Certyfikat ISO 9001 w budownictwie

Certyfikat ISO 9001 w budownictwie

Certyfikat ISO 9001 w branży instalacyjnej

Certyfikat ISO 9001 w drogownictwie

Certyfikat ISO 9001 w telekomunikacji

 

Pakuła Consulting jest najbardziej doświadczoną firm w zakresie wdrożenia ISO 9001 w budownictwie i szkolenia ISO 9001 w budownictwie. Przygotowujemy certyfikaty ISO 9001 od prawie 20 lat. Prezes Firmy Pan Grzegorz Pakuła jest inżynierem budownictwa z uprawnieniami w zakresie projektowania i wykonawstwa budowlanego, bez ograniczeń.

Naszymi klientami były m. in. firmy:

 • AB Industry
 • Bud-Trans
 • Buszrem
 • Drog-Bruk
 • Eko-Sanit
 • Eurokop
 • Fazbud
 • Flisbud
 • Gazrem
 • GEA
 • IDS-BUD
 • Inkop
 • Keller
 • KPB Kraśnik
 • KPB Kutno
 • Kruszer
 • Nast-Bud
 • PamBud
 • PEBEX SA
 • PEUK
 • PRDM Radomsko
 • PREiB
 • Przemysłówka SA
 • Re-Bau
 • Remei
 • Rex-Bud
 • Spec-Bau
 • Stalmontaż
 • TomBud
 • Unibud
 • Wodbud
 • Żelbet-Montex
i wiele innych.

 

Znamy wymagania Polimex, OLPP, Mostostal, Orlen, STRABAG i innych GW dla podwykonawców. Wdrożenie ISO 9001 z naszym udziałem jest kompetentne i pozbawione zbędnej biurokracji. W zakresie naszych prac jest napisanie dokumentacji ISO 9001, przeszkolenie w zakresie ISO 9001, przeszkolenie audytora wew. ISO 9001 i pełnomocnika ds. ISO 9001 oraz obecność na audycie certyfikacyjnym ISO 9001. Mamy dotychczas 100% zdawalność.

Nasi pracownicy posiadają uprawnienia do certyfikacji ISO 9001 w budownictwie. Oczywiście sami siebie nie certyfikują, ale zapewniają poprawność merytoryczną wdrożenia ISO 9001.

 

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ISO 9001 w budownictwie.

 


Certyfikacja ISO 9001 Geoplan

Firma GEOPLAN ma przyjemność zaświadczyć, że Firma Pakuła Consulting zapewniła profesjonalnych konsultantów, dzięki czemu proces wdrażania ISO 9001 przebiegał szybko i zgodnie z harmonogramem. Potwierdzamy, że wiedza i doświadczenie prowadzącego wdrożenie, jak również sam program szkoleniowy był dostosowany do specyfiki naszej działalności i naszych oczekiwań. Dlatego polecamy firmę Pakuła Consulting, jako odpowiedzialnego, pewnego i solidnego partnera oraz poważną i profesjonalną firmę konsultingową.

 

Andrzej Kwiatkowski. Prezes.

Referencje ISO 9001 IDS BUD

Z przyjemnością pragniemy polecić firmę Pakuła Consulting, dzięki której z sukcesem wdrożyliśmy system zarządzania zgodny z normą ISO 9001. Firma Pakuła Consulting dała się poznać jako sumienny wykonawca wdrożenia ISO 9001, podchodzący elastycznie do naszych wymogów. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Pakuła Consulting wszystkim klientom zainteresowanym wdrożeniem lub doskonaleniem systemów ISO 9001.

