Najważniejsze zmiany pomiędzy ISO 45001 a PNN/OHSAS 18001

 • Ujednolicenie struktury normy uwzględniający wspólny układ względem systemów opartych na normie ISO 9001, ISO 14001 i innych standardów systemów zarządzania.
 • Uwzględnienie kompatybilności z innymi normami dotyczącymi różnych systemów zarządzania pozwoli uniknąć potencjalnych błędów podczas integracji systemów zarządzania np. ISO 9001, ISO 14001.
 • W normie ISO 45001 pdf został usunięty termin działania zapobiegawcze. Cała norma ma na celu zapobieganie zdarzeniom w obszarze BHP.

Nowym elementem jest wymóg, aby organizacja monitorowała wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji i jej BHP. Na kontekst organizacji w rozumieniu normy składają się czynniki tworzące otoczenie - wyróżnia się otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne organizacji. Na otoczenie zewnętrzne organizacji składają się otoczenie ogólne i celowe.

Do czynników wewnętrznych i zewnętrznych przykładowo zalicza się: pojawienie się nowych technologii w danej branży, obowiązujące regulacje prawne, kwestie związane z HR (np. dostępność wykwalifikowanych pracowników) i nagłe niekorzystne warunki pogodowe (np. powódź).

Norma ISO 45001 wymaga monitorowania tych czynników/zagrożeń przez wyznaczone do tego osoby. Organizacja powinna określić zainteresowane strony, które są istotne z punktu widzenia systemu zarządzania BHP. Istotne jest również określenie potrzeb i oczekiwań osób pracujących i innych zainteresowanych stron.

Organizacja określa granice i możliwości zastosowania Systemu Zarządzania BHP w celu ustanowienia jego zakresu.

Nowa norma ISO 45001 kładzie duży nacisk na rolę kierownictwa w systemie zarządzania. Najwyższe kierownictwo powinno wykazać przywództwo i zaangażowanie w zarządzanie BHP poprzez:

 • przyjmowanie pełnej odpowiedzialności za zapobieganie wypadkom przy pracy i chorobom związanych z pracą oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy;
 • zapewnienie, że została ustanowiona polityka BHP;
 • zapewnienie zintegrowania wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji;
 • zapewnianie zasobów niezbędnych do ustanowienia, wdrożenia, utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania bhp;
 • zapewnienie aktywnego współudziału pracowników lub ich przedstawicieli, --wykorzystywanie konsultacji na wszystkich poziomach zarządzania w ramach systemu zarządzania bhp.

Podczas określenia ryzyka i szans systemu zarządzania bhp i jego zamierzonych wyników organizacja bierze pod uwagę zagrożenia, ryzyka związane z BHP i inne rodzaje ryzyk , możliwości w zakresie BHP oraz wymagania prawne i inne.


Treść normy PN-ISO 45001:2018-06 (własne tłumaczenie wymagań oraz własna interpretacja)

Kontekst organizacji

Organizacja określa kwestie zewnętrzne i wewnętrzne, które są istotne dla jej celów i które wpływają na jej zdolność do osiągnięcia zamierzonych rezultatów w zakresie systemu zarządzania BHP.

Zrozumienie potrzeb i oczekiwań pracowników oraz innych zainteresowanych stron
Organizacja określa:

 1. pozostałe zainteresowane strony, oprócz pracowników, którzy są istotni z punktu widzenia systemu zarządzania BHP
 2. istotne potrzeby i oczekiwania (tj. wymagania) pracowników i innych zainteresowanych stron
 3. które z tych potrzeb i oczekiwań są lub mogą stać się wymaganiami prawnymi lub innymi wymaganiami

Określanie zakresu systemu zarządzania BHP

Organizacja określa granice i zastosowanie systemu zarządzania BHP w celu ustalenia jego zakresu Określając ten zakres organizacja:

 1. rozważa kwestie zewnętrzne i wewnętrzne, o których mowa w 4.1;
 2. uwzględnia wymagania, o których mowa w 4.2
 3. uwzględnia zaplanowane lub wykonane działania związane z pracą

System zarządzania BHP

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć, utrzymywać i ciągle doskonalić system zarządzania BHP, wliczając w to niezbędne procesy i ich interakcje ,zgodnie w wymaganiami niniejszego dokumentu

