EcoVadis

Jako firma Pakuła Consulting jesteśmy podmiotem, który posiada praktyczne doświadczenie we współpracy z Ecovadis. Oferujemy pomoc w zakresie wypełnienia w całości ankiety Ecovadis w tym:

 • opracowania poszczególnych dokumentów wymaganych ankietą, a możliwych do zrealizowania w Państwa przedsiębiorstwie,
 • dostosowania posiadanych dokumentów do wymagań zawartych w poszczególnych modułach ankiety,
 • wypracowania do poszczególnych modułów ankiety odpowiedzi na pytania w niej zawarte.

Prowadzimy również doradztwo w zakresie podniesienia wyniku Ecovadis. Jeśli jesteście Państwo już po audycie i otrzymaliście niski wynik np. 30/100, wspólnie możemy popracować nad jego poprawą. Nawet jeśli jesteście Państwo małą firmą usługową (bez produkcji własnej) a większość zagadnień zwyczajnie Państwa nie dotyczy, pomożemy stworzyć dokumenty i odpowiedzi pożądane w ankiecie Ecovadis.


Po naszej stronie jest przygotowanie dokumentów oraz procedur. Wpisywanie do bazy ecovadis ma ograniczenie do 150 plików. Nasza praca nie obejmie dokumentów, które firma sama musi już posiadać np. szkoleń bhp czy sprawozdawczości środowiskowej do właściwych urzędów. Pytania do ankietowanego / przedsiębiorcy / firmy obejmują: Źródło: https://ecovadis.com oraz Alstom

