Audyt sieci handlowych

Wymagania sieci handlowych

Firma Pakuła Consulting przygotowuje do audytu sieci handlowych systemu HACCP, ISO 22000, BRC oraz IFS, tzw. systemów bezpieczeństwa żywności. Przygotowujemy do audytów Biedronka, Stokrotka, Tesco, BP, Orlen oraz innych.


Podstawowe wymagania audytu sieci handlowej w zakresie HACCP dla zakładów a nie produkujących żywności najczęściej obejmują :

 • politykę bezpieczeństwa produktu,
 • powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa produktu
 • opis produktu lub specyfikację techniczną, tą którą akceptowała sieć handlowa
 • schemat produkcyjny
 • analizę zagrożeń
 • metodologię identyfikacji CCP/CP
 • monitoring CCP/CP
 • instrukcję monitorowania CCP
 • instrukcje higieny,
 • instrukcje mycia (plan utrzymania higieny) procedurę auditów plus harmonogram auditów HACCP, procedurę kontroli i badań plus harmonogram badań procedurę nadzorowania wyrobu gotowego procedurę przyjęcia towaru procedurę magazynowania towaru procedurę wydania towaru
 • procedurę identyfikowalności (ostatni test identyfikowalności od surowca do wyrobu i odwrotny od wyroby do surowca i symulację wycofania niebezpiecznego towaru z rynku)
 • umowę z firmą DDD, procedury, ustalone limity aktywności gryzoni, karty charakterystyki preparatów,
 • plan zakładu z naniesionymi stacjami, lampami owadobójczymi,
 • harmonogram wizyt, ostatnie raporty z wizyt firmy DDD (kontrola szkodników)
 • ocena dostawców
 • nadzór nad maszynami
 • nadzór nad sprzętem kontrolno pomiarowymi

Plan najprostszego audytu sieci handlowej w zakresie systemu ISO 9001 i HACCP zazwyczaj obejmuje :

 • 1. Polityka jakości i odpowiedzialność kierownictwa.
 • 2. Sprawdzenie procesu produkcyjnego.
 • 3. Przegląd dokumentacji i zapisów:
  • m.in. księga HACCP, postępowanie z wyrobem niezgodnym, instrukcje technologiczne, instrukcje mycia i dezynfekcji;
  • harmonogram badań laboratoryjnych (media, środowisko produkcyjne, surowce / dodatki, opakowania, produkcja w toku, wyrób gotowy).
 • 4. Ocena poziomu kontroli wewnętrznej oraz ocena warunków produkcji, magazynowania i transportu m.in.:
  • audyty wewnętrzne i zewnętrzne;
  • nadzór nad przebiegiem procesu produkcyjnego ze szczególnym zwróceniem uwagi na: personel produkcyjny (odzież, szatnie, kwalifikacje – znajomość procedur i instrukcji, szkolenia i świadomość);
  • maszyny i urządzenia, mycie i dezynfekcję, półprodukty oraz wyroby gotowe;
  • nadzór nad surowcami, dodatkami, opakowaniami oraz dostawcami (specyfikacje, kwalifikowanie dostawców);
  • zakażenia krzyżowe, alergeny GMO.
 • 5. Kontrola wagi i znakowanie produktów.
 • 6. DDD (pest control).
 • 7. Identyfikowalność oraz wycofanie wyrobu z rynku.
 • 8. Utrzymanie ruchu – planowanie przeglądów i napraw (konserwacja prewencyjna).
 • 9. Nadzór nad aparaturą kontrolno-pomiarową (okresowa kontrola i kalibracje).
 • 10. Reklamacje oraz cele jakościowe.
 • 11. Ochrona środowiska.
 • 12. Wybór i monitorowanie dostawców surowców i opakowań.

Celem audytu sieci handlowej jest zweryfikowanie czy Firma / dostawca posiada wystarczającą infrastrukturę i technologię, kwalifikacje personelu oraz inne zasoby, aby wytwarzać wyroby bezpieczne i powtarzalnej jakości. Dlatego oferujemy:

 • audyt zerowy w zakresie wymagań sieci handlowej
 • szkolenia z zakresu przygotowania do audytu z sieci handlowej
 • szkolenia GMP/GHP
 • szkolenia z zakresu wymagań sieci handlowych BRC i IFS
 • przygotowanie dokumentacji HACCP, spełniającej wymagania sieci handlowej
 • wdrożenie systemu HACCP, spełniającego wymagania sieci handlowej
 • wdrożenie systemu ISO 22000
 • wdrożenie systemu BRC i IFS
 • wykonanie audytu wewnętrznego
 • reprezentowanie Klienta podczas audytu sieci handlowej - obecność w trakcie audytu sieci handlowych

Kontakt

ul. Łąkowa 27B, lok. 23
90-554 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2024 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com