Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny szkoleń ISO 17025. Zapewniamy przydatne materiały szkoleniowe ISO 17025 a uczestnikom szkoleń wystawiamy uznawane certyfikaty ISO 17025. Udzielamy odpowiedzi na wszystkie pytania z zakresu ISO 17025, w tym przekazujemy praktyczne porady dotyczące procesu akredytacji PCA. Szkolenia ISO 17025 prowadzą audytorzy ISO 17025, wykonujący audyty techniczne dla PCA oraz Urzędu Miar. Specjaliści w zakresie metrologii, specjaliści w zakresie przygotowania do akredytacji laboratorium PCA na zgodności z ISO 17025.


Wymagania ISO/IEC 17025:2018 - podstawy oraz zmiany w normie ISO 17025

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Organizacja laboratorium – struktura i zadania laboratorium
 • Zapewnienie bezstronności i poufności
 • Wymagania dotyczące zasobów – personel, usługi zewnętrzne i zakupy
 • Wymagania dotyczące procesów – przegląd zapytań, ofert i umów, dobór metod badań, pobieranie próbek w laboratorium, zapewnienie jakości wyników
 • Wymagania w zakresie zarządzania
 • Analiza ryzyka w systemie zarządzania jakością

Szkolenie dla auditorów wewnętrznych ISO 17025:2018 - audit wewnętrzny w laboratorium badawczym/wzorcującym zgodnie z wymaganiami ISO/IEC 17025:2018.

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Podstawowe wymagania normy ISO/IEC 17025:2018 dotyczące auditu wewnętrznego
 • Podstawowe terminy związane z auditem
 • Auditor – wymagania, kompetencje
 • Przygotowanie do auditu – procedura, program, kryteria, plan auditu
 • Realizacja auditu wewnętrznego – elementy auditu, inicjowanie, zbieranie dowodów, pytania audytowe, zapisy z auditów
 • Komunikacja i możliwy konflikt
 • Przedstawianie wyników z auditu – niezgodności i spostrzeżenia, raport z auditu
 • Działania poauditowe – korekcja, działania korygujące, doskonalenie
 • Praktyczne przykłady i ćwiczenia

Zapewnienie jakości badań oraz nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w odniesieniu do wymagań normy ISO/IEC 17025:2018 oraz dokumentu DA-05

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Wymagania normy ISO/IEC 17025:2018 dotyczące zapewnienia jakości badań oraz nadzorowania wyposażenia pomiarowego
 • PT/ILC – definicje, planowanie uczestnictwa
 • Wymagania dokumentu DA-05 Polityka dotycząca uczestnictwa w badaniach biegłości
 • Korzyści z uczestnictwa w PT/ILC
 • Działania podejmowane w przypadku niezadowalających wyników
 • Zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego – procedura, harmonogram wzorcowań
 • Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępu czasu pomiędzy wzorcowaniami

Spójność pomiarowa – szkolenie z wykorzystania materiałów odniesienia, certyfikowanych materiałów odniesienia oraz informacji zawartych w świadectwach wzorcowania

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • Spójność pomiarowa – definicje
 • Potwierdzenie spójności pomiarowej – powiązanie z wzorcami państwowymi
 • Materiały odniesienia RM/CRM ich rola w laboratorium i zasady ich użytkowania
 • Interpretacja oraz wykorzystanie informacji zawartych w świadectwach wzorcowania oraz świadectwach materiałów odniesienia.
 • Wymagania dokumentu DA-06 Polityka dotycząca zapewnienia spójności pomiarowej

Szkolenie dla Pełnomocnika ds. ISO 17025 / Kierownika laboratorium

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy ISO/IEC 17025:2018 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych
 • zarządzanie jakością w laboratorium, uprawnienia i odpowiedzialności
 • zasady dokumentowania systemu zarządzania
 • cle jakości, programy oraz polityka jakości
 • przegląd zarządzania
 • doskonalenie systemu zarządzania
 • postępowanie ze skargami i niezgodnościami
 • zarządzanie audytami wewnętrznymi
 • podejmowanie działań zapobiegawczych i korygujących
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

Szkolenie Najwyższego Kierownictwa ISO 17025

Szkolenie obejmuje zagadnienia:

 • podstawowe wymagania normy ISO 17025:2018 z uwzględnieniem wymagań akredytacyjnych,
 • zadania Najwyższego Kierownictwa w Organizacji, w której działają laboratoria spełniające wymagania normy PN-EN ISO 17025:2018
 • zarządzanie organizacją, uprawnienia i odpowiedzialności w zakresie funkcjonowania laboratorium, w tym zakupów oraz ochrony informacji
 • zarządzanie kwalifikacjami personelu, kompetencje i szkolenia
 • zasady dokumentowania systemu zarządzania w laboratorium
 • cle jakości, programy oraz polityka jakości laboratorium
 • przegląd zarządzania zgodny z ISO 17025:2018
 • ocena skuteczności podejmowanych działań zapobiegawczych, korygujących
 • ćwiczenia praktyczne i egzamin

Szkolenie z obliczania niepewności wg ISO 17025

Zakres szkolenia – do ustalenia. Przykładowa część opracowywanych dokumetów zawiera:

 • Definicje i terminologia
 • Obliczenia statystyczne: średnia, odchylenie standardowe, odchylenie standardowe średniej
 • Niepewność pomiaru
 • Obliczanie niepewności standardowej typ A i B
 • Niepewność rozszerzona pomiaru
 • Współczynnik rozszerzenia k
 • Budżet niepewności

Kalendarz wolnych terminów oraz ceny szkoleń dostępne są w sekretariacie firmy tel. 42/ 639-50-83 e-mail: sekretariat@pakulaconsulting.pl


Formularz zgłoszeniowy

Czas każdego szkolenia to 7 godzin. Szkolenie możemy przeprowadzić u siebie w biurze jak i u Państwa. Zapewnimy bardzo przydatne materiały szkoleniowe, a po szkoleniu wystawimy stosowane certyfikaty.

 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą szkolenia ISO 17025

 


Szkolenie ISO 17025 Belma

Dziękujemy za przekazane podczas szkolenia wiadomości oraz duże zaangażowanie. Dotychczasowa współpraca potwierdza rzetelność i profesjonalne podejście firmy Pakuła Consulting.

 

Pani Ewa Łuczak, Referent ds. Kontroli Jakości.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2018 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.