 

Iwona Rudnikowska Wiceprezes Zarządu IDS-Bud SA


Poniżej podajmy przykłady pytań audytu dostawcy ISO 9001 na budowie do których Państwa przygotujemy:

 • czy w organizacji istnieje certyfikowany iso 9001
 • czy istnieją procedury wymagane przez iso 9001 w zakresie iso 9001 - dostępne dla personelu
 • czy istnieje udokumentowana polityka jakości i cele jakości iso 9001
 • czy w organizacji istnieje księga jakości dostępna dla pracowników
 • czy organizacja posiada dokument potwierdzający że pracownicy są zapoznani z wymaganiami iso 9001
 • czy organizacja zleca na zewnątrz istotne procesy z punktu widzenia realizacji projektu
 • czy istnieje lista podwykonawców oraz schematy organizacyjne w zakresie zadań realizowanych dla projektu
 • czy istnieje lista personelu podwykonawców wraz z określeniem wymaganych uprawnień personelu i kopiami tych uprawnień
 • czy istnieją procedury określające kontrole jakości prac podwykonawców w tym odbiory dostaw, odbiory robót i identyfikacja wyrobów niezgodnych
 • czy organizacja przeprowadza audyty i inspekcje u podwykonawców dostawców
 • czy dokumenty iso 9001 i inne związane z realizacja projektu przekazane do stosowania są nadzorowane
 • czy dokumenty są zatwierdzone do stosowania przez upoważnione osoby
 • w jaki sposób zapewniono że odpowiednie wersje dokumentów iso 9001zostały przekazane do stosowania
 • czy organizacja wskazała osobę odpowiedzialną za nadzorowanie dokumentów iso 9001
 • czy nadzorowanie dokumentów odbywa się w wersji drukowanej czy elektronicznej
 • czy istnieje procedura określającą nadzorowanie zapisów iso 9001
 • czy wdrożono system wyszukiwania , przechowywania, zabezpieczania zapisów i dysponowania nimi
 • czy istnieje lista personelu uprawnionego do podpisywania zapisów w obszarze kontroli jakości robót
 • czy zapisy są przechowywane na budowie w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo i łatwość dostępu dla upoważnionych przedstawicieli
 • czy organizacja nadzoruje zapisy iso 9001 w wersji drukowanej czy elektronicznej
 • czy organizacja określiła i posiada zapisy dotyczące danych wejściowych dotyczące wyrobu (wymagania funkcjonalne, parametry)
 • czy pracownicy posiadają zakomunikowane zakresy odpowiedzialności
 • czy istnieje schemat organizacyjny obrazujący strukturę dla realizacji projektu
 • w jaki sposób organizacja zapewnia świadomość w zakresie wymagań klienta (kontrakty, szkolenia , dostępność dokumentów odniesienia)
 • w jaki sposób zapewniona jest komunikacja wewnętrzna w zakresie wymagań iso 9001 projektu
 • w jaki sposób zapewniona jest komunikacja z zamawiającym
 • czy organizacja przeprowadza audyty wewnętrzne iso 9001 w organizacji (w biurze lokalnym)
 • czy istnieją i są dostępne zapisy z przeglądów i audytów wewnętrznych iso 9001
 • czy podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze w odniesieniu do wyników przeglądów i raportów z audytów iso 9001.
 • jaki jest obecny status iso 9001
 • jakie dane wejściowe do przeglądu dostarczono w odniesieniu do projektu
 • czy organizacja określiła wymagania w zakresie zasobów ludzkich w tym wymagane kompetencje, kwalifikacje i doświadczenie dla projektu
 • czy pracownicy posiadają zakresy obowiązków i uprawnień iso 9001
 • czy organizacja posiada system szkoleń personelu / plan szkoleń iso 9001
 • czy są dostępne zapisy potwierdzające kompetencje , doświadczenie, szkolenia , uprawnienia personelu biura
 • czy organizacja zapewnia odpowiednią infrastrukturę i narzędzia pracy.
 • czy istnieje nadzór urządzeń kontrolno-pomiarowych
 • czy istnieje plan jakości dla projektu określający wymagania dla wyrobu
 • czy określono wymagania w zakresie weryfikacji, monitorowania, pomiarów i kontroli oraz kryteria przyjęcia wyrobu
