Certyfikat ISO 17025

Wdrażanie ISO 17025

Szkolenie ISO 17025

Akredytacja PCA ISO 17025Certyfikat ISO 17025 do akredytacji PCA przygotowujemy fachowo oraz skutecznie. Zrealizowaliśmy kilkadziesiąt wdrożeń ISO 17025 oraz szkoleń ISO 17025. Specjalizujemy się w trudnych i bardzo trudnych laboratoriach, w tym prowadzonych przez jednostki naukowo-badawcze.


Jak uzyskać certyfikat ISO 17025

Certyfikat ISO 17025 jest certyfikatem dla laboratoriów badawczych lub wzorcujących. Certyfikację ISO 17025 przygotowujemy pod klucz. Wykonujemy audyty zerowe ISO 17025 z zakresu wymagań PCA. Pomagamy w kontaktach z jednostką akredytacyjną PCA. Nasza konsultantka jest doświadczonym audytorem technicznym PCA a konsultant audytorem wiodącym Urzędu Miar, specjalistą w zakresie metrologii. Nie certyfikujemy własnej pracy. Mamy dotychczas 100 % zdawalność.


Wdrażanie ISO 17025

Pakuła Consulting specjalizuje się we wdrażaniu ISO 17025. Posiadamy akredytację usług doradczych LAWP oraz PARP w CSR. Zostaliśmy 2 razy wyróżnieni tytułem Konsultanta Roku. Wdrażanie ISO 17025 realizujemy pod klucz, łącznie z napisaniem dokumentacji ISO 17025. Na miejscu u klienta prowadzimy szkolenia ISO 17025 w tym dla audytorów wewnętrznych ISO 17025 oraz pełnomocnika ds. ISO 17025. Zapewniamy najwyższy poziom merytoryczny prowadzonych konsultacji ISO 17025. Laboratorium ubiegające się o akredytację powinno mieć określony status prawny i organizacyjny gwarantujący bezstronność, niezależność i rzetelność. PCA nie udziela akredytacji na badania, wykonywane przy użyciu wyposażenia pomiarowo- badawczego i/lub pomieszczeń laboratoryjnych nie będących własnością laboratorium, wykorzystywanych w sposób uniemożliwiający wykazanie bezstronności i niezależności, zapewnienia poufności informacji i praw własności klienta oraz kompetencji w obszarze działań technicznych, np. na zasadzie umowy na dorywcze wykorzystanie. Dok DAB-07 z dnia 16.10.2013 r.

Służymy swoją wiedzą i pomocą potrzebną podczas wdrożenia systemu ISO 17025 w Państwa laboratoriach. Doradzimy przy wyborze organizatora badań biegłości lub w poszukiwaniu laboratoriów akredytowanych do porównań międzylaboratoryjnych. Wdrożenie ISO 17025 obejmuje:

 • wykonanie auditu zerowego pod kątem wymagań PCA i normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 (w skrócie ISO 17025)
 • opracowanie całości dokumentacji ISO 17025, tym polityki jakości, celów i strategii laboratorium, dokumentacji systemowej wg pkt. 4. normy ISO 17025, dokumentacji technicznej według pkt. 5. normy ISO 17025, procedur badawczych, oceny i analizy instrukcji i zapisów dla metod badawczych, oceny i analizy procedur pobierania próbek, wyboru laboratorium odniesienia w zakresie porównań międzylaboratoryjnych, wyboru badań biegłości, doboru wyposażenia pomiarowego i badawczego (ocena harmonogramu wzorcowań i sprawdzeń)
 • wykonanie całości szkoleń z ISO 17025, w tym w zakresie podstawowych wymagań normy ISO 17025; wymagań akredytacyjnych stawianych laboratoriom, dokumentów Polskiego Centrum Akredytacji: DAB-07, DA-01, DA-02, DA-05, DA-06, DA-08, walidacji i szacowania niepewności pomiarów w laboratoriach wzorcujących i pełnomocnika systemu zarządzania ISO 17025 oraz audytorów wewnętrznych wg normy ISO 17025
 • nielimitowany zakres dodatkowych konsultacji telefonicznych i poprzez e-mail
 • napisanie wniosku o akredytację laboratorium
 • wsparcie w procesie akredytacji PCA i pomoc w kontaktach z PCA (PCA nie pozwala na obecność konsultanta podczas auditu)

Szkolenie ISO 17025

Pakuła Consulting prowadzi otwarte oraz zamknięte szkolenia ISO 17025 na najwyższym poziomie. Dotychczas przeszkoliliśmy kilkuset uczestników z normy ISO 17025. Posiadamy liczne referencje oraz bardzo dobrą opinię. Zapraszamy do zakładki tematycznej.


