spowodować, że system ISO 45001 będzie spełniał wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwem i higieną pracy.


Wdrażanie ISO 45001

Nasi eksperci kompetentnie doradzą, jak wdrożyć ISO 45001 bez zbędnej biurokracji oraz pomogą wdrożyć ISO 45001 w jak najszybszym czasie, pod klucz. W tym napiszą procedury ISO 45001, księgę ISO 45001 oraz prowadzą na miejscu szkolenia z zakresu ISO 45001. Potrafimy skutecznie uzyskać certyfikat ISO 45001.

Dla małych firm, przygotowujących ISO 45001 na potrzeby przetargów np. ORLEN, wymagania udokumentowanej informacji ISO 45001 stanowią: zakres systemu BHP; polityka BHP; odpowiedzialności i uprawnienia odpowiednich ról w systemie zarządzania BHP – czyli kompetencje; zagrożenia i szanse; wymagania prawne; cele i plany ich osiągnięcia; dowody komunikacji w sprawach BHP; procesy oraz plany reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne; monitorowania, pomiaru, analizy i oceny wydajności; dotyczące konserwacji, kalibracji lub weryfikacji sprzętu pomiarowego (jeśli ma zastosowanie); ocena zgodności; program audytów wewnętrznych; raport z auditu wew. ISO 45001; przegląd zarządzania; charakteru incydentów lub niezgodności oraz wszelkich podjętych działań; wyniki wszelkich działań, w tym korygujących i ich skuteczności; dowód przekazania (incydentów, niezgodności i podjętych działań) odpowiednim pracownikom oraz, jeśli ci występują, przedstawicielom pracowników i innym zainteresowanym stronom; dowód ciągłego doskonalenia.

Dla małych średnich i dużych wdrażanie ISO 45001 obejmuje:

 • analizę dokumentacji, audyt zerowy ISO 45001
 • opracowanie harmonogramu prac wdrożeniowych, w odniesieniu do wymagań odpowiednich punktów normy ISO 45001,
 • wykonanie szkoleń ISO 45001 dla pracowników, w tym dla Kierownictwa, audytorów wewnętrznych ISO 45001 oraz pełnomocnika ds. ISO 45001. Ze szkoleń uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty ISO 45001.
 • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji ISO 45001, prowadzenie konsultacji
 • ocenę zgodności realizowanych procesów z ISO 45001
 • opracowanie ankiety do pracowników, oceniającej znajomość zasad BHP i ISO 45001
 • audit wewnętrzny ISO 45001, sprawdzający wdrożenie wymagań
 • udział w certyfikacji ISO 45001 oraz udział we wdrożeniu niezbędnych korekt i działań doskonalących SZBHP, po audicie sprawdzającym.

Szkolenie ISO 45001

Zapewniamy szkolenie ISO 45001:2018, porady prawne BHP oraz doradztwo BHP. Program szkolenia obejmuje:

 • Wytłumaczenie treści normy ISO 45001
 • Wymagania ISO 45001:2018 w porównaniu z OHSAS 18001:2007 lub PN-N-18001:2004
 • Omówienie granic systemu organizacji i kontekstu jej działania;
 • Potrzeby i oczekiwań zainteresowanych stron, oceny ryzyk i szans w BHP
 • Identyfikacja i aktualizacja wymagań prawnych, ocena zgodności
 • Przywództwo w zarządzaniu BHP, polityka BHP, współudział pracowników
 • Działania operacyjne, zarządzanie zmianami, outsourcing i kontrole wykonawcy;
 • Monitorowanie i ocena wyników w systemie zarządzania ISO 45001:2018, wskaźniki realizacji celów BHP.
 • praktyczne zmiany w dokumentacji bezpieczeństwa i higieny pracy - wskazówki dla auditorów wewnętrznych ISO 45001, pełnomocników ISO 45001 oraz osób odpowiedzialnych system zarządzania BHP.
 • Ćwiczenia, studium przypadku, sprawdzian

Aktualizacja dokumentacji PNN/ OHSAS 18001 do ISO 45001:2018

Jako pierwsza firma w Polsce wdrożyliśmy u siebie procedury ISO 45001:2018, dostosowując dokumentację OHSAS 18001 do wymogów ISO 45001. Dlatego w sprawdzony sposób możemy pomóc Państwu zaktualizować system zarządzania bhp, aby zachować ważność certyfikacji BHP w kolejnych latach. Firmy mają 3 lata na dokonanie zmian. Norma ISO 45001 wykorzystuje wspólną strukturę w obecnych wersja norm ISO 14001:2015 i ISO 9001:2015. Wymagania ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zapewniają ramy do zapobiegania wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym, w celu poprawy i zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy pracownikom i firmom będącym pod kontrolą firmie. Norma ISO 45001 pdf ma na celu pomóc firmie, niezależnie od wielkości i branży, w projektowaniu systemu ISO 45001, który aktywnie będzie zapobiegać urazom i chorobom zawodowym. Dlatego kluczowe zmiany koncentrują się na następujących aspektach:

 • Większy nacisk na koncepcji zarządzania ryzykiem
 • Bardziej wyraźne wymagania prawne i inne
 • Większy nacisk na konieczność wykazania zgodności
 • Większy nacisk na hierarchię kontroli
 • Włączenie zarządzania zmianami
 • Outsourcing i podwykonawstwo - zmniejszenie ryzyka dla personelu i podwykonawców
 • Zapewnienie ciągłości doskonalenia tak, aby dążyć do poprawy standardów bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy.
 • Zapewnienie, że wszystkie działania w tym polityka bezpieczeństwa BHP jest zgodne z uznanymi normami międzynarodowymi.

Kiedy pojawi się wersja polska ISO 45001 ?

Nowa norma już się pojawiła na stronach PKN


Treść normy ISO 45001

Zaletą standardu ISO 45001 jest używanie modelu Plan Do Check Act PDCA. System ISO 45001 poprzez system zarządzania BHP, integruje również inne aspekty jak np. samopoczucie pracowników. Norma ISO 45001 wymaga od kierownictwa odpowiedzialności za kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem w ramach ogólnego planu działań, a nie scedowania odpowiedzialności na służby BHP.

Wdrażanie ISO 45001:2018 wprowadza wiele nowości. Np. kontekst organizacyjny. Wyniki przeglądu kontekstu powinny być wykorzystywane do rozumienia i określenia zakres oraz zagadnień, które mogą mieć wpływ na to, w jaki sposób firma zarządza systemem bhp; określa ryzyka i szanse; daje szanse do opracowywania lub ulepszania polityki bhp i celów bhp; świadomego zrozumienia potrzeb i oczekiwań pracowników i stron zainteresowanych (w tym kierowniczych i robotniczych). Np. otoczenie kulturowe, polityczne, gospodarcze, prawne, naturalne, konkurencja, technologie, nowe zawody, tendencje, relacje, percepcje.

Zrozumienie potrzeb zainteresowanych stron, ich potrzeby i oczekiwania zarówno dla pracowników fizycznych jaki i kierowniczych oraz ich przedstawicieli wpływają na system zarządzania bhp. Wpływ szkolenia z systemu ISO 45001 ma przełożenie na pracownika, przedstawiciele pracowników; uprawnienia prawne; firma macierzysta; dostawcy, podwykonawcy; związki zawodowe; właściciele, udziałowcy, klienci, goście, społeczność lokalna, sąsiedzi, ogół społeczeństwa; organizacje.

Certyfikat ISO 45001 zapewnia, że jest zapewnione zaangażowanie oraz aktywne wsparcie ze strony najwyższego kierownictwa. Inne treści wynikające z normy ISO 45001 to podejmowanie odpowiedzialności za ochronę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników związanych z pracą; zapewnienie polityki i celów bhp; zgodność z zasadami bhp dla firmie w; integracja bhp z procesami biznesowymi; przydzielanie niezbędnych zasobów bhp; zapewnienie aktywnego udziału pracowników i przedstawicieli pracowników; komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna wspierająca bhp; zapewnienie, że systemy bhp osiągają zamierzone wyniki; kierowanie i wspieranie osób przyczyniających się do poprawy skuteczności bhp; zapewnienie ciągłego doskonalenia bhp; wspieranie odpowiednich ról kierowniczych, prowadzenie i promowanie kultury pracy w firmie.

