Certyfikat AEO

Szkolenie AEO


Pakuła Consulting przygotowuje świadectwo AEO (certyfikat AEO), prowadzi wdrożenia AEO, szkolenia AEO oraz doradztwo, jak otworzyć skład celny? Przygotowujemy wnioski do organów celnych o wydanie świadectwa AEO. Wykonujemy audyt zerowy AEO, piszemy procedury AEO. Odpowiadamy na wszystkie pytania dot. AEO, udzielamy porad prawnych AEO. Kontaktujemy się w imieniu klienta z organem celnym.


Upoważniony przedsiębiorca AEO to przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii, posiadający jedno z pozwoleń AEO, o którym mowa w art. 38 UKC i spełniający kryteria określone w art. 39 lit. a –e UKC oraz art. 24 – 28 RW.

Pozwolenie AEOC (Customs Simplifications) – Uproszczenia Celne – art. 39 a,b,c,d UKC dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych.

Pozwolenie AEOS (Security and Safety) – Bezpieczeństwo i Ochrona – art. 39 a,b,c,e UKC dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty. Można posiadać oba rodzaje pozwoleń AEOC/AEOS. Wtedy organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie tzw.

Pozwolenie AEOF (Full) – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony


Prowadzimy szkolenia AEO indywidualnie oraz otwarte, poruszając następujące zagadnienia:

 • Korzyści z AEO jako warunek konieczny utrzymania dotychczasowych procedur uproszczonych (import i eksport - odprawa celna w miejscu (w fabryce ) bez konieczności każdorazowego przedstawiania towaru służbom celnym, mniejsza liczba kontroli celnych, odroczenie VAT w imporcie – rozliczanie w deklaracji, obniżony poziom zabezpieczenia generalnego należności celnych bądź nawet jego całkowity brak, większa wiarygodność firmy dla partnerów handlowych)
 • Objęcie monitorowaniem przez Izbę Administracji Skarbowej – wyjaśnienie na czym to polega, m.in.:
  • Obowiązek informowania o okolicznościach i zdarzeniach zaistniałych po wydaniu decyzji i mogących wpływać na jej dalsze obowiązywanie - przykłady. Przedsiębiorca może również zaproponować dodatkowe obszary ryzyka które powinny wg niego zostać objęte monitorowaniem - przykłady.
  • Co jest monitorowane- określone ryzyka oraz ich możliwe następstwa fiskalne i niefiskalne są co roku analizowane i oceniane. Określany jest poziom danego ryzyka w skali 1-5 oraz jego następstwa w skali 1-5. Wyniki nakładane są na mapę ryzyka, otrzymujemy poziom ryzyka. Na jego podstawie wydawana jest decyzja o utrzymaniu bądź cofnięciu statusu AEO.
  • Monitorowane obszary – ryzyka w firmie:
   1. ryzyko związane z poważnym naruszeniem przepisów celnych i podatkowych
   2. ryzyko związane z niskim poziomem kontroli operacji i przepływu towarów – kontrola systemu zarządzania ewidencją handlową i transportową w celu umożliwienia przeprowadzania właściwych kontroli celnych
   3. ryzyko związane z wypłacalnością i wypełnieniem zobowiązań finansowych i fiskalnych
   4. ryzyko braku kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
   5. ryzyko braku odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw odnoszących się w szczególności do:
    • Integralności fizycznej i kontroli dostępu
    • Procesów logistycznych
    • Personelu
    • Partnerów handlowych
 • Omówienie wypełnienia wniosku o AEO jak również kwestionariusza samooceny firmy.

Procedura ubiegania się o status AEO


Status upoważnionego przedsiębiorcy udzielany jest na wniosek, który składany jest do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

I. wymogi formalne (wniosek zał., nr 6 do PRD, numer EORI – art. 9 UKC, dokumenty zawierające ogólne informacje o wnioskodawcy zawarte w sekcji 0 kwestionariusza samooceny, oświadczenie o prawdziwości danych – na końcu kwestionariusza, oświadczenie woli o wyrażeniu zgody lub jej braku na umieszczenie danych z pozwolenia AEO w wykazie upoważnionych przedsiębiorców, oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania, zaświadczenia o niekaralności - opcjonalnie), kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy, przyjęcie wniosku.

II. Przeprowadzenie postępowania audytowego przez organ celny, celem sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki i kryteria niezbędne do uzyskania pozwolenia AEO.