 • czy określono wymagane zapisy potwierdzające że wyrób spełnia wymagania ? czy organizacja określiła dodatkowe wymagania dla wyrobu nie określone przez klienta ale niezbędne z punktu widzenia organizacji
 • czy zidentyfikowano wymagania prawne i inne wymagania klienta dla wyrobu
 • czy organizacja ustanowiła system zarządzania zmianami dla wyrobu? np. zarządzanie rewizjami projektu technicznego? jak zmiana jest komunikowania i nadzorowana?
 • czy organizacja określiła wymagania klienta dla dostawy i działań po dostawie
 • czy organizacja posiada procedury regulujące obszar projektowania ?
 • w jaki sposób organizacja zapewnia przegląd weryfikacje procesu projektowania ?
 • czy określono odpowiedzialności i uprawnienia w obszarze projektowania
 • w jaki sposób organizacja zapewnie komunikacje i przepływ informacji w procesie projektowania
 • w jaki sposób organizacja dokonuje oceny i ponownie oceny dostawców i podwykonawców dla projektu
 • czy są dostępne zapisy wyników ocen dostawców iso 9001 dla projektu
 • czy w procesie zakupów określono wymagania dla kwalifikacji personelu i systemu iso 9001
 • jakie działania kontrolne organizacja podejmuje w celu potwierdzenia że dostarczony wyrób spełnia wymagania
 • ilu dostawców aktualnie posiada organizacja dla biura
 • czy wszyscy zostali ocenieni wg iso 9001
 • w jaki sposób organizacja zapewnia dostępność dokumentów w których określono wymagania dla wyrobu , np. procedury, specyfikacje , wtwio , projekty
 • czy organizacja zapewnia uprawniony nadzór nad wykonywanymi robotami .
 • czy schemat wskazuje funkcje nadzoru jakościowego ?
 • jak organizacja zapewnia stasowanie odpowiedniego wyposażenia kontrolnego w trakcie wytwarzania . rodzaj sprzętu, nadzór, wzorcowanie, kalibracja.
 • w jaki sposób określono zakres i ilość wymaganych działań w obszarze monitorowania i pomiarów w trakcie realizacji robót
 • czy organizacja określiła kryteria przeglądu i zatwierdzania procesów
 • w jaki sposób organizacja mierzy i monitoruje właściwości wyrobu w trakcie realizacji . czy są utrzymywane zapisy z pomiarów . czy istnieje zapis wskazujący osobę upoważnioną do decyzji o zwolnieniu wyrobu
 • czy organizacja określiła zatwierdzanie wyposażenia i kwalifikowanie personelu oraz zapisów
 • w jaki sposób organizacja zapewnia identyfikowalność w odniesieniu do elementów/materiałów/półproduktów.
 • czy istnieją procedury , instrukcje odnoszące się do identyfikowalności
 • czy organizacja utrzymuje, nadzoruje zapisy dotyczące identyfikowalności
 • w jaki sposób organizacja zapewnia zabezpieczenie wyrobu w tym jego części składowych w całym okrsie wykonywania robót az do ostatecznego odbioru robót
 • w jaki sposób organizacja zapewnia zabezpieczenie wyrobów magazynowanych na budowie przed ich zabudowaniem
 • czy istnieje dokument określający wymagania w zakresie monitorowania i pomiarów oraz wyposażenia do monitorowania i pomiarów zapewniający zgodność z wymaganiami
 • czy organizacja ustanowiła procesy zapewniające że monitorowanie i pomiary są przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
 • czy wyposażenie posiada system identyfikacji pozwalający określić status wzorcowania
 • czy istnieje harmonogram wzorcowania . dla wyposażenia dla którego nie jest wymagane wzorcowanie z międzynarodowymi i państwowymi wzorcami jednostek czy są zapisy dotyczące zastosowanej podstawy wzorcowania sprawdzania . zapisy, procedura
 • w jaki sposób organizacja zapewnia bezpieczeństwo sprzętu kontrolo pomiarowego na budowie. osoba odpowiedzialna
 • w jaki sposób organizacja pozyskuje i monitoruje informację zwrotną od klienta
 • czy organizacja monitoruje poziom zadowolenia klienta ze współpracy
