Klasyfikacja towarów WSK

Klasyfikacja WSK to czynność polegająca na nadaniu towarowi lub technologii właściwego numeru kontrolnego z obowiązujących wykazów lub list towarów objętych kontrolą obrotu, albo na wykluczeniu strategicznego charakteru towarów lub technologii.

WSK Podstawowe pytania

 • Czym jest Wewnętrzny System Kontroli?
 • Jakie ma zadania Wewnętrzny System Kontroli?
 • Kto jest uczestnikiem Wewnętrznego Systemu Kontroli?
 • Jakie wyroby są objęte Wewnętrznym Systemem Kontroli?

Kiedy towar znajduje się na wykazie uzbrojenia

Kiedy został wyprodukowany zgodnie z normami lub wymaganiami wojskowymi albo normami lub wymaganiami równoważnymi oraz specjalnie zaprojektowane zostały do nich komponenty.


Kiedy towar znajduje się na wykazie produktów podwójnego zastosowania

Kiedy parametry techniczne decydują o przynależności lub nie do wykazu.

System WSK został stworzony w celu zachowania bezpieczeństwa transakcji towarami strategicznymi:

 • Wykazy towarów strategicznych:
 • Wykaz Uzbrojenia (Wykaz Krajowy- Roz. Ministra Gosp z p. zm.)
 • Wykaz Towarów podwójnego zastosowania (Wykaz Europejski Roz. UE)

Zakres Systemu WSK obejmuje komórki i funkcje w organizacji związane bezpośrednio lub pośrednio z międzynarodowym obrotem towarami o znaczeniu strategicznym

 • handlowe – przegląd wymagań, weryfikacja partnerów
 • techniczne – klasyfikacja towarów
 • logistyczne – magazynowanie, wysyłka towarów
 • wspomagające – dobór personelu, szkolenia, audity, uzyskiwanie zezwoleń oraz komunikacja z organami administracji.

Uczestnicy WSK

 • Nabywca/sprzedawca towarów strategicznych
 • Organy kontrolujące obrót towarami strategicznymi

Definicje uzbrojenia i towarów podwójnego zastosowania

Uzbrojenie: Broń, amunicja, materiały wybuchowe, wyroby, ich części i technologie wskazane w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 6a ust. 3 [Roz. Min. Gospodarki z 26.09.2016 – Dz.U. poz. 1540]

Produkty podwójnego zastosowania to produkty, włącznie z oprogramowaniem i technologią, które mogą być stosowane zarówno w celach cywilnych, jak i wojskowych oraz obejmują wszystkie towary, które mogą być użyte zarówno w zastosowaniach niewybuchowych, jak i w jakikolwiek sposób do wspomagania wytwarzania broni jądrowej lub innych urządzeń do wybuchu jądrowego. [Roz. 428/2009]

Wytyczne Wassenaar

 • Towary przeznaczone do eksportu powinny być klasyfikowane przez eksportera, jeśli zostały przez niego opracowane
 • W klasyfikację powinny być zaangażowane osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne oraz Szef Kontroli Eksportu przez zastosowanie obowiązującej listy kontrolnej.
 • W przypadku produktów, które mają być eksportowane a zostały pozyskane z zewnątrz należy wystąpić do dostawcy o dane techniczne oraz klasyfikację zgodnie z obowiązującą listą kontrolną.

Transakcje WSK objęte nadzorem

 • Wywóz,
 • Procedura wywozu w rozumieniu art. 161 Roz. EWG nr 2913/92 (Wspólnotowego kodeksu celnego),
 • Powrotny wywóz w rozumieniu art. 182 tego kodeksu, nie obejmując jednak produktów w tranzycie
 • Przekazywanie oprogramowania lub technologii za pośrednictwem mediów elektronicznych, w tym za pośrednictwem faksu, telefonu, poczty elektronicznej lub wszelkich innych środków elektronicznych do miejsc przeznaczenia poza Wspólnotą Europejską.

Transfer wewnątrzunijny,

 • Przekazanie lub przemieszczenie towaru o znaczeniu strategicznym od podmiotu w jednym państwie członkowskim do podmiotu w innym państwie członkowskim bez opuszczania obszaru celnego Unii Europejskiej
 • Usługa pośrednictwa,
 • Negocjowanie lub organizowanie transakcji zakupu, sprzedaży lub dostawy produktów podwójnego zastosowania z państwa trzeciego do jakiegokolwiek innego państwa trzeciego
 • Sprzedaż lub zakup produktów podwójnego zastosowania znajdujących się w państwach trzecich w celu dokonania ich transferu do innego państwa trzeciego.

Pomoc techniczna, działania dot. przemieszczania uzbrojenia pomiędzy dwoma państwami, przy czym żadnym z tych państw nie jest Rzeczpospolita Polska, polegające na:

 • negocjowaniu, doradztwie handlowym oraz pomocy w zawieraniu umów,
 • uczestnictwie, w jakiejkolwiek formie, w czynnościach związanych z wywozem, przywozem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki, użyczenia oraz wniesieniem aportu do spółki,
 • zakupie, sprzedaży lub transferze.
 • oraz jakiekolwiek wsparcie techniczne, związane z naprawami, rozwojem, wytwarzaniem, testowaniem, utrzymaniem lub innymi usługami technicznymi dotyczącymi towarów o znaczeniu strategicznym, które może przyjąć formy udzielania instrukcji, szkolenia, przekazywania wiedzy roboczej lub usług konsultingowych.

Przywóz,

 • Wprowadzenie towaru o znaczeniu strategicznym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z kraju trzeciego

Tranzyt

 • Przemieszczanie pomiędzy państwem członkowskim UE, z wył. Rzeczypospolitej Polskiej, i krajem trzecim
 • Przemieszczania pomiędzy krajami trzecimi, przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Średnia ocena: 4.6
Liczba głosów: 10

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.