Szkolenie AEO


Pakuła Consulting przygotowuje świadectwo AEO (certyfikat AEO) oraz prowadzi wdrożenia AEO i szkolenia AEO. Przygotowujemy wnioski do organów celnych o wydanie świadectwa AEO. Wykonujemy audyt zerowy AEO, piszemy procedury AEO. Odpowiadamy na wszystkie pytania AEO, udzielamy porad prawnych AEO. Kontaktujemy się w imieniu klienta z organem celnym.


Upoważniony przedsiębiorca AEO to przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii, posiadający jedno z pozwoleń AEO, o którym mowa w art. 38 UKC i spełniający kryteria określone w art. 39 lit. a –e UKC oraz art. 24 – 28 RW.

Pozwolenie AEOC (Customs Simplifications) – Uproszczenia Celne – art. 39 a,b,c,d UKC dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych.

Pozwolenie AEOS (Security and Safety) – Bezpieczeństwo i Ochrona – art. 39 a,b,c,e UKC dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty. Można posiadać oba rodzaje pozwoleń AEOC/AEOS. Wtedy organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie tzw.

Pozwolenie AEOF (Full) – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony


Prowadzimy szkolenia AEO indywidualnie oraz otwarte, poruszając następujące zagadnienia:

 • Korzyści z AEO jako warunek konieczny utrzymania dotychczasowych procedur uproszczonych (import i eksport - odprawa celna w miejscu (w fabryce ) bez konieczności każdorazowego przedstawiania towaru służbom celnym, mniejsza liczba kontroli celnych, odroczenie VAT w imporcie – rozliczanie w deklaracji, obniżony poziom zabezpieczenia generalnego należności celnych bądź nawet jego całkowity brak, większa wiarygodność firmy dla partnerów handlowych)
 • Objęcie monitorowaniem przez Izbę Administracji Skarbowej – wyjaśnienie na czym to polega, m.in.:
  • Obowiązek informowania o okolicznościach i zdarzeniach zaistniałych po wydaniu decyzji i mogących wpływać na jej dalsze obowiązywanie - przykłady. Przedsiębiorca może również zaproponować dodatkowe obszary ryzyka które powinny wg niego zostać objęte monitorowaniem - przykłady.
  • Co jest monitorowane- określone ryzyka oraz ich możliwe następstwa fiskalne i niefiskalne są co roku analizowane i oceniane. Określany jest poziom danego ryzyka w skali 1-5 oraz jego następstwa w skali 1-5. Wyniki nakładane są na mapę ryzyka, otrzymujemy poziom ryzyka. Na jego podstawie wydawana jest decyzja o utrzymaniu bądź cofnięciu statusu AEO.
  • Monitorowane obszary – ryzyka w firmie:
   1. ryzyko związane z poważnym naruszeniem przepisów celnych i podatkowych
   2. ryzyko związane z niskim poziomem kontroli operacji i przepływu towarów – kontrola systemu zarządzania ewidencją handlową i transportową w celu umożliwienia przeprowadzania właściwych kontroli celnych
   3. ryzyko związane z wypłacalnością i wypełnieniem zobowiązań finansowych i fiskalnych
   4. ryzyko braku kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
   5. ryzyko braku odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony międzynarodowego łańcucha dostaw odnoszących się w szczególności do:
    • Integralności fizycznej i kontroli dostępu
    • Procesów logistycznych
    • Personelu
    • Partnerów handlowych
 • Omówienie wypełnienia wniosku o AEO jak również kwestionariusza samooceny firmy.

Procedura ubiegania się o status AEO


Status upoważnionego przedsiębiorcy udzielany jest na wniosek, który składany jest do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej właściwej ze względu na siedzibę wnioskodawcy.

I. wymogi formalne (wniosek zał., nr 6 do PRD, numer EORI – art. 9 UKC, dokumenty zawierające ogólne informacje o wnioskodawcy zawarte w sekcji 0 kwestionariusza samooceny, oświadczenie o prawdziwości danych – na końcu kwestionariusza, oświadczenie woli o wyrażeniu zgody lub jej braku na umieszczenie danych z pozwolenia AEO w wykazie upoważnionych przedsiębiorców, oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w programie dotyczącym wzajemnego uznawania, zaświadczenia o niekaralności - opcjonalnie), kwestionariusz samooceny przedsiębiorcy, przyjęcie wniosku.

II. Przeprowadzenie postępowania audytowego przez organ celny, celem sprawdzenia, czy wnioskodawca spełnia warunki i kryteria niezbędne do uzyskania pozwolenia AEO.


Audit zerowy AEO


Pytania dot. AEO - porady prawne AEO

Odpowiadamy na wszystkie pytania dotyczące AEO.

Pytanie: Czy w miejscu, gdzie planują (klient) otworzyć skład celny może być prowadzona jeszcze inna działalność, czy tylko i wyłącznie skład.

Odpowiedź: Na terenie składu celnego nie może być prowadzona inna działalność niż z treści zatwierdzonego przez organ celny regulaminu składu celnego. Zatem jeżeli organ celny wyrazi zgodę to może. Ja osobiście nie wyraziłbym takiej zgody.


Korzyści z wdrażania AEO

 • świadectwo udzielone przez jedno państwo członkowskie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich oraz w krajach, z którymi podpisano porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO (Japonia, Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwajcaria, Andora, Chiny).
 • certyfikat wydawany jest bezpłatnie i bezterminowo
 • ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy ( nie można cedować uprawnień),
 • rozpoznawalne logo AEO – posiadacz zezwolenia ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy. Logo może być umieszczane w pomieszczeniach, na dokumentach i innych przedmiotach związanych z działalnością upoważnionego przedsiębiorcy.
 • Korzystanie z logo jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania zgody żadnej instytucji.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2019 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.