Dokumentacja AEO

Procedury AEO w obszarze IT

 1. Polityka bezpieczeństwa informatycznego, zabezpieczenia przed celowym uszkodzeniem lub utratą ważnych informacji
  1. Instrukcja użytkowania i zarządzania systemami informatycznymi>
 2. Procedura tworzenia kopii zapasowych, przeglądu systemu i wykonywania kopii zapasowych oraz weryfikacji poprawności wykonania kopii zapasowych poprzez testowe odtwarzanie
 3. Procedura zakładania , usuwania nowego użytkownika oraz nadawania , modyfikowania , odbierania uprawnień dostępu do systemów informatycznych
  Zał. nr 1 Wniosek o nadanie , modyfikację , odebranie uprawnień do systemów informatycznych
  Zał. nr 2 Rejestr użytkowników i uprawnień w systemach informatycznych
 4. Procedura korzystania z komputerów i urządzeń przenośnych
  Zał. nr 3 Ewidencja użytkowania komputerów i urządzeń przenośnych
 5. Procedura działania w przypadku awarii systemu informatycznego
 6. Procedura działania na wypadek zdarzeń losowych skutkujących zaprzestaniem funkcjonowania systemów informatycznych

Audit zerowy AEO


Pytania dot. AEO i WSK- porady prawne AEO i WSK

Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące AEO i WSK, w tym dla agencji celnych.

 • import towarów i system zwolnień z należności + wymagane odrębne pozwolenia, aby takie zwolnienie móc zastosować
 • pozwolenia generalne a indywidulne, różnice i wykaz towarów, przypadków, kiedy jakie pozwolenie jest wymagane, uznawane przez Urząd Celny
 • stosowanie kodu dotykowego w zgłoszeniach Y901
 • retrospektywne uzyskiwanie pozwolenia na procedurę end use
 • certyfikat importowy – zastosowanie, kiedy, co i jak
 • certyfikacja CE w przypadku, kiedy towar jest strategicznym czy dyrektywy ogólnego podejścia mają tutaj zastosowanie czy jedno wyklucza drugie
 • poświadczone oświadczenie końcowe - kiedy, co i jak
 • użytkownik końcowy
 • odrębne pozwolenia w procedurze wywozu, importu – wykaz towaru itp.

Korzyści z wdrażania AEO

 • świadectwo udzielone przez jedno państwo członkowskie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich oraz w krajach, z którymi podpisano porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO (Japonia, Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwajcaria, Andora, Chiny).
 • certyfikat wydawany jest bezpłatnie i bezterminowo
 • ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy ( nie można cedować uprawnień),
 • rozpoznawalne logo AEO – posiadacz zezwolenia ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy. Logo może być umieszczane w pomieszczeniach, na dokumentach i innych przedmiotach związanych z działalnością upoważnionego przedsiębiorcy.
 • Korzystanie z logo jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania zgody żadnej instytucji.

FAQ

Co to jest certyfikat AEO?

Certyfikat AEO jest to pozwolenie wydane przez właściwy ze względu na siedzibę podmiotu gospodarczego organ celny. Certyfikat ten obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej i przez wszystkie organy celne państw jest honorowany.

Czego dotyczy certyfikat AEO?

Pozwolenie AEO wydawane jest po sprawdzeniu przez audytorów z Izby Administracji Skarbowej (IAS) właściwej ze względu na siedzibę wnioskującego obszarów z następujących zakresów:

 • przestrzegania przepisów celnych i podatkowych przez przedsiębiorstwo a także członków Zarządu
 • przestrzegania bezpieczeństwa informatycznego
 • właściwej ścieżki audytu dotyczącej całego procesu produkcyjno-logistyczno-księgowego stosowanego w przedsiębiorstwie
 • obszaru wypłacalności finansowej przedsiębiorstwa
 • przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązującego w przedsiębiorstwie w tym m.in. polityki zatrudnienia, bezpieczeństwa posesji na której znajduje się przedsiębiorstwo czy bezpieczeństwa przewożonych/pakowanych/ładowanych/produkowanych towarów.

Jak wdrożyć AEO?

Należy wypełnić kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy, opracować i wdrożyć procedury w zakresie dotyczącym danego pozwolenia AEOC (customs - celne) lub AEOS (safety - bezpieczeństwo) albo AEOF (full = AEOC + AEOS . Następnie drogą elektroniczną złożyć wniosek o pozwolenie AEO do odpowiedniej Izby Administracji Skarbowej.

Ile kosztuje certyfikacja AEO?

Pozwolenie wydawane przez IAS jest bezpłatne i jest bezterminowe. W okresach rocznych od dnia wydania pozwolenia audytorzy z IAS monitorują przestrzeganie warunków i kryteriów do spełnienia odpowiedniego pozwolenia AEO.

Pytanie: Czy w miejscu, gdzie planują (klient) otworzyć skład celny może być prowadzona jeszcze inna działalność, czy tylko i wyłącznie skład.

Odpowiedź: Na terenie składu celnego nie może być prowadzona inna działalność niż z treści zatwierdzonego przez organ celny regulaminu składu celnego. Zatem jeżeli organ celny wyrazi zgodę to może. Ja osobiście nie wyraziłbym takiej zgody.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com