 1. Jakie jest zużycie energii (np. Emisje CO2).
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: oświadczenie firmy, polityka energetyczna, polityka / karta środowiskowa, kodeks postępowania / kodeks etyki, podręcznik pracownika, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: zestaw zasad, zadań, celów jakościowych i / lub ilościowych, które dotyczą zużycia energii i problemów związanych z gazami cieplarnianymi podczas działalności firmy.
 2. Stosowanie substancji niebezpiecznych i gospodarka odpadami.
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: oświadczenie firmy, Polityka zapobiegania wypadkom, Polityka / Karta odpadów, Kodeks postępowania / Kodeks etyki, Podręcznik pracownika, Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: zestaw zasad, zobowiązań, celów jakościowych i / lub ilościowych, które odzwierciedlają zarządzanie przez spółkę chemikaliami, materiałami innymi niż niebezpieczne i niebezpieczne oraz odpadami powstającymi w wyniku działalności.
 3. Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: deklaracja misji firmy, polityka / karta BHP, kodeks postępowania / kodeks etyki, podręcznik pracownika, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju, itp. Dokument (y) powinien zawierać: zasad, zadań, celów jakościowych i / lub celów ilościowych, które dotyczą problemów zdrowia i bezpieczeństwa napotykanych przez pracowników w pracy, na przykład problemów fizjologicznych i psychologicznych wynikających między innymi z niebezpiecznego sprzętu, praktyk pracy i substancji niebezpiecznych.
 4. Warunki pracy
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: deklaracja misji firmy, polityka / karta warunków pracy, kodeks postępowania / kodeks etyki, podręcznik pracownika, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: zasady, zadania, cele jakościowe i / lub ilościowe, które dotyczą godzin pracy, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przyznawanych pracownikom
 5. Zarządzanie karierą i szkolenia
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: deklaracja misji firmy, polityka / karta rozwoju kariery, kodeks postępowania / kodeks etyki, podręcznik pracownika, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: zasady, zadania, cele jakościowe i / lub ilościowe, które dotyczą głównych etapów kariery, tj. rekrutacji, oceny, szkolenia i zarządzania zwolnieniami
 6. Różnorodność, dyskryminacja i nękanie
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: deklaracja misji firmy, polityka / karta różnorodności, polityka / karta przeciw dyskryminacji i nękaniu, kodeks postępowania / kodeks etyki, podręcznik pracownika, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać, co następuje: zbiór zasad, zobowiązań, celów jakościowych i / lub celów ilościowych, które zapobiegają dyskryminacji i znęcaniu się fizycznemu, psychicznemu i werbalnemu w środowisku pracy i / lub promują równe traktowanie osób z różnych środowisk.
 7. Zwalczanie korupcji i przekupstwo
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: Deklaracja misji firmy, Polityka antykorupcyjna, Polityka / Karta etyki biznesowej, Kodeks postępowania / Kodeks etyki, Podręcznik pracownika, Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać następujące: zbiór zasad, zobowiązań, celów jakościowych i / lub ilościowych, które zapobiegają oferowaniu, obiecywaniu, dawaniu, przyjmowaniu lub zabieganiu o korzyści jako zachęty do działania niezgodnego z prawem, nieetycznego lub nadużycia zaufania.
 8. Bezpieczeństwo informacji
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: Deklaracja misji firmy, Polityka ochrony danych lub bezpieczeństwa informacji, Kodeks postępowania / Kodeks etyki, Podręcznik pracownika, Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: zasad, zadań, celów jakościowych i / lub ilościowych, które zapewniają bezpieczne gromadzenie, przetwarzanie lub przechowywanie informacji osób trzecich do celów biznesowych.
 9. Czy firma uzyskała certyfikat dotyczący zagadnień związanych z etyką środowiskową, społeczną lub biznesową (np. ISO 14001, ISO 45001 / OHSAS 18001, certyfikaty regionalne / sektorowe)?
  1. Przykłady dokumentów do załączenia: Certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą, Raport z audytu certyfikatu i / lub dowód certyfikatu w toku wydany przez akredytowaną jednostkę certyfikującą w przypadku, gdy certyfikat nie został jeszcze wydany, Raport roczny i / lub Raport CSR / Zrównoważony rozwój z zewnętrzna zewnętrzna kontrola danych CSR.
 10. Zużycie energii elektrycznej (proszę podać jednostkę, np. Megawaty)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: roczny raport zużycia energii, raport roczny, raport CSR / zrównoważony rozwój itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych na temat zużycia energii elektrycznej z działalności firmy. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 11. Emisje CO2 (proszę podać jednostkę, np. tony)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: roczny raport na temat emisji gazów cieplarnianych, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych na temat emisji CO2 z działalności firmy. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 12. Ilość odpadów poddanych recyklingowi (proszę podać jednostkę, np. Tony)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: roczny raport gospodarki odpadami, roczny raport recyklingu odpadów, raport roczny, raport CSR / zrównoważony rozwój itp. Dokument (y) powinien zawierać: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych o ilości innych niż niebezpieczne i odpady niebezpieczne poddane recyklingowi. Oczekuje się, że dane są w tonach. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 13. Wskaźnik częstotliwości wypadków ([łączna liczba zdarzeń związanych z urazami po utracie czasu] x [1 000 000 / łączna liczba przepracowanych godzin]
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: raport BHP, raport roczny, raport CSR / raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać, co następuje: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych dotyczących częstotliwości wypadków pracowników, które reprezentuje liczbę urazy związane z utratą czasu (LTI) występujące w miejscu pracy co 1 milion przepracowanych godzin. Urazy utracone w czasie (LTI) to łączne obrażenia w miejscu pracy, które powodują, że pracownik pozostaje z dala od pracy przez ponad 24 godziny, śmierć lub trwałe inwalidztwo. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 14. Wskaźnik ciężkości wypadków ([liczba dni utraconych z powodu obrażeń] x [1000 / całkowita liczba przepracowanych godzin])
