Norma PN EN ISO IEC 17025:2018

ISO 17025

Certyfikat ISO 17025:2018

Wdrażanie ISO 17025:2018

Szkolenia ISO 17025:2018

Aktualizacja ISO 17025


ISO 17025:2018

ISO 17025:2018 to standard przygotowania laboratorium badawczego lub wzorcującego do akredytacji PCA. W swoim najnowszym wydaniu dokumentacji ISO 17025 zintegrował się w z ISO 9001:2015, np. w zakresie postrzegania kontekstu czy stron zainteresowanych.


Certyfikat ISO 17025:2018

Przygotowujemy certyfikat ISO 17025:2018 do akredytacji laboratorium. Mamy największe doświadczenie w Polsce. Wiemy jak uzyskać certyfikat ISO 17025:2018? Wykonujemy aktualizację dokumentacji ISO 17025:2005 do wymogów ISO 17025:2018. Zrealizowaliśmy ponad 100 wdrożeń ISO 17025, szkoleń ISO 17025 i aktualizacji. Naszym klientom zapewniamy wsparcie i dokładne wytłumaczenie zmian w treści normy ISO 17025:2018 pdf.

Wykonujemy audyt zerowy ISO 17025 z zakresu wymagań normy ISO 17025:2018 oraz dokumentów akredytacji laboratorium DAB-07/DAP-04, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08. Przygotowujemy kompletną dokumentację ISO 17025:2018. Prowadzimy kompleksowo cały proces, łącznie ze szkoleniami dla personelu.


Wdrażanie ISO 17025

Specjalizujemy się we wdrażaniu ISO 17025 w trudnych laboratoriach, w tym prowadzonych przez ośrodki naukowo-badawcze PAN, UW, UZ, PG i inne. Wdrażanie ISO 17025:2018 realizujemy pod klucz. Prowadzimy szkolenia ISO 17025:2018, w tym szkolenie dla audytorów wewnętrznych ISO 17025 oraz szkolenie pełnomocnika ISO 17025. Nasi pracownicy są doświadczonymi audytorami technicznym PCA, wieloletnimi pracownikami Urzędu Miar, specjalistami w zakresie metrologii.

Wdrożenie ISO 17025 obejmuje:

 • wykonanie auditu zerowego pod kątem wymagań PCA i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • opracowanie całości dokumentacji ISO 17025:2018, tym polityki jakości, celów, dostosowania działań w odniesieniu do bezstronności i poufności w działalności laboratorium
 • określenia struktury organizacji, działań dotyczących ryzyka i szans, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami
 • określenia polityki dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, w tym przy wykorzystaniu PT/ILC
 • wykonanie szkoleń z ISO 17025:2018, w tym w zakresie podstawowych wymagań normy ISO 17025; wymagań akredytacyjnych stawianych laboratoriom wynikających z dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji: DAB-07, DAP-04, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08 oraz audytorów wewnętrznych wg normy ISO 17025:2018
 • nielimitowany zakres dodatkowych konsultacji telefonicznych oraz poprzez e-mail
 • weryfikacja wniosku o akredytację laboratorium PCA
 • wsparcie w procesie akredytacji PCA (online - PCA nie pozwala na obecność konsultanta podczas auditu)

Służymy swoją wiedzą i pomocą potrzebną podczas wdrożenia systemu ISO 17025 w Państwa laboratoriach. Doradzimy przy wyborze organizatora badań biegłości lub w poszukiwaniu laboratoriów akredytowanych do porównań międzylaboratoryjnych.


