Pakuła Consulting przygotowuje certyfikat AEO - świadectwo AEO oraz prowadzi wdrożenia AEO oraz szkolenia AEO. Nasi pracownicy mają wieloletnie doświadczenie w agencjach celnych i urzędach celnych. Gwarantujemy najwyższą jakość merytoryczną każdego wdrożenia AEO i szkolenia AEO.

Przygotowujemy wnioski do organów celnych o wydanie świadectwa AEO. Wykonujemy audyt zerowy AEO, piszemy procedury AEO. Kontaktujemy się w imieniu klienta z organem celnym i wspólnie z nim przygotowujemy pierwszą wizytę w firmie.

Po uzyskaniu AEO przedsiębiorca może korzystać z ułatwień dotyczących kontroli celnej, bezpieczeństwa i ochrony oraz uproszczeń przepisów celnych, a firma staje się wiarygodna w oczach administracji celnej. Świadectwo jest bezterminowe a przedsiębiorca korzysta z takich samych ułatwień przez wszystkie administracje celne krajów UE.


Upoważniony przedsiębiorca (AEO) może uzyskać jedno ze świadectw AEO:

 • świadectwo AEOC – uproszczenia celne
 • świadectwo AEOS - bezpieczeństwo i ochrona
 • świadectwo AEOC/AEOS – uproszczenia celne/bezpieczeństwo i ochrona tzw. świadectwo połączone.

Warunki i kryteria uzyskania świadectwa AEO to m.in. :

 • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych
 • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi i/lub ewidencjami transportowymi, umożliwiający należytą kontrolę celną
 • udokumentowana wypłacalność
 • odpowiednie standardy bezpieczeństwa i ochrony
 • odpowiednie procedury AEO

Wdrażanie AEO

  Przygotowanie do certyfikacji AEO wymaga od przedsiębiorcy udzielenia odpowiedzi na szereg pytań m.in.:

  • identyfikację problemów związanych z infrastrukturą komputerową
  • zastosowane zasady bezpieczeństwa w prowadzonych ewidencjach
  • dodatkowe wymagania stawiane przez Urząd Celny
  • weryfikację stwierdzonych błędów w ramach przepisów celnych
  • terminowość licencji programów komputerowych posiadanych przez firmę
  • weryfikację stosowanych procedur AEO
  • przeprowadzone audyty wew. i/lub zewn. AEO
  • opracowanie polityki bezpieczeństwa informatycznego

  Audyt wstępny AEO

  Najczęstsze niezgodności i braki w zakresie AEO dotyczą następujących obszarów

  • brak prowadzenia systemu księgowego zgodnego z przyjętymi zasadami rachunkowości, który pozwala na przeprowadzanie kontroli celnych opartych na audycie oraz brak historycznego rejestru danych przedstawiającego ścieżkę audytu od chwili wprowadzenia danych do akt
  • brak zintegrowania ksiąg rachunkowych prowadzonych na potrzeby celne z systemem rachunkowości przedsiębiorcy lub brak zapewnienia przez te księgi możliwości przeprowadzania kontroli krzyżowych poprzez zestawienie stosownych informacji z danymi przechowywanymi w systemie księgowym
  • brak zapewnienia organowi celnemu możliwości uzyskania dostępu do systemów rachunkowości oraz, w stosownych przypadkach, do ewidencji handlowej i transportowej - fizycznego i drogą elektroniczną (jeżeli takie systemy lub taka ewidencja są prowadzone drogą elektroniczną)
  • brak systemu logistycznego zapewniającego możliwość identyfikowania towarów unijnych i nieunijnych, i wskazującego - w stosownych przypadkach - lokalizację tych towarów
  • brak struktury administracyjnej odpowiedniej dla charakteru i rozmiaru prowadzonej działalności, która umożliwia zarządzanie przepływem towarów; brak przeprowadzania kontroli wewnętrznych zapewniających możliwość zapobiegania, wykrywania i korygowania błędów oraz możliwość zapobiegania nielegalnym lub nieprawidłowym transakcjom oraz wykrywania takich transakcji
  • w stosownych przypadkach brak stosowania odpowiednich procedur obsługi pozwoleń przyznanych zgodnie ze środkami polityki handlowej lub związanych z handlem produktami rolnymi
  • brak stosowania odpowiednich procedur archiwizacji ewidencji i informacji oraz ochrony przed utratą informacji
  • brak poinstruowania odpowiednich pracowników o obowiązku powiadamiania organów celnych w każdym przypadku wykrycia trudności związanych z przestrzeganiem przepisów oraz że ustanowiono procedury powiadamiania organów celnych o wystąpieniu takich trudności;
  • brak stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony systemu komputerowego przed nieupoważnionym dostępem oraz w celu ochrony dokumentacji
  • w stosownych przypadkach brak stosowania zadowalających procedur postępowania z pozwoleniami na przywóz i z pozwoleniami na wywóz związanymi z zakazami i ograniczeniami, w tym środków zapewniających możliwość odróżnienia towarów objętych zakazami lub ograniczeniami od innych towarów oraz brak zapewnienia przestrzegania takich zakazów i ograniczeń.
  • budynki, które mają być użytkowane w związku z działaniami objętymi pozwoleniem AEOS, nie zapewniają ochrony przed nieuprawnionym dostępem i nie są zbudowane z materiałów odpornych na próby uzyskania nieuprawnionego dostępu
  • brak odpowiednich środków uniemożliwiających uzyskanie nieuprawnionego dostępu do biur, stref wysyłkowych, doków załadunkowych, przestrzeni ładunkowej lub innych tego rodzaju miejsc
  • brak odpowiednich środków w zakresie postępowania z towarami, które obejmują ochronę przed nieuprawnionym wprowadzaniem lub wymianą towarów, ochronę przed niewłaściwym postępowaniem z towarami oraz ochronę przed manipulowaniem jednostkami ładunku
  • brak środków umożliwiających precyzyjne zidentyfikowanie partnerów handlowych oraz brak zagwarantowania, poprzez realizację odpowiednich postanowień umownych lub wdrożenie innych stosownych środków, że tacy partnerzy handlowi zapewniają bezpieczeństwo swojej części międzynarodowego łańcucha dostaw
  • brak poddawania potencjalnych pracowników, którzy mają zostać zatrudnieni na stanowiskach o istotnym znaczeniu dla bezpieczeństwa, odpowiednim kontrolom bezpieczeństwa oraz, w uzasadnionych przypadkach, okresowej kontroli pracowników zatrudnionych na takich stanowiskach
  • brak ustanowienia odpowiednich procedur bezpieczeństwa na potrzeby wszelkich zewnętrznych dostawców usług, z którymi przedsiębiorca zawarł umowy
  • brak zapewnienia regularnego udziału zatrudnianych pracowników odpowiedzialnych za kwestie bezpieczeństwa w programach na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie bezpieczeństwa
  • brak wyznaczenia osoby do kontaktów kompetentnej w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony

Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2016 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com