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: raport na temat zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać, co następuje: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych dotyczących wskaźnika dotkliwości wypadków pracowników, które reprezentuje liczbę dni stracone z powodu obrażeń pomnożone przez 1000 za całkowitą liczbę przepracowanych godzin. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 15. Średnia liczba godzin szkolenia w zakresie bezpieczeństwa na pracownika
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: raport BHP, raport roczny, raport CSR / raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać, co następuje: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych dotyczących liczby godzin szkolenia każdego pracownika w zakresie bezpieczeństwa problemy związane średnio. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 16. Odsetek pracowników otrzymujących świadczenia społeczne (ubezpieczenie na życie, opieka zdrowotna itp.)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: roczny raport o świadczeniach społecznych, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych o odsetku pracowników objętych legalną restauracją i programami firmy świadczenia socjalnego chroniącego możliwą utratę lub zmniejszenie dochodu pracowników, które może obejmować ubezpieczenie medyczne, urlopy rodzicielskie i opiekę nad dziećmi itp. Zgłaszanie powinno obejmować minimalny okres dwóch miesięcy i nie może być starsze niż dwa ostatnie lata kalendarzowe .
 17. Średnia liczba godzin szkolenia doskonalącego umiejętności na pracownika
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: raport rozwoju pracownika, roczny raport szkoleniowy, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać: publiczne lub wewnętrzne raportowanie skonsolidowanych danych dotyczących liczby godzin, które każdy pracownik otrzymał średnio na szkolenie rozwijające umiejętności. Raport powinien obejmować co najmniej dwa miesiące i nie może być starszy niż dwa ostatnie lata kalendarzowe.
 18. Program uświadamiania / szkolenia pracowników w zakresie oszczędzania energii
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: materiały szkoleniowe i dodatkowe dowody wykonania szkolenia (arkusze obecności, raporty z postępów, certyfikaty ukończenia itp.), Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: programy zapewniane pracownikom w celu zwiększenia ich wiedzy na temat oszczędzania energii w codziennych operacjach.
 19. Zmniejszenie zużycia energii dzięki ulepszeniom technologii lub wyposażenia
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, zapisy instalacji sprzętu / technologii, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać: wdrożenie określonej technologii lub sprzętu w celu poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszyć zużycie energii.
 20. Wykorzystanie energii odnawialnej (proszę określić)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: podręczniki firmy dotyczące infrastruktury energii odnawialnej, standardowe procedury operacyjne, umowy energetyczne z dostawcami, zapisy z realizacji programu, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: instrukcje dla pracowników lub instrukcje operacyjne proces wykorzystania energii odnawialnej zakupionej lub wytworzonej przez infrastrukturę firmy.
 21. Działania mające na celu zmniejszenie emisji z transportu, jeśli dotyczy (proszę określić)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, zapisy instalacji sprzętu / technologii, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać następujące informacje: procesy operacyjne lub wdrażanie technologii lub sprzętu w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych emisje z transportu, takie jak optymalizacja trasy, stosowanie czystszego paliwa itp.
 22. Środki mające na celu ponowne wykorzystanie lub recykling odpadów (proszę określić)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, zapisy z realizacji programu, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju itp. Dokumenty powinny zawierać następujące informacje: instrukcje dla pracowników lub proces operacyjny w celu optymalizacji możliwości recyklingu i / lub ponownego wykorzystania dla odpadów operacyjnych.
 23. Procesy pracy w całej firmie dotyczące etykietowania, przechowywania, obchodzenia się i transportu substancji niebezpiecznych (proszę określić)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, zapisy z realizacji programu, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: instrukcje dla pracowników lub proces operacyjny w celu zminimalizowania ryzyka emisji niebezpiecznych substancji chemicznych poprzez szczegółowe wymagania dotyczące etykietowania, przechowywania, przenoszenia i transportu materiałów niebezpiecznych.
 24. Szczegółowa ocena ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: wewnętrzne oceny ryzyka, dokumenty analizy zagrożeń, dokumenty analizy bezpieczeństwa, raport roczny, raport CSR / raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać: oceny ryzyka systematycznie identyfikują i oceniają potencjalny wpływ zadań operacyjnych lub warunki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 25. Szkolenie pracowników w zakresie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz dobrych praktyk pracy
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: materiały szkoleniowe i dodatkowe dowody wykonania szkolenia (arkusze obecności, raporty z postępów, certyfikaty ukończenia itp.), Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: programy zapewniane pracownikom w celu zwiększenia ich wiedzy na temat bezpieczeństwa i higieny pracy oraz / lub podniesienia umiejętności bezpiecznego wykonywania zadań.
 26. Aktywne środki zapobiegawcze w przypadku powtarzających się urazów przeciążeniowych (RSI)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, materiały szkoleniowe, zapisy z realizacji programu, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: instrukcje dla pracowników, proces operacyjny, szkolenie, wdrożenie sprzęt, program szczegółowy lub wszystkie inne środki mające na celu zapewnienie ergonomicznej optymalizacji procesu pracy, zachowania lub środowiska w celu zapobiegania lub łagodzenia powtarzających się urazów wysiłkowych.