 • czy istnieją zapisy potwierdzające monitorowanie satysfakcji klienta
 • czy podejmowane są działania korygujące i zapobiegawcze w wyniku oceny satysfakcji klienta
 • czy oceny przeprowadzono w odniesieniu do zamawiającego
 • czy organizacja posiada procedurę nadzorowania wyrobów niezgodnych
 • czy organizacja posiada zapisy dotyczące zidentyfikowanych wyrobów niezgodnych dla projektu
 • czy organizacja nadzoruje status wyrobów niezgodnych
 • czy organizacja posada zapisy w zakresie działań korygujących i zapobiegawczych
 • czy organizacja posiada zapisy potwierdzające poddanie weryfikacji i badaniom wyrób przywrócony do stanu zgodnego .
 • czy organizacja posiada zapisy iso 9001 zezwalające na zastosowanie wyrobu przywróconego do stanu zgodnego
 • czy organizacja posiada zapisy potwierdzające nadzorowanie wyrobów niezgodnych w odniesieniu do podwykonawców i dostawców
 • czy organizacja posiada procedurę dotyczącą działań korygujących i zapobiegawczych
 • czy organizacja posiada zapisy iso 9001 potwierdzające podjęcie działań zapobiegających ponownemu wystąpieniu niezgodności oraz zapisy potwierdzające podjęte działania
 • czy organizacja przeprowadza przegląd skuteczności podjętych działań
 • czy organizacja posiada zapisy potwierdzające podejmowania działań eliminujących przyczyny zidentyfikowanych niezgodności
 • czy organizacja nadzoruje identyfikację niezgodności / podejmowanych działań korygujących i zapobiegawczych podwykonawców i dostawców
 • czy organizacja posiada zatwierdzony przez zamawiającego bioz, analizę ryzyka i ibwr dla zadania
 • czy organizacja posiada bioz ogólny dla budowy i jest on udostępniony dla pracowników
 • czy istnieje potwierdzenie zapoznania pracowników z ibwr
 • czy organizacja zatrudnia uprawnionego przedstawiciela służby bhp zgodnie z wymaganiami kontraktu
 • czy organizacja posiada pisemne zezwolenia na wkopywanie prac szczególnie niebezpiecznych
 • czy operatorzy sprzętu, utb posiadają uprawnienia oraz potwierdzenie dopuszczenia sprzętu na miejscu pracy
 • czy organizacja posiada uprawnienia personelu do obsługi maszyn i urządzeń które tego wymagają (operatorzy dźwigów, koparek, hakowych , utb)
 • czy organizacja posiada pkib oraz zapisy z realizacji czynności kontrolnych
 • czy organizacja posiada procedury iso 9001 projektu
 • czy organizacja posiada potwierdzenie zapoznania zespołu realizacyjnego z procedurami iso 9001 projektu
 • czy organizacja kompletuje na bieżąco dokumentacje jakościową zgodnie z wytycznymi zamawiającego
 • czy organizacja posiada dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót
 • czy istnieją procedury wykonywania robót
 • czy opisano procedury wewnętrzne inspekcji ( zakres, częstotliwość, osoby odpowiedzialne )
 • czy istnieją pisemne potwierdzenia zapoznania pracowników z instrukcjami pracy
 • czy instrukcje pracy są dostępne w miejscu wykonywania prac na placu budowy
 • czy istnieją zatwierdzone procedury wpqr oraz wps dla wykonywanych prac spawalniczych
 • czy personel posiada ważne uprawnienia do wykonywania prac spawalniczych oraz paszport pk
 • czy wyznaczono uprawniony nadzór do kontroli prac spawalniczych
 • czy istnieją procedury określające wymagania dla materiałów dodatkowych , przechowywania i suszenia elektrod, znakowania kolorami , wydawania materiałów spawalniczych , identyfikacji , przenoszenia cech i inne
 • czy istnieje procedura dotycząca wykonywania prac spawalniczych w trudnych warunkach atmosferycznych
 • czy organizacja przekazuje tygodniowe plany inspekcji
 • czy organizacja przekazuje harmonogram odbiorów

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2023 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com