Szkolenie ISO 17025

Pakuła Consulting prowadzi szkolenia ISO 17025:2018. Dotychczas przeszkoliliśmy ponad 1000 osób. Posiadamy liczne referencje oraz najlepszą opinię na rynku:

 • Szkolenie ISO 17025:2018 – praktyczne zmiany w dokumentacji
 • Szkolenie z podstaw ISO 17025:2018. Wymagania akredytacji PCA
 • Szkolenie Audytora Wewnętrznego ISO 17025:2018
 • Szkolenie Pełnomocnika ds. ISO 17025 oraz Kierownika Laboratorium
 • Szkolenie ze spójności pomiarowej, wykorzystania materiałów odniesienia, certyfikowanych materiałów odniesienia oraz informacji zawartych w świadectwach wzorcowania i zapewnienia nadzorowania wyposażenia pomiarowego
 • Szkolenie dla Najwyższego Kierownictwa z zakresu ISO 17025

Tematyka typowego szkolenia ISO 17025 obejmuje m.in.

 • Struktura oraz terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.
 • Zapewnienie bezstronności i poufności. Powiązanie pomiędzy normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 a normą PN-EN ISO 9001:2015-10.
 • Wymagania dotyczące struktury - wymagania ogólne oraz wymagania techniczne w laboratorium badawczym.
 • Wymagania dotyczące zasobów – personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie i spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz.
 • Wymagania dotyczące procesu, przegląd zapytań, ofert i umów, wybór i walidacja metod badawczych, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją.
 • PT/ILC, DA-05, Walidacja metod badawczych, szacowanie niepewności.
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania: Opcja A, Opcja B.
 • Analiza ryzyka i możliwości w systemie zarządzania jakością.
 • Wymagania akredytacyjne DA-01, DAB-07. Spójność pomiarowa DA-06
 • Audyt wew. w laboratorium badawczym / laboratorium wzorcującym.
 • Przygotowanie laboratoriów do akredytacji PCA, harmonogram wdrożenia laboratoriów do akredytacji PCA.


Aktualizacja ISO 17025

Wykonujemy aktualizację dokumentacji ISO 17025 do wymogów ISO 17025:2018, razem z wymaganymi szkoleniami: norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – Wymagania

 • Struktura oraz terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – zmiany w stosunku do wymagań ISO/IEC 17025:2005
 • Zapewnienie bezstronności i poufności
 • Wymagania dotyczące struktury - wymagania ogólne oraz wymagania techniczne w laboratorium badawczym
 • Wymagania dotyczące zasobów – personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie i spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz
 • Wymagania dotyczące procesu – przegląd zapytań, ofert i umów, wybór i walidacja metod badawczych, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania: Opcja A, Opcja B
 • Analiza ryzyka i możliwości w systemie zarządzania jakością
 • Zajęcia praktyczne i sprawdzian wiedzy

Jak uzyskać akredytację ISO 17025 w PCA

Laboratorium ubiegające się o akredytację powinno mieć określony status prawny i organizacyjny gwarantujący bezstronność, niezależność i rzetelność. PCA nie udziela akredytacji na badania, wykonywane przy użyciu wyposażenia pomiarowo- badawczego i/lub pomieszczeń laboratoryjnych nie będących własnością laboratorium, wykorzystywanych w sposób uniemożliwiający wykazanie bezstronności i niezależności, zapewnienia poufności informacji i praw własności klienta oraz kompetencji w obszarze działań technicznych, np. na zasadzie umowy na dorywcze wykorzystanie. Dok DAB-07 z dnia 16.10.2013 r.

Służymy swoją wiedzą i pomocą potrzebną podczas wdrożenia systemu ISO 17025 w Państwa laboratoriach. Doradzimy przy wyborze organizatora badań biegłości lub w poszukiwaniu laboratoriów akredytowanych do porównań międzylaboratoryjnych. Posiadamy akredytację usług doradczych LAWP oraz PARP w CSR. Zostaliśmy 2 razy wyróżnieni tytułem Konsultanta Roku.

