Audit wewnętrzny ZKP

Rodzaje audytów

 • Audyt Wewnętrzny ZKP Zakładowa kontrola produkcji, nazywany także audytem pierwszej strony , przeprowadzany przez przedsiębiorstwo dla samooceny swojego systemu, wyrobu bądź procesu.
 • Audyt klientowski ZKP , nazywany audytem zewnętrznym ZKP lub audytem drugiej strony, przeprowadzany przez przedsiębiorstwo u swojego dostawcy, podwykonawcy czy kooperanta , w celu oceny jego zdolności jakościowych.
 • Audyt certyfikujący ZKP, nazywany audytem trzeciej strony, przeprowadzany przez niezależną w stosunku do audytowanego jednostkę notyfikowaną. Uzyskana w ten sposób ocena jest z reguły podstawą do certyfikacji ZKP systemu zarządzania produkcji materiałów budowlanych w przedsiębiorstwie.

Odpowiedzialność audytora wewnętrznego Zakładowej Kontroli Produkcji ZKP

 • Spełnienie wymagań związanych z audytem ZKP
 • Planowanie oraz sprawne i skuteczne wykonywanie powierzonych zdań,
 • Dokumentowanie spostrzeżeń,
 • Przedstawienie wyników audytów Zakładowej Kontroli Produkcji,
 • Ochronę i zachowanie dokumentów dotyczących audytu,
 • Przedstawienie raportów z audyt. Audytor nie może wyciągać żadnych uogólnionych wniosków na podstawie pojedynczych przypadków, wnosić żadnych dodatkowych osobistych lub domniemanych wymagań,

W przypadku wątpliwych poszerzenie próby wyrywkowej poprzez dodatkowe badanie tego samego elementu jakości.


Narzędzia audytora wewnętrznego ZKP

 • Norma zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2015, w tym terminologia
 • Wymagania Zakładowej kontrola produkcji ZKP wg PN-EN
 • Inne normy przedmiotowe związane oraz standardy
 • Księga ZKP - księga jakości
 • Procedury ZKP, instrukcje ZKP i inne dokumenty wewnętrzne firmy,
 • Listy pytań audytowych - kontrolnych,
 • Raporty, protokoły z poprzednich audytów,
 • Protokoły i zapisy działań korygujących
 • Inne zapisy z obszaru audytowego - PN-ISO 19011

Dowody potwierdzające działanie systemu ZKP Zakładowej kontroli produkcji

 • Zapisy dotyczące jakości ZKP,
 • Zapisy dotyczące wyrobów niezgodnych,
 • Oznaczenia wyrobów, dane o statusie wyrobów,
 • Zatwierdzanie i wprowadzanie zmian,
 • Zapisy o szkoleniu ZKP,
 • Pytać o znajomość procedur, instrukcji oraz ich zrozumienie,
 • Notować odpowiedzi, obserwacje, fakty, dowodu udokumentowane, inne

Zapisy wymagane w systemie ZKP

 • Zapisy z planowania produkcji Zakładowej kontroli produkcji
 • Zapisy z projektowania
 • Zapisy ze szkoleń personelu ZKP
 • Zapisy z oceny pracownika
 • Zapisy z weryfikacji i walidacji
 • Zapisy z monitorowania dostaw
 • Zapisy z oceny dostaw i dostawców
 • Zapisy ze sprawdzeń przyrządów kontrolno - pomiarowych
 • Reklamacje od klientów i do dostawców
 • Zapisy w wyrobów / procesów niezgodnych
 • Zapisy działań korygujących i zapobiegawczych
 • Zapisy dotyczące zmian i ich zatwierdzania
 • Zapisy wyników, pomiarów, badań
 • Zapisy z przeglądów okresowych maszyn, urządzeń, budynków i pomieszczeń

Plany jakości w systemie Zakładowej kontroli produkcji ZKP

 • Plany badań materiałów do produkcji wyrobów budowlanych
 • Plan rozmieszczenia maszyn i urządzeń,
 • Plan badań wyrobów gotowych budowlanych Plan kontroli bieżących przyjęcia materiałów do produkcji wyrobów budowlanych
 • Plan monitorowania bieżącego produkcji wyrobów budowlanych
 • Plan kontroli wyposażenia do pomiarów i badań
 • Plan przeglądów i konserwacji wyposażenia produkcyjnego,
 • Plan audytów wewnętrznych
 • Plan szkoleń
 • Inne wymagane przepisami prawa budowlanego

Etap I audytu wewnętrznego ZKP

 • Powody / decyzje
 • Cel, zakres, kryteria,
 • Odpowiedzialność,
 • Auditor wiodący
 • Terminy
 • Zespół auditujący
 • Kontakty z auditowanymi

Etap II auditu wew. ZKP

 • Przegląd dokumentacji,
 • Przygotowanie planu auditu
 • Opracowanie listy pytań auditowych / kontrolnych
 • Przygotowanie dokumentów roboczych /
 • formularze

Etap III auditu wew. ZKP

 • Spotkanie otwierające - przedstawienie celu i zakresu auditu
 • Metodyczne badanie - zbieranie weryfikowanie informacji,
 • Spotkanie zamykające -przedstawienie wyników auditu - wnioski, uwagi, spostrzeżenia, omówienie niezgodności ( jeśli były wykryte podczas auditu )
 • Spotkanie zamykające audit ZKP
 • Omówienie przebiegu auditu ZKP
 • Przedstawienie wniosków z auditu - wyniki auditu,
 • Przedstawienie ustaleń z auditu - niezgodności, spostrzeżenia, zalecenia,
 • Uzgodnienie terminu przedstawienia planu poauditowych działań korygujących

Przydatne adresy internetowe:

https://eur-lex.europa.eu/pl/index.htm - EUR-lex zapewnia bezpośredni dostęp do aktów prawnych UE we wszystkich językach urzędowych UE

https://www.pkn.pl -Polski Komitet Normalizacyjny - PKN

Średnia ocena: 5
Liczba głosów: 1

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.