 27. Zapewnienie osobistego wyposażenia ochronnego wszystkim pracownikom, których dotyczy problem
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, dokumenty dostawy, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien zawierać następujące informacje: instrukcje dla pracowników lub proces operacyjny dotyczący rozmieszczenia osobistego wyposażenia ochronnego w celu ograniczenia narażenie pracowników na związane z pracą zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.
 28. Ochrona zdrowia pracowników na miejscu
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: szczegółowy plan opieki zdrowotnej, zapisy z realizacji programu, podręcznik pracownika, materiały komunikacyjne, podręcznik, prezentacja, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać: szczegółowy opis konkretnego przedsiębiorstwa plan (y) opieki zdrowotnej, który zapewnia opiekę medyczną pracownikom lub ich rodzinom bezpośrednio lub poprzez ubezpieczenie, zwrot kosztów lub w inny sposób.
 29. Rekompensata za dodatkowe lub nietypowe godziny pracy
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, podręcznik pracownika, materiały komunikacyjne, listy, umowy, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać: zapewnienie pracownikom dodatkowej rekompensaty za nadgodziny i / lub wszystkie inne formy godzin przepracowane powyżej normalnych godzin.
 30. Zapewnienie szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: materiały szkoleniowe i dodatkowe dowody wykonania szkolenia (arkusze obecności, raporty z postępów, certyfikaty ukończenia itp.), Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: programy zapewniane pracownikom w celu wzmocnienia ich wiedzy i umiejętności specyficznych dla ich pracy lub awansu zawodowego.
 31. Regularna ocena (przynajmniej raz w roku) indywidualnych wyników
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, dokumenty oceny pracowników, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien zawierać: instrukcje dla pracowników lub proces operacyjny w celu oceny ilościowej i / lub jakościowej oraz regularnie sprawdzać wydajność pracy pracowników.
 32. Szkolenie uświadamiające w celu zapobiegania dyskryminacji i / lub nękaniu
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: materiały szkoleniowe i dodatkowe dowody wykonania szkolenia (arkusze obecności, raporty z postępów, certyfikaty ukończenia itp.), Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: programy w formacie internetowym lub osobiście udostępniane pracownikom w celu zwiększenia ich wiedzy na temat problemów związanych z dyskryminacją / molestowaniem, aby mogli oni unikać wszelkich sytuacji, które mogłyby stać się wrogie lub dyskryminujące.
 33. Zapewnienie warunków pracy i infrastruktury dla pracowników niepełnosprawnych
  1. Przykłady dokumentów do załączenia: standardowe procedury operacyjne, podręcznik pracownika, zapisy z realizacji programu, raport roczny, raport CSR / zrównoważonego rozwoju lub wszelkie inne dowody wdrożenia. Dokument (y) powinien wykazać, co następuje: proces operacyjny umożliwiający pracownikom z szerokim zakresem niepełnosprawności wykonywanie obowiązków służbowych, w tym dostosowanie fizyczne i fizjologiczne (zarówno warunki pracy, jak i infrastrukturę).
 34. Przeprowadzono szkolenie uświadamiające, aby zapobiec korupcji i przekupstwu
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: materiały szkoleniowe i dodatkowe dowody wykonania szkolenia (arkusze obecności, raporty z postępów, certyfikaty ukończenia itp.), Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: programy w formacie internetowym lub osobiście dostarczane pracownikom w celu zwiększenia ich wiedzy na temat zapobiegania korupcji i problemom związanym z przekupstwem.
 35. Szczególna procedura zatwierdzania wrażliwych transakcji (np. Prezentów, podróży) (proszę określić)
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: standardowe procedury operacyjne, instrukcje pracy, zapisy z realizacji programu, raport roczny, raport CSR / raport na temat zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (dokumenty) powinien wykazać, że: wdrożono proces zgłaszania lub uzyskiwania zgody przez pracownika na wrażliwe transakcje które zwykle angażują zewnętrznych interesariuszy i mogą być postrzegane lub sugerowane jako przysługi. Produkty do zatwierdzenia mogą obejmować między innymi zakres wartości, rodzaje akceptowanych przedmiotów itp.
 36. Procedura zgłaszania nieprawidłowości w celu zgłaszania problemów etycznych
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: Kodeks postępowania, podręcznik pracownika / instrukcja, samodzielna procedura raportowania, polityka etyki biznesowej z sekcją dotyczącą procedur sprawozdawczych, raport roczny, raport CSR / raport zrównoważonego rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać: ustalony mechanizm różne podmioty zgłaszające problemy etyki biznesowej i obejmujące 1) gwarancję poufności 2) gwarancję braku odwetu i 3) dedykowany kanał raportowania (tj. e-mail wewnętrzny lub zewnętrzny, telefon / infolinia, osoba kontaktowa).
 37. Szkolenie uświadamiające w celu zapobiegania naruszeniom bezpieczeństwa informacji
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: materiały szkoleniowe i dodatkowe dowody wykonania szkolenia (arkusze obecności, raporty z postępów, certyfikaty ukończenia itp.), Raport roczny, Raport CSR / Raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien zawierać: programy w formacie internetowym lub osobiście udostępniane pracownikom w celu zwiększenia ich wiedzy na temat zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji.
 38. Środki mające na celu ochronę danych osób trzecich przed nieuprawnionym dostępem lub ujawnieniem
  1. Przykłady dokumentów, które należy załączyć: instrukcje pracy, własna umowa o zachowaniu poufności, raport roczny, raport CSR / raport o zrównoważonym rozwoju itp. Dokument (y) powinien wykazać: wewnętrzne kontrole w celu ograniczenia fizycznego lub cyfrowego dostępu do danych klienta / klienta przez osoby nieupoważnione pracownicy i / lub osoby trzecie.
 39. Dodatkowe uwagi dotyczące Zrównoważonych Zakupów w systemie zarządzania Twojej firmy.
  1. Proszę również wskazać wszelkie zewnętrzne uznanie związane z CSR, które firma otrzymała w ciągu ostatnich pięciu lat, takie jak nagrody związane z CSR lub umieszczenie w rankingach lub indeksach CSR.