Kierownictwo i udział pracowników

Najwyższe kierownictwo musi wykazać się przywództwem i zaangażowaniem w odniesieniu do systemu zarządzania BHP poprzez:

 1. branie ogólnej odpowiedzialności za zapobieganie urazom i chorobom związanym z pracą, a także zapewniane bezpiecznych i higienicznych stanowisk pracy i działań;
 2. zapewniane, że polityka BHP i związane z nią cele BHP są określone i zgodne ze strategią organizacji;
 3. zapewnianie integracji wymagań systemu zarządzania BHP z procesami biznesowymi organizacji
 4. zapewnianie dostępności zasobów potrzebnych do utworzenia, wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania BHP
 5. informowanie o znaczeniu skutecznego zarządzania BHP i zgodności z wymogami systemu zarządzania BHP;
 6. zapewnianie, że system zarządzania BHP osiąga zamierzone wyniki;
 7. kierowanie i wspieranie osób w celu przyczynienia się do skuteczności systemu zarządzania BHP;
 8. zapewnianie i promowanie ciągłego doskonalenia;
 9. wspieranie innych istotnych ról związanych z zarządzaniem w celu ukazania ich przywództwa, jako że dotyczy to ich obszarów działalności
 10. rozwijanie, prowadzenie i promowanie kultury w organizacji, co wspiera osiąganie zamierzonych wyników systemu zarządzania BHP
 11. ochrona pracowników przed represjami przy zgłaszaniu incydentów, zagrożeń, ryzyka i szans;
 12. zapewnianie, że organizacja ustanawia i wdraża procesy konsultacji i partycypacji pracowników (patrz 5.4):
 13. wspieranie tworzenia i funkcjonowania komitetów ds. zdrowia i bezpieczeństwa, [patrz 5.4 e) 1)].

Polityka BHP

Najwyższe kierownictwo ustanawia, wdraża i utrzymuje politykę BHP, która:

 1. obejmuje zobowiązanie do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania obrażeniom i chorobom związanym z pracom oraz jest adekwatna do celu, wielkości i kontekstu organizacji oraz specyficznego charakteru jej zagrożeń i szans związanych z BHP.
 2. zapewnia ramy dla ustalania celów BHP;
 3. obejmuje zobowiązanie do spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań
 4. obejmuje zobowiązanie do eliminowania zagrożeń i zmniejszania ryzyka związanego z BHP (patrz 8.1.2);
 5. obejmuje zobowiązanie do ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP;
 6. obejmuje zobowiązanie do konsultacji i partycypacji pracowników oraz, w przypadku ich występowania, przedstawicieli pracowników.

Polityka BHP powinna:

 • być dostępna jako udokumentowana informacja;
 • być przekazywana w ramach organizacji;
 • być w razie potrzeby dostępna dla zainteresowanych stron;
 • być właściwa i adekwatna.

Role organizacyjne, odpowiedzialności i uprawnienia

Najwyższe kierownictwo zapewnia, że odpowiedzialności i uprawnienia odpowiednich ról w systemie zarządzania BHP są przypisywane i przekazywane na wszystkich poziomach w organizacji i przechowywane jako udokumentowane informacje. Pracownicy na każdym poziomie organizacji biorą odpowiedzialność za te aspekty systemu zarządzania BHP, nad którymi mają kontrolę.

Najwyższe kierownictwo przypisuje odpowiedzialność i uprawnienia do:

 1. zapewniania, że system zarządzania BHP jest zgodny z wymaganiami niniejszego dokumentu;
 2. raportowania wyników działania systemu zarządzania BHP do najwyższego kierownictwa.

Konsultacje i partycypacja pracowników

Organizacja ustanawia, wdraża i utrzymuje procesy konsultacji i partycypacji pracowników na wszystkich odpowiednich poziomach i funkcjach oraz, w przypadku ich istnienia, przedstawicieli pracowników, w opracowywaniu, planowaniu, wdrażaniu, ocenie działania i działaniach na rzecz poprawy systemu zarządzania BHP

Organizacja:

 1. zapewnia mechanizmy, czas, szkolenia i zasoby niezbędne do konsultacji i partycypacji;
 2. zapewnia terminowy dostęp do jasnych, zrozumiałych i istotnych informacji na temat systemu zarządzania BHP;
 3. określa i eliminuje przeszkody lub bariery partycypacji oraz minimalizuje te, których nie da się usunąć;
 4. kładzie nacisk na konsultacje z pracownikami na stanowiskach kierowniczych w następujących kwestiach:

Planowanie

Planując system zarządzania BHP, organizacja rozważa kwestie, o których mowa w 4.1 (kontekst), wymagania określone w 4.2 (zainteresowane strony) i 4.3 (zakres swojego systemu zarządzania BHP) oraz określa zagrożenia i szanse, które powinny uwzględniać:

 1. zapewnienie, że system zarządzania BHP może osiągnąć zamierzony wynik;
 2. zapobieganie lub zmniejszenie niepożądanych efektów;
 3. osiąganie ciągłego doskonalenia.

Określając zagrożenia i szanse związane z systemem zarządzania BHP i jego zamierzonymi rezultatami, które należy uwzględnić, organizacja bierze pod uwagę:

 • zagrożenia (patrz 6.1.2.1):
 • zagrożenia związane z BHP i inne zagrożenia (patrz 6.1.2.2):
 • szanse BHP i inne szanse (patrz 6.1.2.3):
 • wymagania prawne i inne wymagania (patrz 6.1.3).

Organizacja w swoich procesach planowania określa oraz ocenia zagrożenia i szanse, które są istotne dla zamierzonych rezultatów systemu zarządzania BHP i związanych ze zmianami w organizacji, jej procesami lub systemem zarządzania BHP. W przypadku planowanych zmian, stałych lub tymczasowych, ocena ta zostanie przeprowadzona przed wprowadzeniem zmiany (patrz 8.1.3). Organizacja przechowuje udokumentowane informacje na temat:

 • zagrożeń i szans;
 • procesów i działań potrzebnych do określenia i uwzględnienia zagrożeń i szans (patrz 6.1.2 do 6.1.4) w zakresie niezbędnym do upewnienia się, że są przeprowadzane zgodnie z planem.

Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka i szans

Identyfikacja zagrożeń

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procesy ciągłej i czynnej identyfikacji zagrożeń. Procesy uwzględniają, ale nie ograniczają się do:

 1. tego, jak zorganizowana jest praca, czynników społecznych (w tym obciążenia pracą, godzin pracy, znęcania się, nękania i zastraszania), kierownictwa i kultury w organizacji;
 2. rutynowych i nierutynowych czynności i sytuacji, w tym zagrożeń wynikających z:
  1. infrastruktury, sprzętu, materiałów, substancji i fizycznych warunków pracy;
  2. zaprojektowania produktów i usług, badań, rozwoju, testowania, produkcji, montażu, budowy, dostarczania usług, konserwacji i utylizacji;
  3. czynników ludzkich;
  4. tego, jak wykonywana jest praca;
 3. przeszłych incydentów powiązanych, wewnętrznych lub zewnętrznych, w tym sytuacji awaryjnych i ich przyczyn;
 4. potencjalnych sytuacji awaryjnych;
 5. ludzi, w tym biorąc pod uwagę:
  1. osoby mające dostęp do stanowiska pracy i ich działania, dotyczy pracowników, wykonawców, gości i innych osób;
  2. osoby znajdujące się w pobliżu stanowiska pracy, które mogą być objęte działaniami organizacji;
  3. pracowników w miejscu, które nie znajduje się pod bezpośrednią kontrolą organizacji;
 6. inne kwestie, w tym biorąc pod uwagę:
  1. zaprojektowanie obszarów roboczych, procesów, instalacji, maszyn/urządzeń, procedur operacyjnych i organizacji pracy, w tym ich dostosowanie do potrzeb i możliwości zaangażowanych pracowników;
  2. sytuacje występujące w pobliżu stanowiska pracy spowodowane działaniami związanymi z pracą pod kontrolą organizacji;
  3. sytuacje nie kontrolowane przez organizację i występujące w pobliżu stanowiska pracy, które mogą powodować obrażenia i pogorszenie stanu zdrowia osób na stanowiskach pracy;
 7. faktyczne lub proponowane zmiany w organizacji, operacjach, procesach, działaniach i systemie zarządzania BHP (patrz 8.1.3):
 8. zmiany w wiedzy o zagrożeniach.