Wdrożenie ISO 17025 obejmuje:

 • wykonanie auditu zerowego pod kątem wymagań PCA i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • opracowanie całości dokumentacji ISO 17025:2018, tym polityki jakości, celów, dostosowania działań w odniesieniu do bezstronności i poufności w działalności laboratorium
 • określenia struktury organizacji, działań dotyczących ryzyka i szans, usług zewnętrznych i dostaw, podejmowania decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami
 • określenia polityki dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, w tym przy wykorzystaniu PT/ILC
 • wykonanie szkoleń z ISO 17025:2018, w tym w zakresie podstawowych wymagań normy ISO 17025; wymagań akredytacyjnych stawianych laboratoriom wynikających z dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji: DAB-07, DAP-04, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08 oraz audytorów wewnętrznych wg normy ISO 17025:2018
 • nielimitowany zakres dodatkowych konsultacji telefonicznych oraz poprzez e-mail
 • weryfikacja wniosku o akredytację laboratorium PCA
 • wsparcie w procesie akredytacji PCA (online - PCA nie pozwala na obecność konsultanta podczas auditu)

ISO 17025 wymagania dla laboratoriów akredytowanych przez PCA:

 1. Podstawowe informacje o podmiocie (NIP, KRS, REGON)
 2. Określić obszar działania laboratorium
 3. Określić strukturę organizacyjną, opisać działania gwarantujące bezstronność i poufność
 4. Ustalić kierownictwo laboratorium ponoszące pełną odpowiedzialność
 5. Posiadać odpowiednie zabezpieczenie (ubezpieczenie lub rezerwy) pozwalające na ponoszenie odpowiedzialności
 6. Zdefiniować zakres laboratorium w obszarze, którym spełnione są wymagania normy
 7. Zapewnić kompetentny, bezstronny, wewnętrzny i zewnętrzny personel z określonymi odpowiedzialnościami
 8. Udokumentować wymagania dla pomieszczeń i środowiska warunkujących prowadzenie laboratorium
 9. Ustanowić proces zarządzania wyposażeniem obejmujący działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie laboratorium
 10. Zagwarantować, że zewnętrzne usługi i dostawy spełniają określone wymagania
 11. Ustanowić i utrzymywać spójność pomiarową wyników pomiarów wykonywanych w laboratorium
 12. Określić wymagania dla procesów: przegląd zapytań, ofert i umów; wybór, weryfikację i walidację metod; pobieranie próbek; postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań; zapisy techniczne; obliczanie niepewności pomiaru; potwierdzenie przydatności wyników; przedstawianie wyników; skargi; praca niezgodna z wymaganiami oraz nadzór nad danymi – zarządzanie informacją

Wymagania prawne w zakresie legalizacji i wzorcowania przyrządów pomiarowych

ISO w laboratorium medycznym - akredytacja wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018

Walidacja metod badawczych akredytowanego laboratorium wg ISO 17025:2018

Zmiany w dokumentacji ISO 17025:2018

Szacowanie niepewności pomiarowych


Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ISO 17025

 


Certyfikacja ISO 17025 GDDKIA

Kompetencje wykładowcy były adekwatne do stawianych wymagań, a jego postawa charakteryzowana się profesjonalizmem i zaangażowaniem. W związku z powyższym nie znajdujemy zastrzeżeń do profesjonalizmu firmy Pakuła Consulting i rekomendujemy świadczone usługi w zakresie jak wyżej.

Referencje ISO 17025 Mueller

Szkolenia i warsztaty przebiegały sprawnie, w miłej atmosferze oraz na wysokim poziomie merytorycznym. Konsultant firmy Pakuła Consulting okazał się być metrologiem z dużym doświadczaniem w zakresie prowadzenia audytów ISO 17025, zgodnych z wymaganiami PCA. Doceniamy przekazaną wiedzę oraz profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Dlatego udzielmy referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie prowadzenia szkolenia z wymogów PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w laboratorium.

Wdrożenie ISO 17025 Polska Akademia Nauk

Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii NanoFun w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk udziela rekomendacji firmie Pakuła Consulting z Łodzi w zakresie konsultacji, szkoleń oraz opracowania dokumentacji, na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 . Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń oraz w wymaganym terminie. Potwierdzamy kompetencje firmy Pakuła Consulting oraz znajomość specyfiki prowadzenia wdrożenia ISO 17025 w ośrodku naukowo-badawczym.

