Pakuła Consulting przygotowuje świadectwo AEO (certyfikat AEO) oraz prowadzi wdrożenia AEO i szkolenia AEO. Przygotowujemy wnioski do organów celnych o wydanie świadectwa AEO. Wykonujemy audyt zerowy AEO, piszemy procedury AEO. Odpowiadamy na wszystkie pytania AEO, udzielamy porad prawnych AEO. Kontaktujemy się w imieniu klienta z organem celnym.


Upoważniony przedsiębiorca AEO to przedsiębiorca mający siedzibę na obszarze celnym Unii, posiadający jedno z pozwoleń AEO, o którym mowa w art. 38 UKC i spełniający kryteria określone w art. 39 lit. a –e UKC oraz art. 24 – 28 RW.

Pozwolenie AEOC (Customs Simplifications) – Uproszczenia Celne – art. 39 a,b,c,d UKC dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń przewidzianych w przepisach celnych.

Pozwolenie AEOS (Security and Safety) – Bezpieczeństwo i Ochrona – art. 39 a,b,c,e UKC dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony z chwilą wprowadzenia towarów na obszar celny Wspólnoty lub z chwilą opuszczania obszaru celnego Wspólnoty. Można posiadać oba rodzaje pozwoleń AEOC/AEOS. Wtedy organ celny wydaje jedno łączne pozwolenie tzw.

Pozwolenie AEOF (Full) – Uproszczenia Celne/ Bezpieczeństwo i Ochrona dla przedsiębiorców wnioskujących o korzystanie z uproszczeń celnych oraz bezpieczeństwa i ochrony


Korzyści z posiadania AEO


 • świadectwo udzielone przez jedno państwo członkowskie obowiązuje we wszystkich państwach członkowskich oraz w krajach, z którymi podpisano porozumienia o wzajemnym uznawaniu statusu AEO (Japonia, Stany Zjednoczone, Norwegia, Szwajcaria, Andora, Chiny).
 • certyfikat wydawany jest bezpłatnie i bezterminowo
 • ułatwienia i uproszczenia przysługują bezpośrednio upoważnionemu przedsiębiorcy ( nie można cedować uprawnień),
 • rozpoznawalne logo AEO – posiadacz zezwolenia ma prawo posługiwać się opracowanym przez Komisję Europejską Logo Upoważnionego Przedsiębiorcy. Logo może być umieszczane w pomieszczeniach, na dokumentach i innych przedmiotach związanych z działalnością upoważnionego przedsiębiorcy.
 • Korzystanie z logo jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania zgody żadnej instytucji.

Ułatwienia dla Upoważnionych Przedsiębiorców (AEO)


 1. Mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych niż u pozostałych przedsiębiorców –art.38 ust. 6 UKC i art.24 ust.1 RD
 2. Priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli – art.24 ust. 4 akapit 1 RD
 3. Wybór miejsca przeprowadzenia kontroli – art.24 ust.4 akapit 2 RD
 4. Możliwość składania mniejszej ilości danych na potrzeby przywozowej/wywozowej deklaracji skróconej
 5. Uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli – art.24 ust.2,3 i 5 RD – tylko AEOS (import z wykorzystaniem systemu ICS, wywóz w trybie art. 171 UKC z wykorzystaniem systemu ECS/AES) .
 6. Szybszy i łatwiejszy dostęp do uproszczeń celnych – art. 38 ust.5 UKC np. zabezpieczenie generalne o obniżonej wysokości.
 7. Priorytetową w miarę możliwości organizacyjnych obsługę zgłoszeń celnych (poza kolejnością)
 8. Priorytetową w miarę możliwości obsługę wszelkich wniosków i mniej załączników
 9. Specjalne miejsca obsługi dla AEO, dodatkowe miejsca parkingowe oznaczone graficznie
 10. Nie żądanie składania zabezpieczenia gdy przepisy prawa celnego przewidują jego złożenie fakultatywne
 11. Newsletter wysyłany do AEO
 12. Przyznawanie większych ułatwień fakultatywnych w PU (np. krótszy czas na przesyłanie komunikatów, zgoda na realizację procedury uproszczonej poza godzinami pracy urzędu celnego)
 13. Udział w spotkaniach – „profilaktyka merytoryczna” , konferencje dla biznesu
 14. Ułatwienia w procesie ubiegania się o status zarejestrowanego agenta, znanego nadawcy, uznanego nadawcy – (UE) nr 185/2010 ustanawiającego szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych norm ochrony lotnictwa cywilnego
 15. Rozliczenie podatku VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej
 16. Dyrektorzy izb administracji skarbowych, w zależności od możliwości organizacyjno-technicznych i kadrowych, mogą wprowadzać dodatkowe ułatwienia i uproszczenia w zakresie obsługi AEO.
 17. Optymalizacja (uporządkowanie) procesów w przedsiębiorstwie,
 18. Gwarancja jakości jaką niesie za sobą certyfikat,
 19. Zwiększa się konkurencyjność przedsiębiorców posiadających status AEO uznawany we wszystkich krajach UE i nie tylko poprzez uprzywilejowane traktowanie w warunkach rosnącej intensywności kontroli celnych oraz ciągłego zaostrzania wymogów bezpieczeństwa.


Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2017 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com