Firma, która zna treść ISO 45001 zapewnia, że procesy zlecane na zewnątrz a wpływające na system BHP są kontrolowane. Proces outsourcingu jest integralną częścią funkcjonowania firmie; Jest potrzebny i włączony do systemu zarządzania BHP, aby osiągnąć zamierzone rezultatu. Odpowiedzialność za spełnienie wymagań ISO 45001 jest zachowana przez firmę. Ustanowienie kontroli bhp ma zapewniać, że zakup towarów (np. produktów i substancji niebezpiecznych) i usługi jest zgodny z wymaganiami dot. systemu zarządzania ISO 45001. Przed zakupem towarów i usług firma powinna określić zasady kontroli zamówień: identyfikować i oceniać potencjalne ryzyko BHP związane z produktami, materiałami, sprzętem, usługami; znać wymagania dot. produktów, materiałów, sprzętu, usług, w celu spełnienia wymagań BHP;

Identyfikacja zagrożeń powinna identyfikować źródła lub sytuacje wynikające z pracy w łącznie z potencjalnymi obrażeniami związanymi z pracą oraz złym stanem zdrowia. Sytuacje mogą obejmować: substancje niebezpieczne, promieniowanie, temperatura, ciśnienie, pył, hałas i wibracje; praca na wysokości, praca w ograniczonej przestrzeni, zmęczenie, agresywne zachowanie, nękanie. Zagrożenia można dzielić na wiele sposobów, w tym : fizyczne, chemiczne, biologiczne psychospołeczne, fizjologiczne; mechaniczne, porażania prądem. Norma ISO 45001 zaleca, aby w przypadku stwierdzenia przez pracownika okoliczności stwarzających zagrożenie lub stwarzających zagrożenie dla środowiska, które może spowodować obrażenia lub zły stan zdrowia, powinny się móc być w stanie usunąć zagrożenie oraz poinformować przełożonych o okolicznościach, bez ryzyka utraty pracy czy poniesienia konsekwencji. Polityka BHP w ISO 45001 ma w tym kluczowe znaczenie: zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy w celu zapobiegania urazom związanym z pracą i złemu stanowi zdrowia; spełniać mające zastosowanie wymagania prawne i inne wymagania; kontrolować zagrożenia związane z BHP; Ciągłe doskonalenie systemu zarządzania BHP, w celu poprawy wyników w zakresie BHP; Uczestnictwo i Udział pracowników.


FAQ

Co to jest certyfikat 45001?

Certyfikat ISO 45001 jest dokumentem wystawianym przez jednostkę certyfikacyjną, który potwierdza wdrożenie i stosownie przez firmę normy ISO 45001.

Czego dotyczy certyfikat 45001?

Certyfikat ISO 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. System Zarządzania BHP jest systemem złożonym z zasad, procedur, instrukcji, stosowanych metod, infrastruktury, opisów stanowisk pracy, ludzi oraz relacji pomiędzy nimi, zastosowanych środków ochrony (indywidualnej i zbiorowej) których zadaniem jest osiągnięcie minimalnej ilości wypadków.

Jak wdrożyć ISO 45001?

Najlepiej zlecić wdrożenie ISO 45001 firmie consultingowej, która sama posiada taki certyfikat - np. Pakuła Consulting. Wdrożenie systemu zarządzania BHP zgodnego z normą ISO 45001 pozwala lepiej zarządzać ryzykiem związanym z BHP i poprawiać wyniki BHP. System zarządzania BHP może pomóc w spełnieniu wymogów prawnych i innych.

Kiedy pojawi się wersja polska ISO 45001?

Międzynarodowa norma ISO 45001 została już opublikowana 12 marca 2018 r. To nowy standard, który zastąpił BS OHSAS 18001 oraz PN-N 18001. Firmy posiadające certyfikat BS OHSAS 18001 lub PN-N 18001 mają 3 letni okres przejściowy na dostosowanie się do wymagań ISO 45001. Ostatecznym terminem jest 11 marca 2021 r.

iso 45001 zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy systemy zarządzania bezpieczeństwem i bezpieczeństwa i higieny pracy systemu zarządzania certyfikacja iso 45001 norma iso 45001 systemu zarządzania bezpieczeństwem systemy zarządzania systemu zarządzania bhp normy iso 45001 zarządzania bhp nowa norma system zarządzania bezpieczeństwem system zarządzania pn n 18001 ohsas 18001 systemów zarządzania iso zakresie bezpieczeństwa i higieny high level structure bs ohsas 18001 iso 45001:2018 miejscu pracy norma dotycząca normie iso 45001 innymi normami normę iso 45001 zakresie bezpieczeństwa kontekst organizacji kontekst organizacji ryzyk i szans zakresie bhp zarządzaniu bhp bhp miejsc pracy każdej organizacji wymagania dotyczące organizacji pracowników certyfikacji wymagania certyfikat 45001 bezpieczeństwo wymagań usługi celu korzyści informacji firmy standard ryzyka działania certyfikat iso 45001 kurs iso 45001 szkolenie iso 45001 wdrażanie iso 45001

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com