Planowanie działań

Organizacja planuje:

 1. działania mające na celu:
  1. radzenie sobie z tymi zagrożeniami i szansami (patrz 6.1.2,2 i 6.1.2.3):
  2. uwzględnienie wymagań prawnych i innych wymagań (patrz 6.1.3):
  3. przygotowanie i reagowanie na sytuacje awaryjne (patrz 8.2):

Organizacja powinna uwzględnić hierarchię środków kontroli (patrz. 8.1.2) i wyniki systemu zarządzania BHP podczas planowania działań Planując swoje działania, organizacja bierze pod uwagę najlepsze praktyki, opcje technologiczne oraz wymagania finansowe, operacyjne i biznesowe

Cele BHP i planowanie ich realizacji

Organizacja powinna ustalić cele BHP dla odpowiednich funkcji i poziomów w celu utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania i wydajności BHP (patrz 10.3).

Cele BHP powinny:

 1. być zgodne z polityką BHP
 2. być wymierne (jeśli to wykonalne) lub możliwe do oceny działania;
 3. brać pod uwagę:
  1. obowiązujące wymagania;
  2. wyniki oceny zagrożeń i szans (patrz 6.1.2.2 i 6.1.2.3) ;
  3. wyniki konsultacji z pracownikami (patrz 5.4) oraz, jeśli występują, przedstawiciele pracowników;
 4. być monitorowane;
 5. być komunikowane;
 6. być odpowiednio aktualizowane.

Planując sposób osiągnięcia celów BHP, organizacja określa:

 1. co będzie zrobione;
 2. jakie zasoby będą potrzebne;
 3. kto będzie odpowiedzialny;
 4. kiedy zostanie to ukończone;
 5. sposób oceny wyników, w tym wskaźniki do monitorowania;
 6. w jaki sposób działania mające na celu osiągnięcie celów BHP zostaną zintegrowane z procesami biznesowymi organizacji.

Wsparcie i zasoby

Organizacja określa i zapewnia zasoby potrzebne do ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP.

Organizacja powinna:

 1. określać niezbędne kompetencje pracowników, które wpływają lub mogąwpływać na wyniki BHP;
 2. upewnić się, że pracownicy są kompetentni (wliczając w to umiejętność rozpoznawania zagrożeń) na podstawie odpowiedniego wykształcenia,szkolenia lub doświadczenia;
 3. w stosownych przypadkach podejmować działania mające na celu zdobycie i utrzymanie niezbędnych kompetencji oraz ocenę skuteczności podjętych działań;
 4. zachować odpowiednie udokumentowane informacje jako dowód kompetencji.

Komunikacja

Pracownicy powinni być informowani o:

 1. polityce BHP i celach BHP;
 2. ich wkładzie w skuteczność systemu zarządzania BHP, w tym korzyściach wynikających z lepszych wyników w zakresie BHP;
 3. potencjalnych konsekwencjach niespełnienia wymagań systemu zarządzania BHP;
 4. incydentach i wynikach dochodzeń, które są dla nich istotne;
 5. zagrożeniach, ryzyku związanym z BHP i określonych działaniach dla nich istotnych;
 6. umiejętności ewakuacji z sytuacji w miejscu pracy, która ich zdaniem stanowi bezpośrednie i poważne zagrożenie dla ich życia lub zdrowia, a także ustaleniach mających na celu ich ochronę przed nieuzasadnionymi tego konsekwencjami

Udokumentowane informacje

System zarządzania BHP organizacji obejmuje:

 1. udokumentowane informacje wymagane przez niniejszy dokument;
 2. udokumentowane informacje określone przez organizację jako niezbędne dla skuteczności systemu zarządzania BHP.

Podczas tworzenia i aktualizowania udokumentowanych informacji, organizacja zapewnia odpowiednie:

 1. identyfikację i opis (np. tytuł, datę, autora lub numer referencyjny);
 2. format (np. język, wersję oprogramowania, grafikę) i nośniki (np. papierowy, elektroniczny);
 3. recenzję i zatwierdzenie pod kątem przydatności i adekwatności.

Udokumentowane informacje wymagane przez system zarządzania BHP i niniejszy dokument są kontrolowane w celu upewnienia się, że:

 1. są dostępne i odpowiednie do użycia, gdziekolwiek i kiedykolwiek są potrzebne;
 2. są adekwatnie chronione (np. przed utratą poufności, niewłaściwym wykorzystaniem lub utratą integralności).