FAQ

Co to jest EcoVadis?

EcoVadis jest platformą zapewniającą ocenę zrównoważonego rozwoju CSR, poprzez wypełnienie ankiety EcoVadis i dostarczenie dokumentów potwierdzających spełnienie określonych wymogów. Eksperci EcoVadis oceniają wyniki ankiet i na tej podstawie przyznają certyfikat, np. Gold Medal CSR Rating. Świadczymy usługi doradcze mające na celu poprawę wyników w określonych obszarach, co skutkuje lepszą punktacją i oceną EcoVadis.

Czego dotyczy certyfikat EcoVadis?

Certyfikat EcoVadis jest najbardziej znaną i uznaną oceną zrównoważonego rozwoju biznesowego na świecie. Jeśli klient samodzielnie wypełnił kwestionariusz oceny EcoVadis i potrzebuje porady w zakresie odpowiedzi przed ostatecznym złożeniem lub poprawy już uzyskanego wyniku, nasi eksperci EcoVadis przeanalizują odpowiedzi i udzielą informacji na temat luk i obszarów wymagających poprawy.

Jak wdrożyć i uzyskać EcoVadis?

Nasz ekspert pomoże w opracowaniu i wdrożeniu systemu zarządzania zrównoważonym rozwojem zgodnie z wymogami kryteriów oceny CSR EcoVadis. Przeprowadzimy prowadzą pełną analizę ankiety EcoVadis tak, aby zidentyfikować ewentualne braki oraz wskazać działania dotyczące ulepszeń, aby poprawić jej wynik. W tym procesie niezbędne są do przygotowania procedury, polityki, kodeksy etyczne, instrukcje BHP, ochrony środowiska, bezpieczeństwa informacji, itp. Zadbamy o to, aby Państwa odpowiedzi na ankietę były zgodne z wymaganiami EcoVadis.

Ile kosztuje certyfikacja EcoVadis?

Koszt wdrożenia EcoVadis wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Koszt rejestracji w EcoVadis zależny jest od wielkości firmy. Do tego dochodzą jeszcze koszty samej oceny.

Szkolenia EcoVadis

Pakuła Consulting prowadzi szkolenia EcoVadis. Oferujemy szkolenia otwarte a także szkolenia dedykowane, które pomagają klientom zrozumieć wymagania oceny EcoVadis.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com