Belma Szkolenie ISO 17025

Rekomenduję firmę Pakuła Consulting, jako solidną, w pełni przygotowaną do prowadzenia szkolenia z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 10012:2004, DA-06, ILAC-G24. Potwierdzamy, że szkolenie było prowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, w sposób zrozumiały i bardzo konkretny. Życzylibyśmy sobie, aby zawsze wszystkie szkolenia były przygotowywane i prowadzone w taki sposób, zwłaszcza w trudnej tematyce.


FAQ

Co to jest certyfikat akredytacji ISO 17025?

Certyfikat akredytacji ISO 17025 jest uznaniem kompetencji laboratorium w ramach prowadzonej działalności laboratoryjnej. Akredytacja uzyskiwana w PCA potwierdza wiarygodność prowadzonych badań/wzorcowań i uzyskiwanych przez laboratorium wyników.

Czego dotyczy certyfikat akredytacji ISO 17025?

Certyfikat akredytacji potwierdza, że w laboratorium wdrożyło, utrzymuje i stale doskonali system zarządzania zgodny z wymaganiami normy ISO 17025 w deklarowanym zakresie działalności laboratoryjnej, a wyniki w nim otrzymywane są miarodajne i wiarygodne.

Jak wdrożyć ISO 17025?

Wdrożenie systemu zarządzania w laboratorium powinno postępować etapami:

 • Etap 1 Podjęcie decyzji o rodzaju prowadzonej działalności, laboratorium badawcze/wzorcujące
 • Etap 2 Zapoznanie się z wymaganiami zawartymi w normie odniesienia ISO 17025 oraz dokumentami PCA w odniesieniu do rodzaju działalności laboratorium
 • Etap 3 Wdrożenie wymagań zawartych w powyższych dokumentach tworząc udokumentowany system zarządzania
 • Etap 4 Zebranie dowodów na prowadzoną działalność laboratoryjną
 • Etap 5 Dokonanie opłaty wstępnej i złożenie wniosku do PCA
 • Etap 6 Oczekiwanie na przeprowadzenie procesu akredytacji.

Ile kosztuje uzyskanie certyfikatu akredytacji ISO 17025?

Na koszt uzyskania akredytacji będzie składać się: koszt wdrożenia systemu zarządzania w laboratorium, koszty związane z walidacją metod, oceną niepewności pomiaru, koszty związane z udziałem w badaniach biegłości/porównaniach międzylaboratoryjnych (PT/ILC), koszt nadzorowania wyposażenia pomiarowego (wzorcowania) oraz koszty auditu akredytacyjnego opisane w dokumencie PCA DA-04. Należy liczy się z kosztami od kilku do kilkunastu tysięcy.

iso 17025, pn en iso iec , laboratoriów badawczych i wzorcujących, normy iso iec 17025, systemu zarządzania jakością, systemu zarządzania, zarządzania jakością, dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych, wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów, ogólne wymagania dotyczące kompetencji, norma iso iec 17025, iso iec 17025 2017, normy iso 17025, polskie centrum akredytacji, wymagań normy, wymagania normy iso, system zarządzania, iso, badań lub wzorcowań, iso 9001, laboratoriach badawczych, badań i wzorcowań, obiektami do badań, norma pn, wyników badań, pobierania próbek, wdrożyć system, laboratorium, systemów zarządzania, systemów zarządzania, akredytacji, wymagań, badań, jakości, wdrożenie, 17025, wyników, wzorcowań, laboratoriach, badania, zakresie, norm, metod, organizacji, działania, wdrożenia, działalności, 17025:2018, wymaganiami, pomiarów, pca, laboratoria, wzorcowania, potwierdzenie, certyfikat iso 17025, norma iso 17025, szkolenie iso 17025, wdrażanie iso 17025,

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com