Zezwolenie na wywóz towarów WSK

Kontrola Obrotu Towarami O Znaczeniu Strategicznym

Zezwolenie na obrót uzbrojeniem, w tym:

 • zezwolenie na wywóz uzbrojenia

Zezwolenie indywidualne:

 • Wywóz,
 • Przywóz,
 • Tranzyt,
 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Pomoc techniczna,
 • Usługa pośrednictwa

wydawane jest na rok

Zezwolenie globalne:

 • Transfer wewnątrzunijny,
 • Pomoc techniczna
 • Usługa pośrednictwa
 • wydawane na trzy lata

Zezwolenie generalne - Krajowe zezwolenie generalne:

 • Wywóz
 • Transfer wewnątrzunijny
  -(U1, U2, U3,U4,U5,U6,U7)

Zezwolenie na obrót towarami podwójnego zastosowania, w tym:

 • zezwolenie na wywóz towarów podwójnego zastosowania

Indywidualne:

 • Wywóz
 • Transfer wewnątrzunijny (tow. z zał. IV)
 • Pomoc techniczna
 • Usługa pośrednictwa

wydawane na rok

Globalne:

 • Wywóz
 • Transfer wewnątrzunijmy (tow. z zał. IV)
 • Pomoc techniczna

wydawane na trzy lata

Towary podwójnego zastosowania nie reguluje ustawa a rozporządzenie UE, a dokładnie Rozporządzenie Delegowane Komisji UE 2015/2420 z dnia 12 października 2015 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Tekst ujednolicony Rozporządzenia 428/2009 - zmiana nr 007.002 z 16.12.2017. Uwzględnia ostatnią zmianę M7 z 26.09.2017 oraz sprostowanie C10 z 17.01.2018.
Pełen wykaz towarów podwójnego zastosowania oraz treść rozporządzenia 428/2009 jest dostępny na https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:134:0001:0269:PL:PDF
Europejskie Zezwolenie Generalne w tym zezwolenie generalne eu001

 • Wywóz – poza UE (EU001÷EU006)
  (tylko towary)

Oświadczenie końcowego użytkownika wzór

Miejsce i data złożenia oświadczenia:

Pieczęć firmowa lub pełna nazwa i adres podmiotu dokonującego zakupu towaru:

Dane personalne osoby składającej oświadczenie:


OŚWIADCZENIE:

Niniejszym oświadczam, co następuje:

 1. Planowane do zakupu towary wymienione w pkt 5 są przeznaczono na własny użytek/do dalszej odsprzedaży wyłącznie na rynku krajowym*.
 2. Obrót nw. towarami jest zgodny z obowiązującym prawem krajowym.
 3. Posiadamy upoważnienie właściwych organów administracji krajowej (kopia w załączeniu) do sprzedaży tych towarów na rynku krajowym*.
 4. Towarów tych bez wcześniejszej pisemnej zgody właściwego organu kontroli obrotu nie będziemy:(1) reeksportować, (2) sprzedawać, (3) komukolwiek użyczać lub w inny sposób nim dysponować poza krajem.
 5. Opis towaru będącego przedmiotem obrotu

Data i podpis składającego oświadczenie


Listy odmów dotyczące firm i osób

 1. Pozwalają sprawdzić czy partner handlowy nie brał udziału w nielegalnym obrocie.
 2. Publikowane są przez instytucje państwowe i międzynarodowe.

USA

UNIA EUROPEJSKA

 • Komisja Europejska – lista Global
 • https://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

AUSTRALIA

 • Depart. Spraw Zagranicznych i Handlu - lista ACL
 • https://www.dfat.gov.au/icat/UNSC_financial_sanctions.html

Transakcje towarami podwójnego zastosowania, uzbrojeniem lub sprzętem wojskowym nadzoruje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, czyli dawne Ministerstwo Gospodarki. Towary podwójnego zastosowania podlegają prostszemu nadzorowi niż uzbrojenie.


Uczestnicy obrotu WSK

 • Przedsiębiorca - w rozumieniu przepisów ustawy WSK
 • Podmiot - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej o ile posiada zdolność prawną
 • Dostawca - dla transakcji wewnatrzunijnych
 • Odbiorca - dla transakcji wewnatrzunijnych
 • Eksporter - dla transakcji UE - Kraj trzeci w przypadku uzbrojenia podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Importer - podmiot zamieszkujący albo mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • Pośrednik,
 • Użytkownik końcowy:
  1. Faktyczny użytkownik zakupionego towaru
  2. Producent dla którego zakupiony towar jest surowcem (komponentem) w dalszej produkcji
  3. Sprzedawca detaliczny

Kraje objęte sankcjami i ograniczeniami nałożonymi przez UE – stan na 2018:

 • AFGANISTAN
 • BIAŁORUŚ
 • BOŚNIA I HERCEGOWINA
 • BIRMA (MYANMAR)
 • BURUNDI
 • CHINY
 • CZARNOGÓRA
 • EGIPT
 • ERYTREA
 • GWINEA (STOLICA KONAKRY)
 • GWINEA BISSAU
 • HAITI
 • IRAK
 • IRAN
 • JEMEN
 • KONGO
 • KOREA PŁN.
 • LIBAN
 • LIBERIA
 • LIBIA
 • MOŁDAWIA (MOŁDOWA)
 • REPUBLIKA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA
 • ROSJA
 • SERBIA
 • SOMALIA
 • SUDAN
 • SUDAN POŁUDNIOWY
 • SYRIA
 • TUNEZJA
 • UKRAINA
 • WENEZUELA
 • WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
 • ZIMBABWE
Średnia ocena: 5
Liczba głosów: 3

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2023 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.