Akredytacja PCA ISO 17025 wymagania:

 1. ustalony status własnościowy organizacji
 2. wewnętrzne akty prawne instytucji powołujące laboratoriumadawcze (jeśli laboratorium jest częścią większej instytucji, a nie samodzielna jednostką)
 3. określony obszar działania laboratoriów badawczych
 4. określoną strukturą organizacyjną, struktura powinna zapewniać prawną i komercyjną niezależność laboratoriów badawczych od klientów (ze schematu organizacyjnego albo innych dokumentów powinno wynikać, że istnieje prawna i komercyjna niezależność laboratoriów badawczych od klientów (np. wewnętrznych – uczelni i zewnętrznych)
 5. ustalenie, komu podlega laboratorium badawcze
 6. ustalenie, kto finansuje laboratoria badawcze i w jaki sposób
 7. informację, że laboratorium badawcze odpowiada prawnie za skutki swoich działań
 8. ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za skutki swojej działalności
 9. wykluczać jakikolwiek wpływ na wyniki badań wywierany przez osoby lub organizacje spoza laboratorium badawczego (wpływ z własnej organizacji)
 10. ustalone i udokumentowane wszystkie zadania laboratoriów badawczych (również te, które nie zostały objęte wnioskiem o akredytację)
 11. zapis, czy laboratorium zajmuje się również inną działalnością, jeśli tak to jaką?
 12. informację, czy inna działalność mogłaby poddać w wątpliwość bezstronność, niezależności rzetelność w odniesieniu do zadań objętych wnioskiem o akredytację?
 13. informację o rodzaju i zakresie badań i pomiarów wykonywanych w laboratorium badawczym (ogólnie).
 14. jednoznacznie określone rodzaje i zakresy badań i pomiarów objętych wnioskiem o akredytację
 15. informację, gdzie laboratorium realizuje swoje prace: w stałej siedzibie czy też poza stałą siedzibą (u klienta)
 16. kierownika technicznego laboratorium badawczego jako jednostki badawczej, który ponosi pełną odpowiedzialność za merytoryczną działalność
 17. zaopatrzenie w środki potrzebne do wymaganej jakości działalności laboratorium
 18. uprawnienia i środki do realizowania jego obowiązków. Czy kierownictwo wykonawcze organizacji nadało te uprawnienia
 19. kierownika ds. jakości, i czy pełni on też inne funkcje jakie?
 20. odpowiedzialności i uprawnienia kierownika ds. jakości , który pozwala na skuteczne zapewnienie wdrożenia i przestrzeganie systemu jakości?
 21. wyznaczyć zastępców dla kluczowego personelu kierowniczego.
 22. politykę dotyczącą zapewnienia poufności informacji i ochrony praw własności wszystkim klientom (wewnętrznym i zewnętrznym) oraz ochrony swoich praw własności?

Koszty uzyskania akredytacji PCA ?

 • Koszt samej akredytacji sumarycznie może wynosić 10 tyś lub więcej, w zależności m.in. od ilości metod badawczych. Wycenę robi PCA na wniosek klienta. Inne koszty to zakup norm, zakup usług wzorcowania (nie wiemy jakie Państwo macie, lub macie mieć urządzenia) 1 raz na 12 miesięcy, proszę założyć od 1-2 tyś . Koszty serwisu urządzeń laboratoryjnych, zakup usług badawczych w laboratorium porównawczym, wynagrodzenie pracowników laboratorium i pracy samego laboratorium. Jeśli chodzi o zakup usług porównawczych, to ich częstotliwość wynosi raz przed przystąpieniem do akredytacji a później raz w cyklu akredytacyjnym czyli co 4 lata (co do ceny, jeśli nie wiemy jakie badania i ile ich będzie, należy założyć 1-5 tyś.). Kolejny koszt to opłata związana z uczestnictwem w krajowym systemie akredytacji. 3 tyś. zł dla nowo akredytowanego podmiotu, kolejne lata akredytacji to kalkulacja na podstawie liczby osób zatrudnionych w akredytowanych obszarach (średnie miesięczne zatrudnienie pracowników merytorycznych łącznie z kierownikami w roku poprzedzającym) do 5 osób 3000 zł, od 6-20 osób 5000 zł, 21-50 osób 7000 zł itd.
 • Przedstawione ceny mają charakter jedynie poglądowy i mogą się różnić od cen rzeczywistych związanych z konkretnym laboratorium i daną metodą badawczą.
 • Zachęcamy do wykonania audytu zerowego ISO 17025. Audyt jest połączony ze szkoleniem na temat podstaw przygotowań do akredytacji ISO 17025. Po takim szkoleniu będziecie Państwo przygotowani do zadawania wszystkich pytań związanych z akredytacją. Dodatkowo z audytu otrzymujecie Państwo raport, na podstawie którego będzie można dokładnie oszacować koszty akredytacji. Cena audytu zerowego 17025 jest odliczana od kosztów wdrożenia ISO 17025.

