Wykaz obowiązków informacyjnych WSK

Zestawienie obowiązków informacyjnych WSK dla podmiotów dokonujących obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w rozumieniu Ustawy z 29.11.2000 (Tekst jedn. Dz.U. z 2017 poz. 1050)

Sprawozdanie za rok poprzedni Dotyczy: Zakresu informacji przekazywanych organowi kontroli obrotu przez podmiot dokonujący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym w ramach zezwoleń generalnych za rok poprzedni Brak wzoru sprawozdania. Zawartość sprawozdania określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13.05.2013 (Dz.U. z 2013 poz. 620)
Sprawozdanie za rok poprzedni Dotyczy: Raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia – roku poprzedniego Wzór raportu Określa Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 2.12.2013 (Dz.U. z 2013 poz. 1576)
Zgłoszenie zamiaru Dotyczy: Zgłoszenia zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji Wzór zgłoszenia Określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8.05.2014 r. (Dz.U. z 2014 poz. 623)
Zgłoszenie zmiany danych Dotyczy: zgłoszenia organowi kontroli obrotu wszelkich zmian dotyczących danych zawartych we wniosku, Brak wzoru zgłoszenia zmiany danych
Zgłoszenie zmiany danych Dotyczy: obowiązku powiadomienia ABW o każdej zmianie danych zawartych w zgłoszeniu zamiaru dokonania przywozu lub transferu wewnątrzunijnego produktów podwójnego zastosowania wykorzystywanych w telekomunikacji lub do ochrony informacji, Brak wzoru zgłoszenia zmiany danych
Złożenie oświadczenia Dotyczy: złożenia oświadczenia o terminie rozpoczęcia obrotu na podstawie krajowego zezwolenia generalnego - co najmniej na miesiąc przed rozpoczęciem obrotu Brak wzoru złożenia oświadczenia
Złożenie oświadczenia Dotyczy: złożenia oświadczenia o terminie rozpoczęcia obrotu na podstawie europejskiego zezwolenia generalnego - nie później niż 30 dni po dacie dokonania pierwszego wywozu. Brak wzoru złożenia oświadczenia
Poinformowanie odbiorcy Dotyczy: Udokumentowanego przekazania informacji o warunkach zezwolenia na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, w tym o ograniczeniach w zakresie dysponowania towarem Brak wzoru przekazania informacji

Zasada transparencji w handlu bronią i towarami podwójnego zastosowania

Informacja dla przedsiębiorców w sprawie corocznego raportowania o rzeczywistym eksporcie uzbrojenia i sprzętu wojskowego zmieszczona była pierwotnie na stronie d. Ministerstwa Gospodarki (obecnie MPiT) obecnie na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych . Na podstawie art. 27a, ust. 1 ustawy z 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a tak-że dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa eksporterzy zobowiązani są złożyć ministrowi spraw zagranicznych do końca kwietnia każdego roku sprawozdania z faktycznego wykonania eksportu w roku poprzednim. Raport powinien być złożony z użyciem tabel wskazanych w rozporządzeniu ministra spraw zagranicznych z dnia 2.12.2013 r. w sprawie wzoru raportu z faktycznego wykonania wywozu uzbrojenia.


Sankcje Karne WSK

Dla osób:

GRZYWNA (do 5 tysięcy)

 • obrót wbrew warunkom okr. w zezwoleniu (jeśli nieumyśl. i przywróci stan)
 • nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia
 • brak rocznej informacji o realizacji obrotu na post. Zezwoleń Generalnych
 • utrudnianie przeprowadzenie kontroli przez organ kontroli
 • niezgłoszenie zmiany danych w zgłoszeniu zamiaru przywozu lub transferu wewnątrzunijnego

OGRANICZENIE WOLNOŚCI do 1 roku

 • obrót wbrew warunkom okr. w zezwoleniu (jeśli nieumyśl. i przywróci stan)
 • nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia

POZBAWIENIE WOLNOŚCI do lat 2

 • obrót wbrew warunkom okr. w zezwoleniu (jeśli nieumyśl. i przywróci stan)
 • nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia

POZBAWIENIE WOLNOŚCI od 1 roku do lat 10

 • obrót bez zezwolenia lub wbrew warunkom określonym w zezwoleniu
 • dopuszczenie do ww. obrotu

Dla firm:

Do 50 000 zł

 • brak rocznej informacji o realizacji obrotu na post. Zezwoleń Generalnych

Do 100 000 zł

 • zbyt późne oświadczenie o korzystaniu z Kraj. Zezw. Generalnego
 • brak powiadomienia odbiorcy o ograniczeniach
 • brak ewidencji obrotu
 • brak rocznego raportu do MSZ dot. wywozu uzbrojenia
 • niezgłoszenie zamiaru przywozu lub tranferu wew. UE
 • obrót wbrew warunkom określonym w zezwoleniu
 • nieprawdziwe lub niepełne informacje we wniosku o wydanie zezwolenia

Do 200 000 zł

 • obrót bez ważnego zezwolenia
 • Przepadek towarów, przedmiotów, środków płatniczych
 • obrót bez ważnego zezwolenia
Średnia ocena: 4.8
Liczba głosów: 5

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.