Planowanie operacyjne i kontrola

Organizacja planuje, wdraża, kontroluje i utrzymuje procesy potrzebne do spełnienia wymagań systemu zarządzania BHP i wdraża działania określone w Klauzuli 6 poprzez:

 1. ustalenie kryteriów dla procesów;
 2. wdrażanie kontroli procesów zgodnie z kryteriami;
 3. przechowywanie udokumentowanych informacji w wymiarze niezbędnym do upewnienia się, że procesy zostały przeprowadzone zgodnie z planem;
 4. dostosowywanie pracy do pracowników.

Eliminacja zagrożeń i redukcja ryzyka BHP

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procesy mające na celu eliminację zagrożeń i zmniejszenie ryzyka BHP przy użyciu następującej hierarchii środków kontroli

 1. wyeliminować zagrożenie;
 2. zastąpić mniej niebezpiecznymi procesami, operacjami, materiałami lub sprzętem;
 3. korzystać z technicznych środków kontroli i reorganizacji pracy;
 4. stosować administracyjne środki kontroli,w tym szkolenia;
 5. stosować odpowiedni sprzęt ochrony osobistej.

Outsourcing

Organizacja powinna zapewniać kontrolę nad zleconymi funkcjami i procesami. Organizacja powinna upewnić się, że jej ustalenia dotyczące outsourcingu są zgodne z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami oraz idą w parze z osiągnięciem zamierzonych wyników systemu zarządzania BHP.

Gotowość i reagowanie na sytuacje awaryjne

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procesy potrzebne do przygotowania się i reagowania na potencjalne sytuacje awaryjne, jak określono w 6.1.2.1, w tym:

 1. ustalenie planowanej reakcji na sytuacje awaryjne, w tym udzielanie pierwszej pomocy;
 2. zapewnienie szkolenia w zakresie planowanej reakcji;
 3. okresowe testowanie i ćwiczenie zdolności planowanej reakcji;
 4. ocena skuteczności i, w razie konieczności, powtórzenie planowanej reakcji po przetestowaniu jej, a w szczególności po wystąpieniu sytuacji awaryjnych;
 5. komunikacja i dostarczenie istotnych informacji wszystkim pracownikom z zakresie ich obowiązków i odpowiedzialności;
 6. przekazywanie odpowiednich informacji wykonawcom, gościom, służbom ratowniczym, władzom państwowym i, w stosownych przypadkach, lokalnej społeczności;
 7. branie pod uwagę potrzeb i możliwości odpowiednich zainteresowanych stron i zapewniając ich zaangażowanie w odpowiednim opracowaniu planowanej reakcji.

Monitorowanie, pomiar, analiza i ocena skuteczności

Organizacja powinna określić:

 1. co należy monitorować i mierzyć, w tym:
  1. stopień, w jakim spełnione są wymagania prawne i inne wymagania;
  2. jej działania związane z rozpoznanymi zagrożeniami, ryzykiem i szansami;
  3. postępy w osiąganiu celów BHP organizacji;
  4. skuteczność środków kontroli operacyjnej i innych;
 2. metody monitorowania, pomiaru, analizy i oceny wydajności, w celu zapewnienia prawidłowych wyników;
 3. kryteria, według których organizacja oceni swoje wyniki w zakresie BHP;
 4. kiedy monitorowanie i pomiary powinny być przeprowadzane;
 5. kiedy wyniki monitorowania i pomiaru będą analizowane, oceniane i przekazywane.

Ocena zgodności

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procesy mające na celu ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami (patrz 6.1.3). Organizacja powinna:

 1. określić częstotliwość i metodę oceny zgodności;
 2. ocenić zgodność i w razie potrzeby podjąć działania (patrz 10.2):
 3. utrzymywać wiedzę i rozumienie jej statusu zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami;
 4. zachować udokumentowane informacje dotyczące wyników oceny zgodności.

Audyt wewnętrzny

Organizacja powinna przeprowadzać audyty wewnętrzne w zaplanowanych odstępach czasowych, aby dostarczyć informacji na temat tego, czy system zarządzania BHP:

 1. odpowiada:
  1. własnym wymaganiom organizacji dotyczącym systemu zarządzania BHP, w tym polityki i celów BHP;
  2. wymaganiom niniejszego dokumentu;
 2. jest skuteczne wdrożony i utrzymywany.

