Szkolenie ISO 17025

Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny szkoleń ISO 17025. Zapewniamy przydatne materiały szkoleniowe ISO 17025 a uczestnikom szkoleń wystawiamy uznawane certyfikaty ISO 17025. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu ISO 17025, w tym przekazujemy praktyczne porady dotyczące procesu akredytacji PCA. Szkolenia ISO 17025 prowadzą audytorzy ISO 17025, wykonujący audyty techniczne dla PCA oraz Urzędu Miar. Specjaliści w zakresie metrologii, specjaliści w zakresie przygotowania do akredytacji laboratorium PCA na zgodności z ISO 17025.


Szkolenie z wymagań nowej normy ISO 17025:2018

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie do szkolenia
 • Terminy i definicje
 • Układ znowelizowanej normy
 • Wymagania ogólne znowelizowanej normy: bezstronność, poufność
 • Wymagania dotyczące zasobów:
  • personel
  • warunki lokalowe i środowiskowe
  • wyposażenie
  • spójność metrologiczna
  • dostarczane z zewnątrz produkty i usługi
 • Wymagania dotyczące procesów:
  • przegląd wniosków, ofert i umów
  • wybór, weryfikacja i walidacja metod
  • postępowanie z obiektami do badań i wzorcowań
  • zapisy techniczne
  • szacownie niepewności pomiarów
  • zapewnienie jakości wyników
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania: Opcja A, Opcja B
 • Podsumowanie szkolenia, pytania uczestników

Nowa norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – omówienie istotnych zmian w dokumentacji laboratorium

 • Struktura oraz terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 – zmiany w stosunku do wymagań ISO/IEC 17025:2005
 • Zapewnienie bezstronności i poufności
 • Wymagania dotyczące struktury - wymagania ogólne oraz wymagania techniczne w laboratorium
 • Wymagania dotyczące zasobów – personel, pomieszczenia i warunki środowiskowe, wyposażenie i spójność pomiarowa, wyroby i usługi dostarczane z zewnątrz
 • Wymagania dotyczące procesu – przegląd zapytań, ofert i umów, wybór i walidacja metod badawczych, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań, zapisy techniczne, ocena niepewności pomiaru, potwierdzenie ważności wyników, raportowanie wyników, skargi, prace niezgodne z wymaganiami, nadzorowanie danych i zarządzanie informacją
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania: Opcja A, Opcja B
 • Zajęcia praktyczne

Szkolenie podstawy systemu zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wymagania akredytacji PCA.

 • Struktura, terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Wymagania ogólne i techniczne
 • Organizacja laboratorium – struktura, infrastruktura, zasoby ludzkie oraz zadania laboratorium
 • Podejście procesowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (Opcja A i Opcja B)
 • Zasady dokumentowania systemu zarządzania
 • Wymagania PCA Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie akredytacji laboratoriów
 • Etapy przygotowania laboratorium do akredytacji, wypełnianie wniosku o akredytację
 • Cel audytów wewnętrznych i zasady auditowania
 • Rola i zadania pełnomocnika ds. jakości oraz kierownictwa laboratorium

Szkolenie auditor wewnętrzny ISO 17025:2018 w laboratorium badawczym/wzorcującym

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Podstawowe wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące auditu wewnętrznego w laboratorium
 • Terminy i definicje związane z auditem w systemie zarządzania laboratorium
 • Wybrane zagadnienia z zakresu wymagań technicznych wg PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Auditor – wymagania, kompetencje
 • Auditowanie systemu zarządzania w laboratorium : przygotowanie do auditu – procedura, program, kryteria, plan auditu
 • Realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania audytowe, zapisy z auditów
 • Komunikacja i możliwy konflikt
 • Przedstawianie wyników z auditu – niezgodności i spostrzeżenia, raport z auditu
 • Działania poauditowe – korekcja, działania korygujące, doskonalenie
 • Praktyczne przykłady i ćwiczenia

Szkolenie - praktyka obliczania niepewności pomiaru w laboratorium działającym zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Zakres szkolenia – do ustalenia. Przykładowa część opracowywanych dokumetów zawiera:

 • Podstawowe pojęcia związane z pomiarem
 • Zasady wyrażania niepewności pomiaru
 • Wyznaczanie niepewności standardowej Typu A
 • Wyznaczanie niepewności standardowej Typu B
 • Źródła niepewności
 • Przykłady szacowania niepewności pomiarów
 • Opracowanie instrukcji szacowania niepewności

Zapewnienie jakości badań oraz nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 17025:2018 oraz dokumentu DA-05

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Wymagania normy ISO/IEC 17025:2018 dotyczące zapewnienia jakości badań oraz nadzorowania wyposażenia pomiarowego
 • PT/ILC – definicje, planowanie uczestnictwa
 • Wymagania dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
 • Korzyści z uczestnictwa w PT/ILC
 • Działania podejmowane w przypadku niezadowalających wyników
 • Zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego – procedura, harmonogram wzorcowań
 • Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępu czasu pomiędzy wzorcowaniami

Spójność pomiarowa – szkolenie z wykorzystania materiałów odniesienia, certyfikowanych materiałów odniesienia oraz informacji zawartych w świadectwach wzorcowania

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Spójność pomiarowa – definicje
 • Potwierdzenie spójności pomiarowej – powiązanie z wzorcami państwowymi
 • Materiały odniesienia RM/CRM ich rola w laboratorium i zasady ich użytkowania
 • Interpretacja oraz wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania oraz świadectwach materiałów odniesienia.
 • Wymagania dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej

Szkolenie dla Pełnomocnika ds. ISO 17025 / Kierownika laboratorium

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy ISO/IEC 17025:2018 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych
 • zarządzanie jakością w laboratorium, uprawnienia i odpowiedzialności
 • zasady dokumentowania systemu zarządzania
 • cle jakości, programy oraz polityka jakości
 • przegląd zarządzania
 • doskonalenie systemu zarządzania
 • postępowanie ze skargami i niezgodnościami
 • zarządzanie audytami wewnętrznymi
 • podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

Szkolenie Najwyższego Kierownictwa ISO 17025

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy ISO 17025:2018 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych,
 • zadania Najwyższego Kierownictwa w Organizacji, w której działają laboratoria spełniające wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018
 • zarządzanie organizacją, uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania laboratorium, w tym zakupów oraz ochrony informacji
 • zarządzanie kwalifikacjami personelu, kompetencje i szkolenia
 • zasady dokumentowania systemu zarządzania w laboratorium
 • cle jakości, programy oraz polityka jakości laboratorium
 • przegląd zarządzania zgodny z ISO 17025:2018
 • ocena skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych, korygujących
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

Szkolenie podstawy systemu zarządzania w laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Wymagania akredytacji PCA.

 • Struktura, terminy i definicje normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Wymagania ogólne i techniczne
 • Organizacja laboratorium – struktura, infrastruktura, zasoby ludzkie oraz zadania laboratorium
 • Podejście procesowe
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Wymagania dotyczące systemu zarządzania (Opcja A i Opcja B)
 • Zasady dokumentowania systemu zarządzania
 • Wymagania PCA Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie akredytacji laboratoriów
 • Etapy przygotowania laboratorium do akredytacji, wypełnianie wniosku o akredytację
 • Cel audytów wewnętrznych i zasady auditowania
 • Rola i zadania pełnomocnika ds. jakości oraz kierownictwa laboratorium

Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy

Czas każdego szkolenia to 7 godzin. Szkolenie możemy przeprowadzić u siebie w biurze jak i u Państwa. Zapewnimy bardzo przydatne materiały szkoleniowe, a po szkoleniu wystawimy stosowane certyfikaty.

 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia ISO 17025

 


Szkolenie ISO 17025 Belma

Dziękujemy za przekazane podczas szkolenia wiadomości oraz duże zaangażowanie. Dotychczasowa współpraca potwierdza rzetelność i profesjonalne podejście firmy Pakuła Consulting.

 

Pani Ewa Łuczak, Referent ds. Kontroli Jakości.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2023 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com