Klienci wystawiają Pakuła Consulting opinię dotyczącą ISO 17025

 


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad potwierdza świadczenie usług szkoleniowych z zakresu zadań Najwyższego Kierownictwa Organizacji, w których działają laboratoria spełniające wymagania PN-EN ISO/IEC 17025 przez firmę Pakuła Consulting. Współpraca polegała na uczestnictwie pracowników GDDKiA Oddziału Warszawa w szkoleniu otwartym, organizowanym w dniu 27.06.2014 r. Cele szkolenia były jasno określone, a jego metody i środki dydaktyczne pomogły w ich osiągnięciu. Kompetencje wykładowcy były adekwatne do stawianych wymagań, a jego postawa charakteryzowana się profesjonalizmem i zaangażowaniem. W związku z powyższym nie znajdujemy zastrzeżeń do profesjonalizmu firmy Pakuła Consulting i rekomendujemy świadczone usługi w zakresie jak wyżej.

 

Dyrektor Oddziału. Łukasz Lendner.

Potwierdzamy, że Firma Pakuła Consulting przeprowadziła na nasze zlecenie 2 dniowe szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 17025, omówienia wymagań akredytacyjnych PCA, zapewnienia jakości wyników, walidacji metod, szacowania niepewności pomiaru, spójności pomiarowej oraz prowadzenia audytów wewnętrznych ISO 17025. Szkolenia i warsztaty przebiegały sprawnie, w miłej atmosferze oraz na wysokim poziomie merytorycznym. Konsultant firmy Pakuła Consulting okazał się być metrologiem z dużym doświadczaniem w zakresie prowadzenia audytów ISO 17025, zgodnych z wymaganiami PCA. Doceniamy przekazaną wiedzę oraz profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe. Dlatego udzielmy referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie prowadzenia szkolenia z wymogów PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w laboratorium.

 

Robert Spychała. V-ce Prezes Zarządu Mueller Fabryka Świec SA.

Środowiskowe Laboratorium Mikrospektroskopii NanoFun w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk udziela rekomendacji firmie Pakuła Consulting z Łodzi w zakresie konsultacji, szkoleń oraz opracowania dokumentacji, na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 . Instytut Fizyki PAN jest jednym z największych wiodących ośrodków badań w dziedzinie fizyki w Polsce. Misją Instytutu Fizyki PAN jest prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie w zakresie fizyki ciała stałego, fizyki atomowej i cząsteczkowej oraz fizyki biologicznej. W związku z dalszym intensywnym rozwojem, jak również powstaniem nowych laboratoriów w ramach projektu EFRR POIG 2.2. Nano Fun , Instytut podjął przygotowania do procesu uzyskania akredytacji PCA. Prace zostały wykonane bez zastrzeżeń oraz w wymaganym terminie. Potwierdzamy kompetencje firmy Pakuła Consulting oraz znajomość specyfiki prowadzenia wdrożenia ISO 17025 w ośrodku naukowo-badawczym.

 

Instytut Fizyki PAN, dr Anna Niedźwiedzka, Kierownik Instytutu NanoFUN.

W imieniu firmy BZE Belma SA rekomenduję firmę Pakuła Consulting, jako solidną, w pełni przygotowaną do prowadzenia szkolenia z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym, zgodnie z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009, PN-EN ISO 10012:2004, DA-06, ILAC-G24. Profesjonalne podejście prowadzącego oraz wyczerpujące materiały szkoleniowe zapewniły wysoki poziom merytoryczny prowadzonego szkolenia.

Potwierdzamy, że szkolenie było prowadzone na wysokim poziome merytorycznym, w sposób zrozumiały i bardzo konkretny. Życzylibyśmy sobie, aby zawsze wszystkie szkolenia były przygotowywane i prowadzone w taki sposób, zwłaszcza w trudnej tematyce.

Doceniamy zaangażowanie oraz cenne informacje i materiały szkoleniowe, przekazane naszym pracownikom, dlatego udzielamy referencji firmie Pakuła Consulting w zakresie prowadzenia szkolenia z zakresu zapewnienia spójności pomiarowej w zakładzie przemysłowym. Belma SA.

 

Pan Jarosław Pakulski, Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Kontroli Obrotu.


Kontakt

ul. Łąkowa 11
90-562 Łódź

538 485 581
42 639 50 83

sekretariat@pakulaconsulting.pl

Formularz kontaktowy


PakulaConsulting 2017 © All rights reserved
Realizacja: DamianGuzek.com