Przegląd zarządzania

Najwyższe kierownictwo dokonuje przeglądy systemu zarządzania BHP organizacji w zaplanowanych odstępach czasu, aby zapewnić jego ciągłą przydatność, adekwatność i skuteczność.

Przegląd zarządzania obejmuje rozważenie:

 1. statusu działań z poprzednich przeglądów zarządzania;
 2. zmian w kwestiach zewnętrznych i wewnętrznych, które są istotne dla systemu zarządzania BHP, w tym:
  1. potrzeb i oczekiwań zainteresowanych stron;
  2. wymagań prawnych i innych wymagań;
  3. zagrożeń i szans;
 3. stopnia, w jakim została osiągnięta polityka i cele BHP;
 4. informacji na temat wyników w zakresie BHP, w tym tendencje dotyczące:
  1. incydentów, niezgodności, działań naprawczych i ciągłego doskonalenia;
  2. wyników monitorowania i pomiarów;
  3. wyników oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi wymaganiami;
  4. wyników audytu;
  5. konsultacji i partycypacji pracowników;
  6. zagrożeń i szans;
 5. adekwatności zasobów do utrzymywania efektywnego systemu zarządzania BHP;
 6. odpowiedniej komunikacji z zainteresowanymi stronami;
 7. szans ciągłego doskonalenia.

Doskonalenie

Organizacja powinna określić szanse ulepszeń (patrz Klauzula 9) i wdrożyć niezbędne działania, aby osiągnąć zamierzone wyniki swojego systemu zarządzania BHP.

Organizacja powinna ustanowić, wdrożyć i utrzymywać procesy, w tym raportowanie, badanie i podejmowanie działań, mające na celu określenie incydentów i niezgodności oraz radzenie sobie z nimi:

 1. reagować w odpowiednim czasie na incydent lub niezgodność oraz, w stosownych przypadkach:
  1. podjąć działania, mające na celu kontrolę i poprawienie ich;
  2. poradzić sobie z konsekwencjami;
 2. ocenić, przy udziale pracowników (patrz 5.4.1) i zaangażowaniu innych zainteresowanych stron, potrzebę działań korygujących w celu wyeliminowania głównych przyczyn incydentu lub niezgodności, aby nie powtórzyły się one ani nie wystąpiły w innym miejscu, poprzez:
  1. zbadanie incydentu lub przegląd niezgodności;
  2. ustalenie przyczyny incydentu lub niezgodności;
  3. ustalenie, czy doszło do podobnych incydentów, jeżeli istnieją niezgodności lub mogą one potencjalnie wystąpić;
 3. dokonanie przeglądu istniejących ocen ryzyka związanego z BHP i innych rodzajów ryzyka (patrz 6.1):
 4. określenie i wdrożenie wszelkich potrzebnych działań, w tym działań naprawczych, zgodnie z hierarchią środków kontroli (patrz 8.1.2) i zarządzaniem zmianami (patrz 8.1.3):
 5. ocenę ryzyka związanego z BHP wynikającego z nowych lub zmienionych zagrożeń, przed podjęciem działań;
 6. dokonanie przeglądu skuteczności wszelkich podjętych działań, w tym działań korygujących;
 7. dokonanie zmian w systemie zarządzania BHP, jeśli to konieczne

Działania korygujące powinny być odpowiednie do skutków lub potencjalnych skutków zaistniałych incydentów lub niezgodności. Organizacja powinna przechowywać udokumentowane informacje jako dowód:

 • charakteru incydentów lub niezgodności oraz wszelkich podjętych działań;
 • wyników wszelkich działań, w tym korygujących i ich skuteczności.

Organizacja powinna przekazać te udokumentowane informacje odpowiednim pracownikom oraz, jeśli ci występują, przedstawicielom pracowników i innym zainteresowanym stronom.


Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2019 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com


Pakuła Consulting używa plików cookies. Zapamiętują one ustawienia (np.: ukrycie banerów). Używane są one również przez Google AdSense. Jeżeli nie zgadzasz się z takim wykorzystaniem, możesz uniemożliwić używanie ciasteczek, korzystając z odpowiednich ustawień przeglądarki.