Wymagania prawne WSK

Wykaz aktualnych przepisów dot. WSK:

 • Dz.U. 2000 nr 119 poz. 1250
 • Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 2017 poz. 1050
 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 • Dz.U. 2016 poz. 1948
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej
 • Art. 55 Ustawy z dnia 16.11.2016 określa zakres zmian wprowadzonych w Ustawie z 29.11.2000.
 • Dz.U. 2016 poz. 1228
 • Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.
 • Art. 7 Ustawy z dnia 22.06.2016 określa zakres zmian wprowadzonych w Ustawie z 29.11.2000.
 • Dz.U. 2012 poz. 707
 • Ustawa z dnia 25 maja 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97
 • Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy .o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Dz.U. 2006 nr 79 poz. 546
 • Ustawa z dnia 10 maja 2006 r. o administrowaniu obrotem usługowym z zagranicą
 • Dz.U. 2004 nr 162 poz. 1695
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
 • Dz.U. 2002 nr 89 poz. 804
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Dz.U. 2002 nr 74 poz. 676
 • Ustawa z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 1929)
 • Dz.U. 2002 nr 41 poz. 365
 • Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 2001 nr 154 poz. 1789
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o obrocie z zagranica towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.
 • Dz.U. 2017 poz. 1156
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie
 • Dz.U. 2017 poz. 1045
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie krajowego zezwolenia generalnego
 • Dz.U. 2017 poz. 365
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie urzędów celno-skarbowych, w których może być dokonywany wywóz, przywóz i tranzyt towarów o znaczeniu strategicznym.
 • Dz.U. 2017 poz. 346
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów.
 • Dz.U. 2014 poz. 885
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru udzielonych zezwoleń indywidualnych i globalnych oraz podmiotów korzystających z zezwoleń generalnych
 • Dz.U. 2014 poz. 623
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji
 • Dz.U. 2014 poz. 602
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2014 poz. 601
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru wniosku o wydanie świadectwa wiarygodności odbiorcy uzbrojenia przekazywanego w ramach zezwoleń generalnych na transfer wewnątrzunijny wydanych przez właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej
 • Dz.U. 2013 poz. 1576
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia
 • Dz.U. 2013 poz. 774
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie wzoru certyfikatu weryfikacji dostawy oraz sposobu ewidencjonowania wydanych certyfikatów
 • Dz.U. 2013 poz. 620
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych
 • Dz.U. 2013 poz. 619
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ewidencji obrotu towarami o znaczeniu strategicznym
 • Dz.U. 2013 poz. 525
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie wykazu jednostek certyfikujących upoważnionych do prowadzenia certyfikacji zgodności i kontroli zgodności funkcjonowania wewnętrznego systemu kontroli
 • Dz.U. 2012 poz. 924
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzorów wniosków oraz zezwoleń na obrót towarami o znaczeniu strategicznym
 • Dz.U. 2012 poz. 923
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie wzoru certyfikatu importowego
 • Dz.U. 2011 nr 33 poz. 163
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru upoważnienia do przeprowadzenia kontroli obrotu towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa
 • Dz.Urz. UE 2009 r. L134/1
 • Rozporządzenie Rady (WE) NR 428/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania
 • Tekst ujednolicony Rozporządzenia 428/2009 - zmiana nr 006.002 z 16.11.2016. Uwzględnia ostatnią zmianę M6 z 15.11.2016 oraz sprostowanie C8 z 31.01.2017
 • Dz.Urz. UE 2005 r. L200/1
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1236/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie handlu niektórymi towarami, które mogłyby być użyte do wykonywania kary śmierci, tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania
 • Tekst ujednolicony Rozporządzenia 1236/2005 - zmiana nr 011.002 z 17.03.2017. Uwzględnia ostatnią zmianę M11 z 23.11.2016 oraz sprostowanie C1 z 16.03.2016
 • Dz.Urz. UE 2012 r. L94/1
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 258/2012 z dnia 14 marca 2012 r. wdrażające art. 10 Protokołu Narodów Zjednoczonych przeciwko nielegalnemu wytwarzaniu i obrotowi bronią palną, jej częściami i komponentami oraz amunicją, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej (protokół NZ w sprawie broni palnej), oraz ustanawiające zezwolenia na wywóz i środki dotyczące przywozu i tranzytu dla broni palnej, jej części i komponentów oraz amunicji. (bez zmian)
Średnia ocena: 4.6
Liczba głosów: 7

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.